Borgmester jubler: Ændring i Fingerplan betyder flere boliger

Står det til erhvervsministeren skal Fingerplanen revideres, så hovedstadskommunerne kan få råderet over egen jord. Se alle 59 ændringer herunder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.) har stillet forslag til regeringen om en revision af den såkaldte Fingerplan, der har eksisteret for hovedstadsområdet siden 1942.

Den 70-årige plan har været revideret flere gange, og nu mener erhvervsministeren og borgmestrene i Region Hovedstaden at planen skal revideres endnu engang. 

Forslaget fra Brian Mikkelsen får blandt andet betydning for Helsingør Kommune, hvor flere større arealer har været reserveret på landdistriktsloven, så kommunen ikke har haft mulighed for at bebygge.

Arealerne har været reserveret til en såkaldt transportkorridor vest om Helsingør til en eventuel fast forbindelse mellem over Øresund.

quote Dermed får vi mulighed for at arbejde for at få inddraget for eksempel Julianelund i byzone

Benedikte Kiær (Kons.), borgmester i Helsingør Kommune

Da planerne om den linjeføring ikke længere er aktuel, har regeringen nu besluttet at droppe reservationen, så Helsingør Kommune nu selv kan råde over områderne.

Det glæder Helsingør Kommunes borgmester Benedikte Kiær (Kons.), der ser frem til at kunne udvide byzonen yderligere. 

- En transportkorridor trumfer alle ønsker om planlægning, og det har derfor længe været et ønske at få ophævet den del af korridoren, der alligevel ikke skal bruges til en fast forbindelse. Nu bliver denne del ophævet, hvilket vi er meget glade for, siger Benedikte Kiær i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Dermed får vi mulighed for at arbejde for at få inddraget for eksempel Julianelund i byzone. Så længe der eksisterer en transportkorridor, der løber lige gennem området, har alle involverede myndigheder sagt, at det ikke er muligt at lovliggøre den nuværende anvendelse.

Kolonihaveforeningen Julianelund i Helsingør har gennem mange år kæmpet for at måtte bo deres boliger hele året. Det har dog ikke været muligt, da området skulle først skulle overføres fra landzone til byzone, før helårsbebyggelse kan lade sig gøre.

Nu påbegynder kommunen arbejdet med at få omdannet området til byzone, og her er formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), fortrøstningsfuld.

quote Men jeg vil godt understrege, at det ikke er gjort ved et snuptag. Vi har stadig et stykke arbejde foran os

Johannes Hecht-Nielsen (V), fmd. for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Helsingør Kommune

- Det er vores vurdering, at der er brug for, at vi laver en lokalplan, der overfører området fra landzone til byzone, da der jo bliver tale om et større boligområde. Derfor går vi nu i dialog med Erhvervsstyrelsen om det, og vi mener, at vi har gode argumenter. Ikke mindst fordi byggeriet allerede nu ligger op ad eksisterende byzone, og der ikke er tale om en bar mark men et areal, der allerede er taget i brug, siger formanden og tilføjer:

- Men jeg vil godt understrege, at det ikke er gjort ved et snuptag. Vi har stadig et stykke arbejde foran os, og vi er afhængige af statslig velvilje.

Herunder kan du se hvilke 25 kommuner, der får glæde af de 59 ændringer, som erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag foreslår.

Overblik: Her er de 59 ændringer

Albertslund
1) Muliggøre boligudlæg på areal i Albertslund (”Radiostation”) (betinget)

Allerød
2) Muliggøre forbliven af virksomheden Norrecco A/S på areal i Vassingerød (betinget)
3) Muliggøre boligudlæg på Bjergvej syd for Lillerød (betinget)
4) Muliggøre boligudlæg ved Enghaven nordvest for Lillerød (betinget)

Brøndby
5) Område omkring Brøndby Stadion (”Sportsbyen”) gives særlige byggemuligheder til idrætsrelaterede
funktioner og erhverv (betinget)
6) Fastholde arealreservation til S-togstation ved Priorparken og Vibeholm i Brøndby (betinget)
7) Fastholde byggemulighed for klubhus i grøn kile i Brøndby
8) Muliggøre parkering i grøn kile ifm. større arrangementer i Sportsbyen i Brøndby (betinget)

Egedal
9) To ejendomme ved Risbyvej 28 ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget)
10) Mindre rammebelagt boligområde ved Skebjergvej ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget)
11) Mindre landzoneareal ved Tværvej ved Ledøje tages ud af grøn kile (betinget)

Fredensborg
12) Muliggøre mindre byafrunding af Karlebo landsby udenfor landsbyafgrænsningen (betinget)
13) Muliggøre mindre byafrunding ved Fredensborg by ved inddragelse af en landbrugsejendom,
hvor der kan etableres boliger (betinget)
14) Muliggøre mindre boligudlæg syd for Karlebo Landsby (betinget)

Frederikssund
15) Afgrænsning af erhvervsområde Nord i Vinge
16) Vinge Station optages på listen over S-togsstationer i Fingerplanen
17) Muliggøre etablering af hotel- og konferencecenter på Kalvøen ved Frederikssund (betinget og
med forbehold vedr. igangværende modernisering af naturbeskyttelseslov)

Furesø
18) Lempelse af sommerhusregler så kommuner kan give individuelle tilladelser til helårsbeboelse
(betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af planlov)

Gribskov
19) Opdatering af arealreservationer til overordnet cykelstinet
20) Arealudlæg til byudvikling i Gilleleje og udlæg af areal til perspektivområde (betinget)
21) Arealudlæg til byudvikling i den nordlige del af Helsinge (betinget)
22) Ændring af arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen (betinget)
23) Mulighed for overførsel af tre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – et område øst
og to vest for Gilleleje (betinget)

Halsnæs
24) Udvidelse af Industriområde Nord i Frederiksværk (betinget)
25) Indretning af boliger i den tidligere Kregme skole (betinget)
26) Mulighed for overførsel af to sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – Hanehoved og
Asserbo Syd (betinget)
27) Fremme bymæssige vækst- og udviklings-potentialer i Hundested (Trekanten) Mellemrummet
ved Hundested Havn og ved Lynæs Havn (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering
af naturbeskyttelseslov)
28) Muliggøre udvidelse (med økologisk bydel) af landsbyen Torup (betinget)

Helsingør
29) Ophævelse af transportkorridorreservation vest for Helsingør (betinget)

Hillerød
30)
Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på areal mellem Favrholm, Solrødgaard og Lyngevej
(betinget)
31)
Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på to arealer i Favrholm i tilknytning til virksomheden
Novo A/S (betinget)
32) Muliggøre udvidelse af virksomheden J. Jensen A/S på Højlundevej ved Uvelse (betinget)
33) Mulighed for overførsel af et sommerhusområde i Nødebo til byzone (betinget)

Hvidovre
34) Mindre ændring af afgrænsningen af grøn kile i den vestlige del af Avedøre Landsby, så to
enfamilieshuse og tre gårde tages ud

Høje-Taastrup
35) Justering af transportkorridoren ved Hedehusene Øst

Ishøj
36) Indeklemt areal (ml. jernbane og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde
(betinget)
37) Indeklemt areal (ml. motorvej og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde
(betinget)
38) Justere transportkorridor nord for Ishøj Landsby
39) Ændret afgrænsning af grøn kile i Ishøj Landsby
40) Ensretning af plangrundlag for Ishøj Landsby (overførsel af rammelagte landzonearealer indenfor
den eksisterende landsbyafgræsning til byzone mv.) (betinget)

København
41) Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Nordhavnen udtages af Fingerplanen
42) Opfyld og overførsel af tidligere havnebassin på Nordhavnen til byzone

Lyngby-Taarbæk
43) Ændring af § 13 i Fingerplan 2013, så den fremover kun omfatter Scion-DTU / Forskerparken i
Rudersdal Kommune

Rudersdal
44) Justering af afgrænsninger ved matrikelskel ved Henriksholms Allé og Carl von Rosensvej
45) Mindre ændring af afgrænsning af grøn kile ved Lollikhus, Birkerød Kongevej
46) Minde ændring af afgræsning af grøn kile ved Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej i Birkerød
47) Mindre ændring af grøn kile ved Gefion Institutionen, Karpevænget i Birkerød
48) Muliggøre udvidelse af virksomheden Brüel & Kjær A/S i Nærum Erhvervsby (betinget)

Rødovre
49) Muliggøre flytning af kolonihaveområder med henblik på byudvikling (betinget)
Vallensbæk
50) Muliggøre udvidelse af idrætscenter (ny svømmehal og ny idrætshal) ved mindre ændringer af
afgrænsninger af hhv. grøn kile og transportkorridor (betinget)

Greve
51) Tilpasning af afgrænsningen af den indre kile i Ll. Vejleådal

Køge
52) Udlæg af areal til boliger syd for Ll. Skensved, vest

Lejre
53) Mulighed for overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Bramsnæs til byzone
(betinget)

Roskilde
54) Ændret afgræsning af byfinger ved Frederiksborgvej
55) Reservation til principiel linjeføring af vej øst om Trekroner føres uden om bebyggelse (betinget)

Solrød
56) Mulighed for at planlægge for Jersie Privatskole (betinget)
57) Mulighed for etablering af erhvervsareal til transport- og logistikerhverv på to indeklemte arealer
mellem motorvej og jernbane (betinget)
58) Omdannelse af gård i Solrød Landsby til boliger (betinget)

Stevns
59) Muliggøre overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Strøby Egede til byzone
(betinget)

 

Spørg Os - Afstemning

_