Se oversigten: Her er planen for milliardinvesteringer i infrastruktur i Region Hovedstaden

Regeringen fremlægger nu et udspil til milliardstore investeringer i infrastruktur, og den vækker både glæde og frustration i hovedstadsområdet.

Med titlen 'Danmark fremad' begyndte regeringen klokken 12 torsdag præsentationen af deres udspil til kommende investeringer i infrastruktur over hele landet, som der er afsat 105.8 milliarder til. 

I Hovedstadsområdet blev udspillet imødeset med lige dele spænding og nervøsitet, hvor de helt store emner har været ønsker om en udvidelse af Hillerødmotorvejen og Frederikssundmotorvejen, en vejforbindelse til Stevns Kommune, investeringer i Kystbanen samt en mulig metroforbindelse til Lynetteholmen.

Og som man kan se i oversigten nedenfor, er en udbygning af både Hillerødmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og en vejforbindelse til Stevns Kommune med i udspillet, hvor det dog er vigtigt at understrege, at regeringen stadig skal forhandle med de andre partier for at kunne gennemføre projekterne. 

Infrastrukturprojekter i Lorryland

Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund

Anlæg af vejforbindelse til Stevns

Øget kapacitet på Motorring 3 ved København 

Udvidelse af Ring 4 ved København (nordlig)

Udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig)

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej

Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum

Især udvidelserne af de to motorveje har været forbundet med flere års lobbyarbejde fra de involverede kommuner, og derfor var der torsdag morgen begejstring på borgmesterkontoret i Gribskov, efter det onsdag aften kom frem, at en udvidelse af Hillerødmotorvejen er en del af aftalen. 

- Det var en rigtig god nyhed vi fik i går, og nu er det vigtigt at alle, men særligt os i det trafikpolitiske netværk i Nordsjælland, bruger alle kræfter på, at bakke regeringen op politisk, så der kan laves en aftale der holder fast i regeringens ambitioner på trafikområdet i Nordsjælland, lyder det fra borgmester, Anders Gerner Frost, Gribskov.

Så meget vil regeringen afsætte til udvidelse af Hillerødmotorvejen

Forlænge Hillerødmotorvejen, så en firesporet motorvej erstatter den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød: 900 millioner kroner.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 ved Motorvejskryds Gladsaxe og Ring 4 ved Bagsværd: Cirka 400 millioner kroner.

Igangsætte en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen på strækningen fra Ring 4 til Farum med henblik på at gennemføre projektet: Ramme på cirka 1,1 milliarder kroner til at gennemføre projektet.

Strækningen mellem Allerød og lige nord for Hillerød er lige nu en motortrafikvej. Det ønsker regeringen at lave om på.
Foto: Vejdirektoratet
Strækningen mellem Allerød og lige nord for Hillerød er lige nu en motortrafikvej. Det ønsker regeringen at lave om på. Foto: Vejdirektoratet

I udspillet fra regeringen bliver der også lagt op til et nyt metropolnetværk i Hovedstadsområdet, der skal forbedre den kollektive transport for borgerne i Københavns omegnskommuner. 

Det omfatter blandt andet, at S-tog skal automatiseres, som vi kender det fra metroen, og ifølge udspillet er det også her, man vil sætte ind for at forbedre trafikken på  Kystbanen. 

Du kan se planerne i oversigten nedenfor. 

Et nyt metropolnetværk i hovedstadsområdet

• Vendespor ved Carlsberg Station

I dag har Frederikssundstrækningen kun ni tog i timen. Med et vendespor ved Carlsberg Station

får strækningen i fremtiden 12 tog i timen - ligesom de øvrige strækninger på S-banen.

• Metrodrift på S-banen

Ved brug af det nye signalsystem på S-banen kan den næste generation af S-tog blive automatiseret, som man kender fra metroen i København. Dette vil muliggøre flere afgange henover døgnet,

flere tog til tiden og en mere fleksibel drift.

• Næste generations S-tog til Roskilde

En udvidelse af den kommende metrodrift på S-banen til Roskilde kombineret med den nye

sydlige jernbanekorridor til landdels- og regionaltrafikken betyder, at Roskilde by og Roskilde

Universitet bliver tættere forbundet med hovedstadsområdet gennem flere togafgange og nye

direkte forbindelser.

• Analyse af metrodrift på Kystbanen

Punktligheden på S-banen er væsentlig højere end på Kystbanen. En analyse skal se på perspektiverne i, at den kommende metrodrift på S-banen også omfatter Kystbanen.

Styrkelse af knudepunkter

• Fjern- og regionaltogsperroner på Glostrup Station

Med den kommende letbane i Ring 3 bliver Glostrup Station et vigtigt knudepunkt – ikke kun for

Københavns Vestegn, men i hele hovedstaden. Anlæg af fire fjern- og regionaltogsperronspor på

Glostrup Station skaber sammenhæng mellem landdels- og regionaltrafikken, S-tog, den kommende letbane i Ring 3 samt busser. Samtidig skabes der mulighed for direkte tog til Amager og

Københavns Lufthavn fra Københavns Vestegn.

• Flytning af Herlev Station

En flytning af perronen på Herlev Station giver optimale omstigningsforhold mellem S-tog og den

kommende letbane i Ring 3.

• Ombygning af Nordhavn Station

Med etablering af Cityringen og metro til Nordhavn er Nordhavn Station blevet et nyt knudepunkt. En ombygning vil sikre bedre sammenhæng mellem S-tog og metro.

• Forskønnelse af Nørreport Station

Nørreport Station er en af Danmarks mest benyttede stationer. Den underjordiske del og de tilstødende arealer på Nørreport Station fremstår i dag nedslidt, og derfor vil en forskønnelse gøre

stationen til et mere trygt og behageligt sted.

• Opgradering af Hillerød Station

Hillerød Station er i dag et knudepunkt for togtrafikken i Nordsjælland. Med en opgradering af

stationen skabes mulighed for samdrift mellem lokalbanerne og dermed også nye direkte afgange

til og fra det kommende Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm.

Lettere og hurtigere rejser på tværs af fingrene

• Nye højklassede Bus Rapid Transit-linjer (BRT)

For at skabe et samlet metropolnetværk er der behov for bedre tværgående ringforbindelser.

Med to nye BRT-linjer på tværs af hovedstaden bliver den kollektive transport løftet og der bliver

skabt nye knudepunkter såsom Gladsaxe Trafikplads, Friheden Station, Bagsværd Station og Høje

Taastrup Station. Regeringen vil afsætte statslig medfinansiering til to nye linjer, som er Ishøj til

Lyngby (400S i Ring 4) og Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads (200S). Samtidig vil muligheden

for realisering af en BRT-linje, der forbinder de to linjer via Vallensbæk kommune og Brøndby

kommune, blive undersøgt.

Bilfri gader om søndagen 

I udspillet er der desuden lagt op til muligheden for at indføre bilfri gader om søndagen, hvilket skal være medvirkende til at skabe en ny indrettelse af byrummet, så der kan blive plads til en række aktiviteter som blandt andet markeder, udeservering og tilbud til børn. 

En konkret model for København er at forhindre bilers adgang til middelalderbyen og brogaderne mellem klokken 9 om morgenen og klokken 20 om aftenen. 

Det understreges dog, at det vil ske under hensynstagen til beboernes mulighed for at komme til og fra deres bopæl.

Indsats mod trafikstøj

Omegnskommunerne i København har i årevis været plaget af trafikstøj, og den del bliver også prioriteret i udspillet. 

Konkret bliver Motorring 3 udpeget som et særligt fokusområde for støjbekæmpelse, som der samlet er afsat 3 milliarder kroner til i udspillet. 

Konkret vil regeringen etablere såkaldte ”støj-stærekasser” på Motorring 3, der skal hjælpe med til at evaluere tiltag i indsatsen mod støj fra trafik i bynære områder. 

Udspil til indsats mod trafikstøj i bynære områder

• En pulje til støjskærme i særligt støjbelastede boligområder

• En pulje til implementering af et nyt princip for støjbekæmpelse med fokus på afledte

effekter i nærområderne

• Støj-stærekasser på bynære motorveje

• Udvikling og afprøvning af nye virkemidler på støjområdet, herunder samarbejdsprojekter med kommunerne 

Spørg Os - Afstemning

_