Efter massiv kritik: Ny Lynetteholm-rapport sendes i høring

En ny miljøkonsekvensrapport for det enorme ø-projekt sendes nu i høring i 30 dage, efter myndighederne har pålagt By & Havn at undersøge projektets mulige påvirkninger på havmiljøet grundigere.

Udviklingsselskabet By & Havn sender nu en ny rapport om Lynetteholms mulige påvirkninger af vandmiljøet i høring.

Det sker, efter et hav af kritiske høringssvar til den hidtidige rapport har fået Trafikstyrelsen til at kræve, at By & Havn undersøger ø-projektets potentielle konsekvenser for vandmiljøet grundigere.

Det meddeler By & Havn i en pressemeddelelse.

I den nye rapport, der er et tillæg til den tidligere og er sendt i høring fra i dag onsdag til den 2. maj, undersøges de mulige miljøkonsekvenser fra byggeriet af den kunstige ø på miljømålene for vandområderne omkring København, konsekvenser af en uddybet sejlrende samt de samlede kumulative virkninger.

Lynetteholm - kort fortalt

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


I 2070 skal Lynetteholm stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København. Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


Fra 2021 skal den kunstige ø anlægges ved at fylde overskudsjord i en ramme. Den proces kan tage mellem 30 og 40 år.


Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.

Sker efter massiv kritik

Kritikken af den hidtidige miljøkonsekvensrapport – også kendt som VVM – for Lynetteholm er haglet ned over By & Havn, siden selskabet i slutningen af november måned sidste år sendte rapporten i offentlig høring.

Flere organisationer, eksperter og sågar den sydsvenske region Skåne Län har klandret rapporten, som skal belyse projektets mulige påvirkninger af miljø og natur, for slet ikke at være grundig nok til at danne et oplyst grundlag for politikerne, som efter planen skal vedtage eller forkaste det kolossale byggeri af den kunstige ø mellem Refshaleøen og Nordhavn dette forår.

Lynetteholm skal efter planen anlægges i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Lynetteholm skal efter planen anlægges i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Foto: By & Havn, COWI, Arkitema og Tredje Natur

Derudover er rapporten blevet anklaget for ikke at belyse samtlige dele af projektets konsekvenser for miljøet og i stedet blot belyse én del af Lynetteholms påvirkninger – den såkaldte salamimetode, som ifølge eksperter er i strid med gældende EU-lovgivning.

Hidtil har både ø-udvikleren By & Havn, der er ejet af Københavns Kommune og den danske stat, samt transportminister Benny Engelbrecht (S) forsvaret den udskældte miljøkonsekvensrapport og kaldt den både omfangsrig og grundig.

Men nu har over 900 mestendels kritiske høringssvar har fået Trafikstyrelsen, som er myndighed for miljøvurderingerne, til at vurdere, at der er behov for yderligere belysning af ø-visionens konsekvenser.

Miljøkonsekvensrapport - også kendt som en VVM-redegørelse

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.


En VVM skal kortlægge viden om miljøpåvirkninger fra et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets konsekvenser for miljøet og tage stilling til de forskellige løsningsforslag.


Med miljøpåvirkninger forstås både påvirkninger på menneskers liv såvel som dyreliv og planteliv samt luft, klima, vand, jordbund, landskab og kulturarv. VVM-redegørelsen oplyser om et anlægsprojekt konsekvenser for alt dette.


Idéen er, at beslutningstagerne har et godt oplysningsgrundlag for at kunne træffe beslutninger om store anlægsprojekter.


Derudover skal en VVM sikre, at et foreslået projekt bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.Kilde: Erhvervsstyrelsen

By & Havn: Nu kan tvivl ryddes af vejen

By & Havn mener selv at vide, at den nye rapport dokumenterer, at etableringen af Lynetteholmen ikke forhindrer opfyldelsen af miljømålene for vandområderne omkring København.

- Vi vidste fra den første rapport, at Lynetteholmsprojektet ikke medførte væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet. Alligevel gav flere af høringssvarene anledning til usikkerhed om, hvorvidt miljømålene for vandområderne omkring København kunne overholdes, udtaler Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Med den nye rapport er alle relevante miljømål gennemgået igen, og det kan nu konkluderes, at miljømålene kan overholdes, samtidigt med at Lynetteholmen etableres. Vi er glade for, at den tvivl, som nogle høringssvarene rejste, nu kan ryddes af vejen.

Tidsplan for Lynetteholm: 50 års anlægsprojekt

 • November 2020: VVM-redegørelse af anlægget af Lynetteholm afsluttes og sendes i høring i otte uger.


 • Januar 2020: Høringsperioden afsluttes med en omfattende rapport (en såkaldt hvidbog).


 • Marts 2021: Lovforslaget om at anlægge Lynetteholm fremsættes i Folketinget med henblik på endelig vedtagelse af projektet.


 • 2021: Landanlæg til jordopfyldning etableres, og selve anlægget af øens perimeter påbegyndes. Første store træk af lastbiler frem og tilbage til Lynetteholm.


 • 2021-2023: VVM-undersøgelse af en ny metrolinje og Østlig Ringvej fra Nordhavn til Lufthavnen.


 • 2023 - : Opfyldning af arealet til Lynetteholm.


 • 2023: Der træffes en beslutning om anlæg af metro og en Østlig Ringvej.


 • 2024 - : Udbud, projektering og anlæg af metro og Østlig Ringvej sættes i gang.


 • 2025-2035: Arkitektkonkurrence om overordnet plan for Lynetteholm. Herefter laves der masterplaner for Lynetteholms delområder, mens kommuneplanrammer og lokalplaner vedtages af Københavns Kommune.


 • 2035: Projektet delåbnes. De første boliger er klar til indflytning. Metroforbindelse og Østlig Ringvej står færdigbygget og kan nu åbne. Dele af kystlandskabet kan tages i brug.


 • 2035-2045: Rensningsanlægget Lynetten flyttes eller overdækkes.


 • 2070: De sidste beboere forventes flytter ind på Lynetteholm, der nu står endeligt færdigbygget med 35.000 indbyggere som en ny bydel i København med metro, ringvej og kystlandskab med klimasikring.


Kilde: Københavns Kommune

Spørg Os - Afstemning

_