Efter storm af spørgsmål: Vil partierne stoppe Lynetteholm?

Lynetteholm løser flere problemer for hovedstadsområdet, men er ikke uden fejl, mener flere forligspartier.


Når danskerne inden længe går til stemmeurnerne, kan krydset for flere vælgeres vedkommende nok ende med at blive sat på baggrund af partierne og kandidaternes holdning til enkeltsager.

Og noget tyder på, at sådan en enkeltsag kunne være anlægget af det storstilede ø-projekt Lynetteholm i Øresund.

I forbindelse med folketingsvalget har TV 2 Lorry således opfordret læsere, seere og brugere til at stille spørgsmål til politikerne om emner, der særligt optager dem.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Følg med på Spørg Os-siden

Og blandt de mange spørgsmål går blandt andet emnet Lynetteholm igen i en lang række tilfælde. Mange spørgsmål kredser om det, som eksempelvis Mette fra København kort og præcist formulerer i sin henvendelse:

“Har man tænkt sig at få stoppet byggeriet Lynetteholmen?”

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Lynetteholm

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


Lynetteholm skal blive en bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København.


Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


Endelig er det planen, at projekt Lynetteholm skal være det sted, hvor overskudsjord fra eksempelvis metrobyggeri i fremtiden skal deponeres.


Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.


I april 2021 sender By & Havn, der står bag byggeprojektet, en ny rapport om Lynetteholms mulige påvirkninger af vandmiljøet i høring. Det sker, efter et hav af kritiske høringssvar til den hidtidige rapport har fået Trafikstyrelsen til at kræve, at By & Havn undersøger ø-projektets potentielle konsekvenser for vandmiljøet grundigere.


I januar 2022 bliver 498 kubikmeter slam dumpet i Køge Bugt. I alt skal cirka to millioner kubikmeter havbundsmateriale - såkaldt gytje - graves op fra Københavns Havn, sejles væk og dumpes i Køge Bugt. Det møder stor kritik fra borgmestre i Køge Bugt-kommunerne, og borgere arrangerer en båddemonstration. 


17. januar 2022 bliver det første spadestik officielt taget af transportminister Benny Engelbrecht (S), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.


2. juni 2022 dropper partierne bag Lynetteholm af dumpe slam i Køge Bugt. I stedet skal mudderet bygges ind i den første del af halvøen. Beslutningen er truffet, efter at der i længere tid har været kritik af metoden. Blandt andet fordi det kan have miljømæssige konsekvenser. Dumpningen af slam havde i forvejen været indstillet siden marts 2022, hvor transportminister Trine Bramsen (S) satte arbejdet med at undersøge alternativer til klapningen i gang.

I maj blev forligskredsen præsenteret for en række løsninger. Her blev indbygningen af slammet i halvøen anbefalet.

I samme måned modtog både Trine Bramsen og miljøminister Lea Wermelin (S) en politisk næse for deres håndtering af sagen, fordi der blev rejst kritik af, at et kritisk brev fra den svenske regering ikke blev oversendt til Folketinget i forbindelse med forhandlingerne om Lynetteholm.

Begge ministre har kaldt det for "en fejl" og "beklaget" forløbet om brevet. Men det forhindrede dem ikke i et få næserne.

I brevet kritiserede den svenske miljøminister i skarpe vendinger den planlagte dumpning af millioner tons slam ud for Køge Bugt. Der blev advaret mod miljøkonsekvenserne ved anlæggelsen af Lynetteholm.


Kilder: TV 2 Lorry, Ritzau og By & Havn

TV 2 Lorry har kontaktet partierne bag aftalen om Lynetteholm for spørge dem ind til deres holdning til projektet.

Det drejer sig om Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, hvoraf de to sidstnævntes transportordførere, Niels Flemming Hansen og Ole Birk Olesen, ikke er vendt tilbage på TV 2 Lorrys henvendelser. 

Herunder kan du læse deres svar: 

Det mener partierne

mattias tesfaye

Socialdemokratiet

parti-logo

Socialdemokratiet

Mattias Tesfaye, fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet, stiller op i Københavns Omegns Storkreds, oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Lorry:


"Anlæggelsen af Lynetteholmen er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og i Københavns Kommune. Projektet har flere formål. For det første er Lynetteholmen et godt bidrag ift. at beskytte og klimasikre København mod stormflod fra nord i en tid, hvor havvandet – og dermed risikoen for store oversvømmelser og ødelæggelser – stiger."


 "For det andet er visionen, at der skal laves en ny bydel, der skaber plads til boliger til almindelige mennesker og giver hovedstaden mulighed for at udvikle sig – blandt andet med et nyt kystlandskab på størrelse med Fælledparken."


"For det tredje skaber anlægget af halvøen arbejdspladser og med jordsalg til de nye boliger på Lynetteholmen kan vi få et bidrag til at finansiere en ny metrolinje." 


"Samtidig med at vi arbejder for at realisere de positive visioner for projektet, er det vigtigt, at vi tager de bekymringer, der bliver rejst, alvorligt, og sikrer at Lynetteholmen bliver et så klima- og miljøvenligt et projekt, som muligt. Derfor har forligskredsen eksempelvis besluttet, at havbundsmaterialet ikke længere skal dumpes i Køge Bugt, men i stedet bygges ind i perimeteren.”

20210508-115902-A-6048x4024ma

Venstre

parti-logo

Venstre

Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre, stiller op i Vestjyllands Storkreds


Vil Venstre gennemføre de overordnede planer, der lige nu er for Lynetteholm efter et valg?


- Ja, det vil vi. Der er en bred aftale, som vi støtter op om. Det er klimasikring af København, og samtidig får vi en Østlig Ringvej, der er en bypassoperation for den københavnske biltrafik. Derudover er der byudvikling med bolig og erhverv. Det er et meget visionært projekt.


Hvordan har processen omkring projektet været indtil videre?


- Der har været en række skandaler i projektet. Blandt andet da regeringen tilbageholdt oplysninger som kom fra Sverige, og det har de også fået et par næser for. Men vi har hele tiden krævet, at alle kort skal på bordet. Vi må forlange, at alt kommer frem og bliver endevendt. Med det som afsæt bakker vi op om projektet.


Har I eventuelle forbehold for de planer, der er nu?


- Nej, vi har fået justeret det med klapning i Øresund, som vi har været meget betænkelige ved. Og det er fint, vi har fundet en plan B. Og der skal være orden i det miljømæssige hele vejen igennem.


Er der nogle forhold i projektet, der bør laves om?


- Ikke på nuværende tidspunkt. Vi bakker op om det projekt, der ligger. Vi skal bare sikre, at tingene bliver undersøgt ordentligt.


Er der noget, der kan udløse, at I trækker støtten til projektet?


- Som projektet er nu, bakker vi op om det. Man kan forestille sig alverdens ting, der sker, men nej, der tegner sig ikke noget umiddelbart, der gør, at vi trækker støtten. Det er et visionært og godt projekt.


På en skala fra 1-10, hvor glade er Venstre så for Lynetteholm-projektet?


- Vi har stemt for det, og vi støtter det, så det er umiddelbart en 10’er. Men lad os sige otte, fordi der også er peget på nogle ulemper i projektet. Dem er vi da opmærksomme på. Eksempelvis bliver der en del trafik gennem København i nogle år, og det er da ikke noget, vi er stolte af. Men det hører med til det samlede billede. Det er ikke kun fryd og gammen. Der er altid en bagside af medaljen, men her er fordelene altså større.

Anne Valentina Berthelsen

SF

parti-logo

SF

Anne Valentina Berthelsen, transportordfører i SF, stiller op i Sjællands Storkreds


Vil SF gennemføre de overordnede planer, der lige nu er for Lynetteholm efter et valg?


- SF synes stadig, at Lyntteholm er en god idé. Det er helt nødvendigt med klimasikring og plads til flere bedre boliger. Det er også en bilfri bydel, men det skal gøres ordentligt. Vi har for to måneder sagt, at vi kræver en supplerende miljøkonsekvensvurdering, som undersøger natur- og miljøpåvirkninger fra det her giga-projekt grundigere, end man har gjort i den oprindelse miljøkonsekvensvurdering. 


- For hver gang der er kritik fra forskere og grønne organisationer, så vender vi tilbage til, at de mener, at undersøgelses-grundlaget er for dårligt. Så hvis vi skal blive ved med at støtte Lynetteholm, så skal det undersøgelsesgrundlag blive bedre. Ellers forlader vi projektet. Vi har også krævet, at der bliver nedsat en ekstern ekspertgruppe, som er klogere end os, hvad angår klima- og naturpåvirkninger, og som kan hjælpe med at pege på fejl og mangler og give input til myndigheder, By & Havn, og Transportministeriet. Hvis ikke vi får det, så er SF ude.


