Markant flere uheld på Frederiksberg - især cyklister kommer galt afsted

Antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på Frederiksberg er fordoblet.

Det går den forkerte vej med at nedbringe antallet af uheld på Frederiksberg.

Det viser en ny rapport med politiregistrerede uheldsoplysninger, som By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune har modtaget til orientering.

Rapporten konstaterer, at antallet af tilskadekomne i trafikken på Frederiksberg er steget fra 33 personer i 2017 til 51 personer i 2018, hvilket svarer til en stigning på 55 procent.

Især steg andelen af alvorligt tilskadekomne, fra 17 i 2017 til 35 i 2018, altså en fordobling.

Antallet af lettere tilskadekomne var derimod uændret fra 2017 til 2018, hvor 16 personer kom lettere til skade.

Med stigningen i antallet af tilskadekomne vurderer kommunen, at dens målsætning om en halvering i antallet af tilskadekomne fra 2010 til udgangen af 2020 ikke kan nås.

En tendens der desværre også ses på landsplan. De foreløbige tal for 2019 understøtter den negative tendens, fremgår det af kommunens orientering.

Cyklister kommer oftest til skade

Det er fortsat cyklister, der oftest kommer til skade i trafikken, idet de udgør 59 procent af alle tilskadekomne. Fodgængere udgør kun 12 procent.

"For at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, er det derfor den gruppe der bør være størst fokus på i det fremadrettede arbejde," skriver kommunen i orienteringen.

"Det vurderes, at der ikke alene vil være tale om behovet for fysiske ændringer og tilpasninger af veje og stier, men i lige så høj grad behovet for adfærdspåvirkende tiltag som kampagner og lignende, da det i flere tilfælde kan konstateres, at uheldet ikke skyldes de fysiske forhold, men den adfærd der blev udvist."

Undersøgelser har ifølge kommunen vist, at af samtlige trafikuheld der sker, er årsagen i mere end 90 procent af uheldene den menneskelige adfærd.

"Forvaltningen vil ved disponeringen af trafiksikkerhedspuljen komme med forslag til særlige indsatser rettet mod cyklister," lyder det.

Hovedkonklusioner fra rapporten Trafikuheld på Frederiksberg 2018

 • Af de tilskadekomne udgjorde cyklister 59% og fodgængere 12%.
   
 • Der var ikke registreret nogle skolevejsuheld i 2018, hvilket også var tilfældet i 2017.
   
 • Blandt de tilskadekomne udgjorde aldersgruppen 50-59 år, 24% og gruppen 15-24 år, 18%. Blandt befolkningen udgør grupperne til sammenligning henholdsvis 11% og 12%.
   
 • Cyklister er oftest impliceret i uheld, hvor modparten er en bilist, idet denne type uheld udgør 50% af alle uheld med cyklister impliceret.
   
 • Den hyppigste uheldssituation med cyklister i 2018 var højresvingende biler ind foran cykel, hvilket også var tilfældet i 2017.
   
 • Fodgængere udgjorde i 2018 12% af alle tilskadekomne. For fodgængere er der generelt tale om en positiv udvikling i de seneste år, og antallet ligger væsentligt under delmålsætningen for 2018. I 2018 kom ingen fodgængere over 60 år til skade.
   
 • Der har i 2018 ikke været nogle uheld med tilskadekomne, hvor et parkeret køretøj har været involveret, for eksempel uheld med åbne bildøre.
   
 • Typiske uheldssituationer over de sidste 5 år
  Den hyppigst forekommende uheldssituation på Frederiksberg, er højresvingsuheld. I de sidste 5 år er 37 kommet alvorligt eller lettere til skade. Ingen er dræbte.
   
 • Hvor sker uheldene?
  I 2018 er der i alt sket 82 krydsuheld mod 67 i 2017. En stigning på godt 22%. Af de 82 uheld var 25 med personskade, hvor i alt 28 personer kom til skade, fordelt på 18 alvorligt og 10 lettere tilskadekomne. Blandt de tilskadekomne udgjorde cyklister de 16, svarende til 57%.
   
 • Hvem kommer til skade?
  Blandt alle tilskadekomne var de to aldersgrupper 25-40 år og 51-60 år, de grupper hvor flest kommer til skade, idet der i begge grupper var 12 tilskadekomne i 2018. I aldersgruppen 25-40 var det langt flest mænd, der kom til skade, 10 mod 2, hvor der i aldersgruppen 51-60 år var en nogenlunde ligelig fordeling, 7 mænd mod 5 kvinder.

Kilde: Frederiksberg Kommune

 

Spørg Os - Afstemning

_