Mangler personale: Afdeling for 76 alvorligt psykisk syge står til at lukke ned i sommerferien

Mangel på medarbejdere kombineret med ansattes ret til tre ugers sammenhængende sommerferie ser ud til at betyde, at afsnit for 76 patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt dobbeltdiagnose lukker i to uger i sommerferien.

Personalemangel i Region Hovedstadens psykiatri står nu til at få betydning for behandling af alvorligt syge patienter i sommerferien.

I to uger i sommerferien - uge 29 og 30 - skal 76 sengepladser på afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans således lukkes helt ned. 

54 patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandlelig dobbeltdiagnose skal i stedet behandles ambulant, og 22 pladser bliver slet ikke brugt.

Det fremgår af dagsordenen for næste møde i Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg. Her bliver politikerne i udvalget bedt om at tage orienteringen til efterretning.

quote Det er en ulykkelig situation

Merete Nordentoft, forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri ved Københavns Universitet

Der er ingen tvivl om, at det er problematisk at lukke sengeafsnittet i to uger, mener Merete Nordentoft, der er forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri ved Københavns Universitet.

- Det er en ulykkelig situation, og man må finde ud af, hvordan man kan gøre mindst muligt skade, siger Merete Nordentoft, der også arbejder som overlæge ved Psykiatrisk Center København i netop Region Hovedstaden.

Afdeling M i Roskilde er den eneste afdeling i Region Hovedstaden, der behandler borgere med dobbeltdiagnose som psykose og misbrug. Her er patienter typisk indlagt i omkring tre måneder. Ved ambulant behandling skal patienterne være i eget hjem, når ambulatoriet på Østerbro i København lukker.

- Det er klart, at når man har misbrug og psykose, så er det nemmere ikke at få tilbagefald ved at være indlagt. I den ambulante behandling er der større risiko for, at misbruget bliver genoptaget, siger Merete Nordentoft.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Afdeling M

 • Region Hovedstadens Psykiatrisk Center Sct. Hans er fysisk placeret i Roskilde og dermed Region Sjælland.

 • Afdelingens sengeafsnit i Fjordhus M20, M21 og M22 varetager behandling og pleje af patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

 • ​Afsnittene er integrerede afsnit, dette betyder at afsnittene hverken er åbne eller lukkede afsnit.

 • Behandling og pleje varetages i et og samme afsnit, og patienten flyttes kun til anden funktion som led i en behandlings- eller udskrivelsesplan. I afsnittene kan der forekomme aflåsning af områder, hvis der er særlige forhold der kræver dette. De tre sengeafsnit er i struktur og form ens med hver 26 enestuer. Hvert af afsnittene er organiseret i to team og der arbejdes ud fra kontaktpersonsordning og personliglæge. 

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri

Administration i Region Hovedstaden oplyser, at personale fra sengeafsnittet i Roskilde flytter med til Østerbro i de to uger i sommerferien. 

Der bliver lavet en plan for behandlingen af patienterne, og deres “behandling afbrydes derfor ikke,” lyder det. Samlet set lyder det fra Region Hovedstaden i en såkaldt risikovurdering:

“Den ambulante behandling, der tilbydes i uge 29 og 30, vil udgøre et fuldt forsvarligt alternativ til indlæggelse på afdeling M.”

Merete Nordentoft mener, at “det ambulante setup på Østerbro er et smaddergodt tilbud.”

- Det er god behandling, men hvis de mente det 100 procent, hvorfor så overhovedet have sengepladserne? Det er et skridt ned i intensitet, siger Merete Nordentoft.

Frygter tilbagefald

Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, har tidligere oplevet, at psykiatriske sengepladser er lukket i sommerferien - men aldrig en hel afdeling.

- Jeg bliver meget bekymret, for der er tale om meget syge og forpinte mennesker, der har ventet længe på at få dette tilbud. Man kan frygte for, hvad der sker, hvis de får et tilbagefald, siger Jane Alrø Sørensen.

Hun mener, at det aktuelle sommerferieproblem på afdeling M bare understreger, at psykiatrien har et rekrutteringsproblem helt generelt.

- Personalet knokler benhårdt og har virkelig lov til at holde deres ferie. Der er i forvejen for få på arbejde, og de tager også ekstravagter. Men regionerne må sætte sig i spidsen for at løse rekrutteringsproblemet. Måske sundhedsstrukturkommissionen kan pege på løsninger, siger Jane Alrø Sørensen, der altså henviser til den kommission, som regering har sat til at komme med anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsnet i fremtiden skal indrettes.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose betyder, at man har to diagnoser samtidig. I dag anvendes det oftest, når man både har en misbrugssygdom og en anden psykisk sygdom. Det er den betydning, vi vil beskrive her.

Selv om der er mange psykiske sygdomme og mange former for misbrug, kan der alligevel beskrives nogle generelle fællestræk for kombinationen psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

Der vil både være symptomer for den psykiske sygdom og misbruget.

De to forskellige sygdomme kan i nogle tilfælde forstærke hinandens symptomer og i andre tilfælde skjule dem og gøre dem vanskeligere at konstatere.

Der kan være mange kombinationer af psykisk sygdom og misbrug. Der er som nævnt ikke tale om en veldefineret diagnose, men blot en dagligdags betegnelse for sammenfald af to eller flere psykiske sygdomme.

Alligevel er der to forskellige kombinationer, som skiller sig ud:

Den ene er en bred definition, hvor der menes sammenfald af en hvilken som helst psykisk sygdom og alle former for misbrug.

Den anden er smal definition, hvor der menes en samtidig psykosesygdom fortrinsvis skizofreni og blandet misbrug.

Kilde: Psykiatrifonden

Rekrutteringsproblemer i psykiatrien blev blandt andet dokumenteret af Overlægeforeningen sidste år, der i en undersøgelse slog fast, at der manglede 150 psykiatere. I Region Hovedstaden har personaleflugten blandt andet betydet, at man havde svært ved at bemande akutberedskabet.

Oveni det kommer afsløringen af, at den 23-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Field’s blev afvist i et psykiatrisk specialtilbud i Region Hovedstaden, inden hændelsen sidste sommer hvor han er tiltalt for blandt andet at have dræbt tre personer.

Forsinker behandling

Afdeling M er en specialiseret afdeling med en indsats, der er målrettet en patientgruppe, der er svær at hjælpe. Fra afdelingen spredes viden til resten af landet. Afdeling M er næsten altid på maksimal kapacitet, lyder det fra Merete Nordentoft.

For at sikre at de 56 patienter, der udskrives til ambulant behandling i sommerferien mindst har haft fire uger i Roskilde, lukkes der for optag af nye patienter fire uger forinden - i uge 25. Fra uge 31 tager Sct. Hans igen mod patienter, så kapaciteten på 76 nås.

Dermed “forsinker man behandlingen for de 22, der skulle have været inde,” mener Merete Nordentoft.

- Det svarer til at nedsætte kapaciteten, siger hun.

Og der er hårdt brug for alle behandlingspladser, siger Merete Nordentoft.

- Der er kommet flere patienter med dobbeltdiagnose. Vi ved, at der er en stor gruppe og et stort behov. Hver anden menneske indlagt i psykiatrien har en dobbeltdiagnose, siger Merete Nordentoft.

Administrationen i Region Hovedstaden skriver, at patienter, der “oplever en alvorlig forværring af sygdommen i løbet af de to uger,” altid kan blive indlagt på et af regionens fem psykiatriske centre med akutmodtagelse.

Desuden oplyser administrationen, at der har været drøftet flere modeller for sommerferielukningen.

“Den valgte model med omlægning til ambulant behandling vurderes at være den løsning, som berører patientbehandlingen mindst,” skriver de.

Risiko for forværring

I et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol skriver vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Lone Bjørklund, at det ikke er første gang, at man må lukke sengeafdelinger i sommerferien.

I Børne- og Ungdomspsykiatrien er det ikke et problem, fordi det “falder sammen med et markant lavere behov for og ønske om indlæggelse i den periode, hvor forældrene typisk også har ferie”

“Øvrige sengelukninger i ferieperioder er ikke som sådan ønskværdige og giver også en masse udfordringer. Derfor er det også noget, vi bruger meget energi på at forebygge og undgå.”

“Men de kan være nødvendige af hensyn til personale og styring af afsnit, samt af hensyn til sikkerheden på sengeafsnittene og kvaliteten af den behandling, der tilbydes.”

quote Der kan være en risiko for forværring af sygdom hos enkelte patienter ved tvunget afsnitsskift som følge af lukning

Lone Bjørklund

Lone Bjørklund siger, at “det altid vil blive sikret, at alle, der har brug for akut indlæggelse, kan blive indlagt.”

Men at lukke et sengeafsnit kan få konsekvenser, erkender Lone Bjørklund. 

“Der kan være en risiko for forværring af sygdom hos enkelte patienter ved tvunget afsnitsskift som følge af lukning. Dette søges modvirket ved særlig opmærksomhed på og planer for patienter, der vurderes i risiko. På samme vis for patienter, der som følge af sommerferielukning overgår til ambulant behandling.”

Alternativet til sengelukningerne er et øget brug af vikarer, men det kan både være dyrt og i mindre grad til gavn for patienterne - hvis der da overhovedet kan skaffes vikarer, lyder det.

Det er også en mulighed at lukke et antal senge på enkelte afsnit, omlægge døgnafsnit til dagafsnit eller at have lavere bemanding på afsnittene.

“Det er dog i praksis vanskeligt af hensyn til sikkerhedshensyn, der betyder, at antallet af personale ikke kan reduceres proportionalt med antal senge,” skriver vicedirektør Lone Bjørklund.

Sådan arbejder Region Hovedstadens Psykiatri generelt med rekruttering

 • Region Hovedstadens Psykiatri er tidligt ude i forhold til ferieplanlægning inden for gældende ferieregler, hvor de så vidt muligt skal imødekomme medarbejdernes ønsker til feriens placering, navnlig i relation til skoleferien for børnefamilier

 • Region Hovedstadens Psykiatri planlægger på baggrund af data om personalefravær og patientflow, herunder undtagelsesvist med ferielukning af enkelte afsnit, hvor personale og patienter samles på andre afsnit

 • Region Hovedstadens Psykiatri har et internt vikarcenter, hvor der rekrutteres vikarer i forbindelse med fravær og vakancer i videst muligt omfang. Vikarer holder dog også ferie

 • Region Hovedstadens Psykiatri anvender personaleressourcerne rationelt i videst mulige omfang gennem planlægning inden for rammerne af overenskomster og aftaler, herunder pålæg af mer- og overarbejde

 • Region Hovedstadens Psykiatri uddanner personale til varetagelse af specialistfunktioner og inddrager andre personalegrupper i opgaveløsningen i det omfang, det er muligt

 • Region Hovedstadens Psykiatri iværksætter særlige initiativer som fx frivilligt ekstraarbejde

 • Region Hovedstadens Psykiatri har stor fokus på rekruttering og fastholdelse

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik