Ny plan lægger op til at afskaffe lynhjemsendelse efter fødsler i Region H

Tilbud om barsel på hospital i op til to døgn for førstegangsfødende er et blandt 16 nye indsatser, der skal forbedre fødselsområdet i Region Hovedstaden.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På Rigshospitalet bliver førstegangsfødende i dag bedt om at pakke sammen og tage hjem fire timer efter, at den lille ny er kommet til verden, hvis alt er gået, som det skal.

Men fremover skal alle førstegangsfødende efter fødslen  nu tilbydes to døgns ophold på Region Hovedstadens hospitaler.

Sådan lyder i hvert fald et af tiltagene i et udkast til Region Hovedstadens nye fødeplan, som regionens administration har udarbejdet med udgangspunkt i input fra både regionens sundhedsudvalg og interne samt eksterne fagpersoner og interessenter.

Tiltaget om barselsophold på hospitalet er det mest opsigtsvækkende tiltag af de i alt 16 tiltag i udkastet til en ny fødeplan. Det mener formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Førstegangsfødende skal have ret til at blive to dage på hospitalet, og så skal der også være et godt tilbud, hvis du tager hjem. Det er det mest epokegørende, siger Christoffer Buster Reinhardt til TV 2 Lorry.

quote Vi kan godt vedtage alt muligt, men der er også nogle fysiske rammer, der skal laves om

Christoffer Buster Reinhardt

Nybagte forældre og jordemødre i stribevis stod i begyndelsen af 2021 frem i medierne og fortalt skrækhistorier om deres oplevelser på fødegangene i Region Hovedstaden.

Siden blev der ad flere omgange sat penge af til at forbedre forholdene og i kortere periode give mere i løn til jordemødrene.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Sådan er forholdene for førstegangsfødende på de enkelte hospitaler i TV 2 Lorrys sendeområde

  • Nordsjællands Hospital: "Hvilke forløb og tilbud, der gives til førstegangsfødende, beror altid på en individuel vurdering, der foretages sammen med den fødende, og der er derfor ikke noget standardtilbud."

  • Herlev Hospital: Én overnatning

  • Rigshospitalet: Udgangspunktet er at kvinderne tager hjem 4-8 timer efter fødslen. Såfremt pladsforholdene tillader det, kan kvinden i nogle tilfælde opholde sig længere tid på fødegangen eller komme på et kortvarigt ophold på barselsafsnittet inden udskrivelse.

  • Hvidovre Hospital: To døgn.

  • Sjællands Universitetshospital i Roskilde: Hvis kvinden/familien ønsker at føde ambulant er det 5–7 timer efter fødslen. Hvis kvinden/familien ønsker at blive på barselsgangen, vil det i gennemsnit være et døgn

Kilde: Region Hovedstaden og Region Sjælland

I sommer vedtog Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, at der skulle udarbejdes en ny fødeplan.

Onsdag bliver det foreløbige udkast - med de 16 tiltag - fremlagt første gang for sundhedsudvalget. Herefter skal planen i høring, og det forventes, at den bliver endeligt vedtaget i april 2023.

Hvis førstegangsfødende ender med at få tilbudt to døgns ophold på hospitalet efter fødslen, kommer det til at koste regionen økonomisk. Og det er der taget højde for, mener Christoffer Buster Reinhardt.

- Vi har sat 30 millioner kroner af i budgetaftalen for 2023, og det stiger senere til 40 millioner. Så vi prioriterer fødeområdet, siger han.

Fysiske rammer skal følge med

Men formanden for Sundhedsudvalget er klar over, at penge ikke gør det alene.

- Vi kan godt vedtage alt muligt, men der er også nogle fysiske rammer, der skal laves om, siger Christoffer Buster Reinhardt og henviser blandt andet til Rigshospitalet.

Her har læger i Politiken tidligere kritiseret, at de fysiske rammer på barselsgangen er utidssvarende og for snævre.

