Furesø-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Furesø-borgmesteren kalder Hillerødmotorvejens forløb gennem Farum for "et helvedesgab", der deler byen i to. Han drømmer om at overdække vejen og etablere grønne områder oven på.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Jeg lover, at vi fortsætter det brede samarbejde i byrådet. Vi har konstitueret os bredt, og det er vigtigt, at borgerne også oplever, at vi samarbejder bredt på Rådhuset.
 • På klima- og naturområdet lover jeg, at vi mindsker vores CO2-udledning og sikre de rigtige løsninger, både inden for energiforsyning og transport og forbrug og indkøb. Der skal være mere natur i kommunen om fire år, og vores søer skal være rene.
 • Mit sidste løfte går på velfærdsområdet. Der skal vi især have opnået det, jeg kalder for det gode børneliv og en værdig ældrepleje. Det gode børneliv handler om, at flere af vores børn skal trives. Der skal være mere rum til leg og bedre plads til at være barn både i skoler og daginstitutioner. :Med en værdig ældrepleje mener jeg et område, der bærer præg af mere tid til den enkelte og plads til stadig flere ældre medborgere. Vi skal indrette vores kommune, så det bliver sjovt og trygt at blive gammel her.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Den helt store er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den kommunale velfærd. For tiden er det især på ældreområdet, men også i skoler og daginstitutioner har vi en udfordring med at skaffe den fornødne arbejdskraft.

Hvis jeg må nævne endnu en stor udfordring, så er det trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen, der skærer gennem vores kommune. Når den i fremtiden bliver udvidet og forlænget, vil støjen blive tilsvarende værre.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

I forhold til rekruttering skal vores arbejdspladser i Furesø Kommune være værd at komme til. Det er helt afgørende, at vi som kommune er en god arbejdsplads. Vi skal indføre mere frihed hos medarbejderne til faglighed. Og så skal vi tiltrække uddannelser til kommunen. For eksempel vil jeg meget gerne have en filial af en sosu-uddannelse for at fastholde de nyuddannede her.

Jeg vil også nævne muligheden for offentligt-privat samarbejde på klima og velfærdsområdet, for vi kan ikke løse vores store udfordringer uden ekspertisen fra det private. Jeg vil meget gerne tilbyde Furesø som et slags laboratorie for virksomheder til at prøve smarte og innovative løsninger af på velfærds- og klimaområdet.

Og hvad med trafikstøjen?

20 procent af borgerne her er plaget af Hillerødmotorvejen, og det bliver kun værre, når den forlænges. Der skal vi simpelthen have en sammenhængende plan for støjbekæmpelse, og det skal ske i samarbejde med staten, og det skal ske snarest muligt. Det er afgørende, at Hillerødmotorvejens færdiggørelse flugter med støjbekæmpelsen på samme strækning.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg og byrådet har en fælles drøm om at overdække motorvejen gennem Farum. Det kunne skabe en helt ny by og dække det helvedesgab, der går midt gennem byen og skærer den over i to. Overdækningen skal i min drøm være et grønt område og være med til at samle en by, der lige nu er splittet i et Farum øst og et Farum vest. Det arbejder vi allerede konkret med, men projektet er så stort, at det nok først bliver engang ude i fremtiden, hvor jeg næppe skal gøre mig forhåbninger om at være til stede, når det står klar.

På kortere sigt drømmer jeg om, at et uddannelsescenter og et center for offentlig-privat innovation inden for velfærd og klima bliver etableret her i kommunen. Begge dele gerne inden for denne her valgperiode.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Som udgangspunkt skal den ikke ændres. Men det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan de statslige tilskud udvikler sig – for eksempel i forhold til udligning. Der kan komme behov for at justere den.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  I en retning, hvor der er færre regler og mindre topstyring, hvor ledelsen er decentraliseret og hvor borgeren har mere selvbestemmelse. Lige nu udbygger vi eksisterende plejehjem med 55 pladser, som står færdig i 2024, så vi regner ikke med, at der bliver yderligere behov lige nu. Men vi skal planlægge fremtiden, og der er jeg ikke afvisende over for et friplejehjem.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Ud over de minimumsnormeringer, som vi skal indføre, vil jeg gerne vægte mere leg og et større element af udeliv hos børnene. Vi vil gerne have at alle børn kommer ud og oplever naturen, hvilket også er vigtigt i forhold til klimadagsorden.

  Så skal vi også være tidligt ude og hjælpe de familier, som har særlige udfordringer for at sikre, at alle for det gode børneliv. Her tænker jeg for eksempel på tidlig sprogstimulering og så videre.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Lige nu har vi kapaciteten på plads, så der skal ikke bygges nye skoler. Men vi ser gerne, at man giver de enkelte skoler mere frihed til selv at tilrettelægge en undervisning, hvor alle børn kan trives. Der er vi udfordret af centraliseringen af skoleområdet med blandt andet nationale test. Jeg vil rigtig gerne gøre Furesø til en frikommune og fritage skolerne fra de nationale krav til tests.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Vi vil være CO2 neutrale i 2030, og det er jo ambitiøst. Det kræver fuld turbo på den vision hver dag. En vigtig brik ligger i fjernvarmetilslutningen. I dag er 40 procent tilkoblet, og det skal vi have op på 80 procent, som vil være en forudsætning for vores målsætning. Så skal vi også sikre CO2-neutral varme i fjernvarmerørerene, og der kan man arbejde med overskudsvarme fra vores virksomheder.

  Så skal vi naturligvis også klimarenovere alle vores kommunale byggerier, men hele transportområdet skal ses efter i sømmene. Det skal gøres meget mere attraktivt at tage bus, S-tog og cykel. Vi når nemlig kun vores mål, hvis både vi som kommune, borgere og virksomheder er med.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Vi har besluttet, at vi ikke vil bygge i områder, der er udlagt til landzone. Og så arbejder vi benhårdt på at skabe mere natur i den natur, der allerede er – for eksempel Naturpark Mølleåen. Det skal give borgerne bedre og nemmere adgang till den gode natur, vi har. Vi vil også inddrage tidligere marker til bynære parker.

  Hvad med byggeriet af Farum Lilleskole? Det er jo på et område, hvor en truet vandsalamander holder til. Hvordan flugter det med din vision?

  Området har jo været udlagt til bebyggelse gennem mange år og ligger inden for byzonen. Gennem tiden har der været gjort meget ud af at sikre netop paddernes mulighed for at trives og leve godt der. Den nye byggetilladelse er netop også givet på betingelse af, at paddernes forhold sikres først og fremmest.

  Så vil der være mere natur i 2026, end der er i dag?

  Ja, det garanterer jeg. Blandt andet ved, at vi omlægger golde marker og lignende områder til natur.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik