Borgmestre med kritik af milliardforlig på rådhuset: For lidt til velfærd og klima

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) står sammen med sundheds- og omsorgsborgmesteren Sisse Marie Welling (SF) med kritik af dele af den aftale, et flertal uden om de to partier har indgået.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Socialdemokratiet og SF har siden det meget omtalte ”budgetkup” i efteråret sidste år været bænket, når de store linjer i Københavns Kommunes regnskab skal tegnes.

De to store partier står derfor også uden for dagens aftale om, hvordan en milliard kroner i ubrugte midler fra sidste års regnskab skal fordeles.

Her kunne et kalejdoskopisk flertal bestående af Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti præsentere en aftale, hvor partiernes talspersoner i pressemeddelelser og interviews med TV 2 Kosmopol stod i kø for at lovprise aftalen om den såkaldte Overførselssag og ”den nye retning”, de sammen har sat for København.

Mere skeptisk besigtiges aftalen hos overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Begge anfører indledningsvist, at dele af aftalen "giver sig selv", da poster inden for drift og underskud på social- og børneområdet samt udfordringer forårsaget af inflation ikke for alvor er oppe til politisk diskussion.

Men hvad angår de resterende midler til politisk forhandling hæfter de to sig ved manglende investeringer særligt inden for klima og miljø:

- Hvis vi havde siddet med ved forhandlingsbordet, havde vi i højere grad prioriteret grønne midler. Der er ikke noget til biodiversitet og bynatur i form af Biodiversitetspuljen, og så havde et opgør med søndagsparkering været på vores blok, siger Sophie Hæstorp Andersen til TV 2 Kosmopol.

Sidstnævnte siger hun med henvisning til Socialdemokratiet og SF's forslag om at nedlægge gratis parkering i kommunen om søndagen. Et forslag, der er beregnet til at kunne reducere kommunens årlige CO2-udledning med 1.000 tons.

- Jeg synes, det er en påfaldende uambitiøs aftale på klimaområdet. De kaldte det selv det grønneste budget, da de vedtog det i efteråret sidste år, men det synes jeg ikke skinner igennem her ved overførselssagen. Tværtimod, siger Sisse Marie Welling til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Overførselssagen

Overførselssagen kaldes også ‘den lille budgetaftale’. Partierne bag den seneste budgetaftale fordeler heri ubrugte penge fra det seneste år.

I overførselssagen bliver der brugt såkaldte “engangspenge” - ofte til anlægsprojekter. Normalt bliver en del af pengene brugt på projekter, hvor der mangler midler, mens andre penge er til politisk forhandling.

Partierne bag overførselssagen 2022-2023 er Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti - de samme partier, der indgik budgetaftalen for 2023.

Socialdemokratiet - med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen - og SF var ikke med i aftalen.

Rykker ikke for alvor

Men de to borgmestre peger på, at forligskredsen med resten af milliarden ikke har prioriteret tiltag, der for alvor nedbringer kommunens CO2-udledning.

Forligspartierne har i forbindelse med aftalen vedlagt et klimabudget. Det viser, at der er prioriteret initiativer, der er beregnet til at have en CO2-reducerende effekt på 463 tons årligt.

quote Der er meget lidt velfærd i denne aftale

Sisse Marie Welling (SF)

Omvendt viser samme regnskab, at der også er prioriteret initiativer, der udleder en del. For eksempel vil anlægsfasen i forbindelse med forbedring af cykelfremkommelighed langs Torvegade på Christianshavn udlede 436 tons CO2.

Retteligt skal det dog nævnes, at en del tiltag i aftalen er en slags forløbere for, at der i kommende aftaler kan gøres store indhug i CO2-udledningen.

For eksempel giver en udmøntning til juridisk rådgivning i forbindelse med et kommende udbud på kun at indkøbe grøn strøm til kommunen ikke en reduktion i denne aftale.

For lidt til ældreområdet

Både Sophie Hæstorp Andersen (S) og Sisse Marie Welling (SF) anerkender, at en stor del af dagens overførselsaftale indeholder en del ”need to have”-investeringer; altså udmøntninger, man ikke kan komme uden om.

Men spørger man sidstnævnte, så er der også en del i need to have-kategorien, flertallet har undladt.

- Der er meget lidt velfærd i denne aftale. Det er sammen med klimakrisen den anden store brændende platform. Her undrer det mig, at der kun er 4,5 millioner kroner til velfærd på ældreområdet ud af en milliard i forhold til, hvor store udfordringer der er på området, siger Sisse Marie Welling.

Sundheds- og omsorgsborgsmesteren peger desuden på, at Københavns Kommune er under massivt pres på sundheds- og ældreområdet generelt, et pres der blandt andet øges ved en større grad af færdigopererede patienter, der udskrives til kommunal genoptræning. Derfor havde hun også gerne set investeringer i netop denne del.

Det bakkes op af Sophie Hæstorp Andersen, der også kunne ønske sig, at forligskredsen havde øremærket yderligere midler til rekruttering og fastholdelse af velfærdspersonale, særligt på ældreområdet.

- Det er en aftale, der stikker i mange forskellige retninger. Når man har forhandlet om en milliard kroner, så er det påfaldende, at der kun er 4,5 millioner til ældre og stort set intet til biodiversitet og natur, siger overborgmesteren.

Idræt, cyklisme og skoletoiletter

Til gengæld mener partierne bag budgetforliget og den nye aftale på overførselsområdet – ikke overraskende – at dagens forlig har masser at byde på.

Kultur- og fritidsborgmesteren Mia Nyegaard (R) sagde tidligere i dag til TV 2 Kosmopol, at der er tale om en "virkelig god aftale," hvor der sat en god sjat penge af til især idrætsfaciliteter.

Teknik- og miljøborgmesteren Line Barfod (EL) har i stedet fremhævet investeringer i cyklisme på Christianshavn og langs Frederikssundvej som gode elementer.

Og så har en tredje fagborgmester, Børne- og ungdomsborgmesteren Jakob Næsager (K) hæftet sig ved de mange millioner, som partierne har forpligtet sig til at bruge på at renovere byens skoletoiletter.

Adspurgt om kritikken af aftalen ikke skal forklares med, at Socialdemokratiet og SF fortsat er bitre over budgetkuppet fra sidste år, afviser Sophie Hæstorp Andersen:

- Nej, slet ikke. I politik er det vigtigste, at der bliver gjort en forskel for borgerne, og ret skal være ret: Der er også kommet mange fine initiativer med i aftalen.

I boksen herunder kan du finde en mere detaljere oversigt over de initiativet, der er blevet prioriteret i aftalen:

Her er hele aftalen

Need to

 • Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole til elever med med ADHD og autisme

 • Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper samt legestue på Gårdstedet

 • FORTROLIG Planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole, inkl. tilvalg af madskole, udvidet idrætshal og 8-mands kunstgræsbane

 • FORTROLIG Planlægningsbevillinger til skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole, inkl. tilvalg af madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og kunstgræsbaner

 • Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution i Bystævneparken

 • Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse

 • Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen

 • Supplerende anlægsbevilling til udvidelse af tandplejekapaciteten på tre lokationer

 • Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, alternativt scenarie 5 med korkinfill på bane 1 og bane 2, ekskl. tilvalg af forbedret drift og spillerindgang

 • Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

 • Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling

 • Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden

 • Rådgivningsmidler ifm. nøglefærdigt byggeri af botilbud til borgere med handicap på Amagerbanen Nord

 • Supplerende driftsmidler til husleje ifm. forlænget genhusning på tilbuddet Hyldeblomsten

 • Hybelinstitutionen - Udskiftning af boliger til anbragte unge (tekst)

 • Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej

 • Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser efter servicelovens § 107 til borgere med en sindslidelse, inklusive tilvalg af intern rokade og optimering af kvadratmeter

 • Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem

 • Ændret praksis ifm. revision af takster

 • Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

 • Anlægsmidler til etablering af elevatortårn ved botilbuddet Holme

 • Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger

 • Ombygning og renovering af ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA

 • Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

 • Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

 • Fremtidens Sølund (tekst)

 • Merudgifter til busterminalen ved Dybbølsbro, scenarie 1 - finansiering fra busfremkommelighedspuljen

Rettidig omhu

 • Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å skole

 • FORTROLIG Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium

 • Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud

 • Skæve boliger på Emdrupvej

 • Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen

 • Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning

 • Anlægsbevilling til renovering af Borgervænget, inklusive tilvalg af modernisering af fælleslokaler

 • Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, scenarie 1 - udvidelse af cykelstier på hele strækningen

 • 24 meter bolværk ved Amaliehaven

 • Renovering af Huset-KBH i Magstræde

 • Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år

 • Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift

 • Løft af energimærker i kommunens ejendomme

 • Udfasning af olie- og gasfyr

 • Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd

 • Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg

 • Lovliggørelse af Enghavevej 80

 • Genhusning af Sankt Joseph (planlægning)

 • Håndtering af frivillige ABA i borgerrettede ejendomme

 • Planlagt vedligehold af belysning

 • Vedligehold af kloakker på kommunens ejendomme

 • Mindreforbrug på Kokkegården, Kødbyen

 • Merindtægter fra salg af rettigheder

 • Øvrigt som drøftet i forligskredsen

 • Supplerende anlægsbevilling til pavillonboliger på Bådehavnsgade til fordrevne ukrainere

 • Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2022 (bilag 4)

Hensigtserklæringer

 • Grøn vejledning og opkvalificering samt videreførelse af støtte til Tech Nordic Advocates

 • Åbne skolegårde

 • "Planlægningsbevilling til ungehus på Vesterbro og bevillinger til ungeværket Rubinen i

 • Sydhavnen"

 • Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter

 • Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage

 • Nyt Havnebad ved Fisketorvet, scenarie 1 - helårsdrift og fri sauna

 • Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt (tekst)

 • Øget tilskud til børn, unge og sorg

 • Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm + tekst

 • Overdækning af Helsingørmotorvejen, scenarie 3 - screening med fokus på de fysiske forhold

 • Kompensation for stigende priser i 2022 - BUF

 • Kompensation for stigende priser i 2022 - SOF

 • Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser

 • Kommunale tryghedsvagter (tekst)

Øvrige

 • Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

 • Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere

 • Cph Volunteers

 • Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb

 • Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1

 • "Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien

 • og Covid-eftervirkninger, model 1"

 • Forbedring af skoletoiletter, scenarie b - 7 skoler

 • Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb, scenarie 1 og 2

 • "Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose', finansiering af forløb over 880 årligt

 • samt pukkelafvikling i 2022"

 • Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej, scenarie 1 - alle etaper

 • Kunstgræsbane i Mimersparken

 • Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap

 • Bedre virksomhedspraktikker

 • HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer, scenarie 2 - opnormering fra 64 til 120 pladser årligt + tekst

 • Underværksaktiviteter i Folehaven

 • Screening og planlægningsbevilling vedr. faciliteter til Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby

 • Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller, ekskl. tilvalg af flere FerieCamp-aktiviteter

 • Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter

 • De Glade Rødder

 • Undersøgelse og bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024

 • Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdelsesindsats i vandet i højsæsonen 2023-2024

 • Tilskud til projektet "Poesiens Magt"

 • Leje af Kastrup Skøjtehal

 • Bunkeafvikling i Huslejenævnet, scenarie 1 - eksterne ressourcer til nedbringelse af 75 sager

 • Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser

 • Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH

 • Støtte til TechBBQ's iværksætterprogram

 • Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser

 • Erstatningsparkeringspladser vedr. TM09 Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej

 • Kassereservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine

 • Genopfyldning af klima- og metropuljen

 • Pulje til idræt og kultur

 • Trivsel og fællesskaber

Kilde: Overførselssag 2022-2023 - ”En ny retning for København II”

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
40_percent

Kæmpede med næb og kløer: Fiskeørn forsøgt bestjålet af skovmår

tårnby kommune

Stærkt trafikeret motorvejsrampe spærret i en måned ekstra

Vis mere