Rigshospitalet har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt følgende kommentar på skrift:

"Vi ser det som vores vigtigste opgave - sammen med alle vores kompetente og engagerede medarbejdere - hver dag at give de gravide, fødende, barslende og deres familier det bedst mulige forløb. Hvad der er behov for støtte og hjælp til, herunder indlæggelse efter en fødsel, er noget vi tager stilling til individuelt og i samråd med den fødende. Hvis en kvinde har komplikationer under graviditeten eller under fødslen, eller hvis der er andre forhold der gør, at kvinden eller barnet har brug for indlæggelse efter fødslen, bliver de selvfølgelig indlagt på et af vores barselsafsnit."

Blandt de 16 nye tiltag er også indsatser til fordel for jordemødre på regionens barselsgange. I begyndelsen af 2021 beskrev DR, at netop mangel på jordemødre gav stressende arbejdsforhold, der igen gør endnu sværere at skaffe flere jordemødre.

I den nye plan er der lagt op til at gennemføre tre indsatser under overskriften “attraktive arbejdspladser”:

“Graduate-program for nyuddannede jordemødre”, “kompetenceudvikling og vidensdeling” og endelig “organisering i mindre grupper eller teams.”

Du kan se alle 16 tiltag i udkastet til en ny fødeplan herunder:

16 indsatser

Indsats 1: Koordinering af forældre- og fødselsforberedelse

Forældre- og fødselsforberedelsen skal i højere grad organiseres som et fællesregionalt tilbud, og regionen vil derfor organisatorisk samle de dele af undervisningen, der med fordel kan koordineres fælles på tværs af regionens ødesteder. Tilrettelæggelsen sker i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe med borgere (både gravide og partner) og repræsentanter fra alle regionens fødesteder.

Indsats 2: Nyt digitalt univers for gravide og nybagte forældre

Region Hovedstaden vil lancere et nyt digitalt univers på tværs af fødesteder i regionen, som gradvist udbygges, og som skal imødekomme behovet for viden og styrke samtalen med den gravide og partner både før, under og efter fødslen.

Indsats 3: Tidlig opsporing

Hospitalerne skal arbejde videre med tidlig opsporing af familier med ekstra behov samt øge fokus på de individualiserede forløb i graviditeten. Det kan blandt andet ske gennem udvidelse af første jordemoderkonsultation. Samtidig skal der sikres et tæt samarbejde med almen praksis og kommunen om gravide og familier med behov for ekstra støtte, så der er sammenhæng i indsatsen på tværs, og så de samlede kompetencer udnyttes bedst muligt.

Indsats 4: Trygge fødende i den indledende fase af fødslen (latensfasen)

Opstart af fødsel skal styrkes, da mange fødende har brug for tættere sparring og involvering i beslutningen om, hvordan fødslen forløber i den indledende fase, så der er tryghed omkring fx at være hjemme, indtil fødslen går mere i gang. Fødselsforløbet skal være båret af fælles beslutningstagen om, hvad der er rigtigt for den enkelte fødende og deres partner i den konkrete situation. Både den gravide og partneren skal føle sig medinddraget.

Indsats 5: In-house fødeklinikker og fødestuer

Region Hovedstaden vil arbejde mod en bedre balance mellem store fødesteder og mere hjemlige rammer for fødende og deres partner. Som led heri er det fortsat Region Hovedstadens ambition at styrke in-house fødeklinikker, og at fremtidens fødestuer generelt bliver indrettet med det formål at understøtte en rolig og tryg fødsel.

Indsats 6: Barselsophold på hospitalet for førstegangsfødende

Førstegangsfødende har på alle regionens fødesteder mulighed for to døgns barselsophold på hospitalet efter fødslen. Forældre, der ønsker barselsophold i hjemmet, kan udskrives efter en sundhedsfaglig vurdering på fødestedet.

Indsats 7: Hjemmebarsel

Hjemmebarslen skal være attraktiv og af lige så høj kvalitet, som hvis barselsopholdet var på hospitalet. Førstegangsfødende skal ved barselsophold i hjemmet tilbydes 1-2 besøg af jordemoder i løbet af de første tre døgn efter fødsel. Flergangsfødende, der udskrives til hjemmebarsel, skal dagen efter fødslen modtage opringning fra jordemoder med henblik på at vurdere familiens og barnets trivsel. Derudover skal flergangsfødende tilbydes ét besøg af jordemoder i løbet af de første tre døgn efter fødslen.

Indsats 8: Fælles regional døgnbemandet hotline

Der etableres en central døgnbemandet hotline på tværs af regionens fødesteder, som betjenes af sundhedsfagligt personale. Den centrale hotline skal sikre, at familierne i de første syv dage efter fødslen kan få den nødvendige rådgivning, uanset hvornår på døgnet, behovet opstår. Derefter vil det som udgangspunkt være den kommunale sundhedspleje, som skal kontaktes ved behov for rådgivning.

Indsats 9: Gennemgang af fødselsforløbet

Alle nybagte forældre skal tilbydes en samtale kort efter fødslen med fokus på mor og barns tilstand og trivsel samt en gennemgang af fødselsforløbet. Forældre, som har behov for en uddybende efterfødselssamtale, skal opspores systematisk gennem samtalerne med jordemoder, eventuel obstetriker og sundhedsplejersken i den første tid efter fødslen. Efterfødselssamtalen afholdes som udgangspunkt af den jordemoder, som tog imod barnet.

Indsats 10: Tilbud til forældre der mister

Forældre, der mister et barn, står i en meget sårbar og udsat position. Der er behov for at tage ekstraordinære hensyn og yde særlig støtte. Region Hovedstaden vil etablere særlige enheder på de store fødesteder i regionen, hvor der er afskærmede rammer og personale, der har kompetencerne til at tage sig af forældre, som mister et barn. Målgruppen for tilbuddet skal afklares nærmere.

Indsats 11: Udbredelse af brugen af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)

Region Hovedstaden vil udbrede brugen af PRO-data på fødeområdet blandt andet til udvikling af kvaliteten i tilbuddene, til at målrette dialogen med den gravide og partneren og til at fremme inddragelse og individuelt tilpassede forløb.

Indsats 12: Udbredelse af digitale løsninger

Region Hovedstaden vil understøtte udvikling og implementering af digitale løsninger, der smidiggør samarbejde og deling af information mellem relevante parter.

Indsats 13: Graduateprogram for nyuddannede jordemødre

Alle nyuddannede jordemødre skal deltage i et to-årigt graduateprogram, som skal give de nyuddannede en god start på arbejdslivet.

Indsats 14: Kompetenceudvikling og vidensdeling

Samarbejdet om kurser og kompetenceudvikling på tværs af fødestederne styrkes, og der skal sikres tættere vidensdeling og dialog indenfor ’specialistområderne’.

Indsats 15: Organisering i mindre grupper eller teams

Der skal arbejdes med afprøvning af nye organiseringer og arbejdsformer. Det indebærer eksempelvis organisering i mindre grupper eller teams, hvor både fødende og medarbejdere har større mulighed for at opleve en kontinuitet.

Indsats 16: Partnerskaber med civilsamfundsorganisationer

Region Hovedstaden vil indgå partnerskaber med civilsamfundsorganisationer om tidlig opsporing og støtte til gravide, partnere eller nybagte forældre med behov for en særlig indsats.Vis mere
MPPC_103_V1_2

Politiet vil ændre på farlig opførsel på cykelstierne

Skoletoilet Rådmandsgade Skole

Lang og klam udsigt til bedre toiletforhold på skoler:
På Nørrebro må fem børnehaveklasser deles om to toiletter

Vis mere