- Vi skal vise danskerne, at vi kan bygge store infrastrukturprojekter på en måde, som passer på natur, klima og miljø samtidig med at vi bygger nye boliger og klimasikrer. Hvis ikke vi kan vise, at vi kan finde ud af det, så mister borgerne tillid til de store projekter.


På en skala fra 1-10, hvor glade er SF så for Lynetteholm-projektet?


- Fem. Idéen er god, men udførelsen har været kluntet. Vi har behov for, at der bliver rettet op på det.

20210202-152505-L-3656x2437ma

Dansk Folkeparti

parti-logo

Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen, transportordfører for Dansk Folkeparti, stiller op i Fyns Storkreds


Vil Dansk Folkeparti gennemføre de overordnede planer, der lige nu er for Lynetteholm efter et valg?


- Ja. Den afgørende årsag er, at det er et projekt, som kommer til at beskytte København mod de stigende vandmasser, så København i fremtiden ikke vil blive fyldt med vand. Og det er ret afgørende. Det er et væsentlig forlig, fordi det giver mulighed for at få opført boliger i København, hvor der virkelig er mangel.


Hvordan har processen omkring projektet været indtil videre?


- Det er et kæmpestort projekt, som først står færdigt i 2070. Det er et kompliceret projekt, men jeg skal ikke tage ministre i forsvar. Og der er også løbende blevet ændret på grund af kritikken. Men kritik er meget velkommen og meget vigtigt, når det drejer sig om så store byggeprojekter. 


Har I eventuelle forbehold for de planer, der er nu?


- Nej. De informationer, vi har fået løbende, har været gode. Og de har svaret på de usikkerhedsmomenter, der har været. Også de miljømæssige, der er taget hånd om. Så jeg tror, at det på sigt vil være til gavn for København. 


Er der noget, der kan udløse, at I trækker støtten til projektet?


- Det har jeg svært ved at se. Så skal det være, fordi både miljø og økonomi falder fra hinanden, og at vandstanden begynder at falde, men det er hypotetisk. Det kan jeg ikke tage stilling til.


På en skala fra 1-10, hvor glade er DF så for Lynetteholm-projektet?


- Hvis jeg skal se det med en københavners øjne, så vil jeg give det et ottetal. Det er en investering i københavnernes fremtid. Men hvis jeg skal se det med en transportordførers øje, så vil jeg give det fem eller seks. Det er, fordi at processen er så langstrakt. 

20211214-182152-L-8256x5504ma

De Radikale

parti-logo

De Radikale

Rasmus Helveg Petersen, transportordfører for De Radikale, stiller op i Fyns Storkreds


Vil De Radikale gennemføre de overordnede planer, der lige nu er for Lynetteholm efter et valg?


- Ja, vi har brug for et sted at komme af med jord, fordi vi skal klimasikre København. Og fordi der er et stort ønske fra Københavns Kommune, om at kunne udvide byen den vej.


Hvordan har processen omkring projektet været indtil videre?


- Vi har været med til at give en næse til to ministre på grund af uregelmæssigheder. Vi har givet parlamentariske påtaler på grund af de manglende oplysninger, vi ikke fik.


Har I eventuelle forbehold for de planer, der er nu?


- Fra radikal side har vi betinget os på, at der kommer et højvandslukke hurtigere end i de oprindelige planer, sådan så den reelle klimasikring kommer hurtigere. Det er et resultat af de politiske drøftelser, vi havde i forbindelse med de forkerte oplysninger. København ville lide ekstrem stor skade, hvis der kom en egentlig stormflod.


Er der noget, der kan udløse, at I trækker støtten til projektet?


- På det eksisterende grundlag nej, så skulle der komme noget nyt.


På en skala fra 1-10, hvor glade er De Radikale så for Lynetteholm-projektet?


- Vi er en ganske almindelig aftalepartner. Skal vi sige fem? Det er kun fem, fordi vi har givet en parlamentarisk påtale til to ministre for oplysninger, vi gerne ville have haft undervejs. Vi har undervejs også skulle ændre i projektet for at indkapsle det afgravede materiale. Og så skulle vi også gennemtvinge en port til højvandslukke. Jeg har skulle arbejde mere med det, end hvad godt er.