Politisk flertal lægger pres på minister – kræver Øresund omdannet til marin nationalpark

Et flertal af Folketingets partier har i et brev opfordret miljøminister Lea Werdelin (S) til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om en nationalpark til vands.

Øresund skal omdannes til marin nationalpark.

Sådan lyder ønsket fra et bredt politisk flertal på Christiansborg.

Det er særligt den seneste tids store offentlige fokus på udledning af urenset spildevand, som ligger bag ønsket om at beskytte fiske, dyre- og plantelivet endnu mere, end man gør i dag.

Partierne har i et brev opfordret miljøminister Lea Wermelin til i løbet af sommeren at lave et beslutningsforslag om en nationalpark til vands.

- Jeg tror på, at vi får en marin nationalpark. Og det tror jeg vi får i efteråret 2020. Der skal vi gerne træffe beslutning om det, så det er klart vores ambition, siger Mette Abildgaard, der er De Konservatives miljøordfører.

- Vi har en miljøminister, som tager naturen alvorligt og synes, at det her er en vigtig dagsorden, så jeg tror faktisk også, at hun er villig til at arbejde sammen med os. Jeg er bare glad for, at vi nu allerede ved, at vi faktisk har et flertal for at frede Øresund. Det er hjerteblod for SF, siger Carl Valentin, miljøordfører for SF.

Radikalt forslag samler partierne

Det var Radikale Venstres Martin Lidegaard, der tidligere på måneden fremsatte forslaget, som et flertal nu bakker op om.

Lidegaard foreslog blandt andet, at den marine nationalpark skulle have den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

Unesco biosfæreområder

Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.

 

Unesco biosfæreområder er natur i verdensklasse og kendetegnet ved varierede landskaber med en rigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter. I et biosfæreområde er samspillet mellem menneske og den levende natur samt biodiversitet i fokus.

 

Biosfæreområder er modelområder for bæredygtig udvikling og samler borgere, virksomheder og institutioner, så der bliver skabt balance mellem mennesker og natur samt skabt lokale løsninger for bæredygtig udvikling.

 

Møn og de omkringliggende øer er - som det første sted i Danmark - udnævnt til Unesco Biosfæreområde. Området på Møn samler mange forskellige aktører i et lokalt fællesskab, og der opstår nye netværk og samarbejder som følge af udnævnelsen. Der findes globalt set 686 Unesco Biosfæreområder.

 

 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

I brevet til miljøministeren beder partierne samtidig om afklaring af en række forhold - blandt andet, om det er muligt at stoppe sandsugningen i Køge Bugt, så også den del af Øresund kan blive del af en fremtidig nationalpark.

- For mig er det fuldstændig afgørende. Både for vores dyreliv, men også for det øvrige dyreliv, der er omkring Øresund, at vi får passet på et helt unikt farvand, siger Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige.

Alle partier på nær Liberal Alliance er gået sammen om brevet til miljøministeren.

- Det tegner jo til, at vi har et stort flertal blandt partierne i ønsket om at lave Øresund til maritim nationalpark. Så jeg forventer – det vil i hvert fald være klogt – at ministeren lytter, siger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

Miljøminister efterlyser mere konkrete forslag

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger til TV 2 Lorry, at brevet, hun har modtaget fra partierne, rummer flere spørgsmål end konkrete bud på et beslutningsforslag.

- Det er jo svært at love på forhånd, når vi ikke ved, hvad indholdet af ønsket er. Det brev, jeg lige har nået at skimme, har jo heller ikke et konkret forslag på plads, men stiller en række spørgsmål til, hvordan vi sikrer en bedre beskyttelse af Øresund, siger hun.

- I brevet bliver der også spurgt ind til, om man kan benævne det på andre områder, er det alle områder af Øresund, som kan indgå? Og der er vi allerede i gang med at forberede havstrategi, hvor vi skal kigge på, hvordan beskytter vi vores havmiljø bedre. Og der er det jo helt oplagt at kigge på alle de havområder, vi har – og derunder jo også Øresund, lyder det fra Lea Wermelin.

Du kan læse hele brevet i dets fulde form nedenfor:

Brev til miljøminister Lea Wermelin (S)

Kære Miljøminister

 

Som du ved, har det øgede offentlige fokus på spildevand også ført til en vitaliseret debat om Øresund som marin nationalpark. Med dette brev ønsker et bredt flertal i

Folketinget at udtrykke vores støtte til denne tanke og vil samtidig opfordre dig til at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag henover sommeren, der gør det muligt for os at forhandle og beslutte en sådan nationalpark i den næste folketingssamling.

 

Øresund er også på globalt plan et unikt pragteksempel på bæredygtig udvikling og udnyttelse til havs, som allerede nyder opmærksomhed i internationale havforskningskredse. Både erhvervsinteressenter og aktører inden for turisme bakker op om idéen om en nationalpark i Øresund. En udpegning af Øresund som nationalpark og/eller UNESCO biosfæreområde vil styrke formidlingen af sundets udvikling og naturværdier til det danske og internationale samfund og derved styrke regionens blågrønne profil samt understøtte en regional implementering af FN’s Verdensmål 14.    

 

Mere konkret finder vi det relevant at få afklaret følgende forhold:

 1. Danmark overvejer i forvejen ifm med havstrategi II at udpege den nordlige del af Øresund som naturbeskyttet havområde (MPA) område. Hvilken handlingsplan påtænker regeringen i den forbindelse, og vil den også gøre det muligt at udpege området til særligt biosfæreområde under UNESCO?
   
 2. Vil det være muligt at inkludere ”Kilen” som del af det fremtidige marine beskyttede område, så den enestående biologiske mangfoldighed i Øresund også beskyttes mod trawl i dette område?
   
 3. Hvilke krav vil den påtænkte handlingsplan og det eventuelle biosfæreområde stille til begrænsning i udledningen af spildevand og andre forureningskilder, og vil det omvendt være muligt at fortsætte sejlads, skånsomt fiskeri samt opsætning af møller på havet?
   
 4. Hvilke muligheder er der for at inddrage de nuværende tilladelser til sandsugning frem mod 2025 i den nordlige del af Øresund mod at tilbyde alternative kilder?
   
 5. Hvilke muligheder er der for at finde alternativer til den nuværende sandsugning i Køge Bugt med henblik på også at kunne inddrage denne del af Øresund i en fremtidig nationalpark?

Endelig er vi i dialog med svenske kollegaer, der overvejer at tage et lignende initiativ overfor den svenske regering, og vi er derfor interesserede i at høre, hvilken dialog du allerede har haft med den svenske side, herunder den svenske regering og de mange kommuner og NGO’er, der er aktive i sagen på begge sider af sundet.

 

Vi ser frem til samarbejdet om at beskytte Øresund til glæde for alle nulevende og kommende generationer i området.

 

Med venlig hilsen

 

Jacob Jensen (V)
Martin Lidegaard (RV)
Morten Messerschmidt (DF)


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik