Flere partier er klar til at stoppe for sandsugning i Køge Bugt

En ny plan for de kommende års råstofindvending lægger op til øget sandsugning fra Køge Bugts havbund. Flere partier på tværs af det politiske skel er dog klar til at sætte en prop i sandsugerøret.

En broget samling af både røde, blå, grønne og gule partier fra højre til venstre af det politiske spektrum er fortalere for at begrænse eller helt stoppe for råstofindvending via sandsugning i Køge Bugt, når de nuværende tilladelser udløber.

Råstofindvindingen, der efterlader huller i havbunden og af eksperter er kritiseret som skadelig for havmiljøet, har i Køge Bugt tilladelser med udløb i 2025 og 2026, hvorfor der inden længe skal udpeges nye områder til sandsugning.

I regeringens oplæg til en ny havplan – der er til politisk forhandling, når et nyt folketing er blevet stykket sammen – åbnes der for en mangedobling af de områder, hvor adskillige millioner kubikmeter sand kan suges op fra havbunden.

Alene i Køge Bugt lægges der op til, at der skal kunne suges ti gange så meget havbund op som i dag.

På kortet herunder kan du se de nuværende områder med tilladelse til råstofindvending i Køge Bugt til venstre, mens oplægget til forhandling om nye områder ses til højre. Træk i slideren i midten for at sammenligne.

Udpint, udnyttet og misbrugt bugt

Flere partier på tværs af det politiske skel melder sig nu som modstandere af øget råstofindvinding i bugten og åbner for at inddæmme området i den kommende marine naturnationalpark i Øresund.

- Det er på tide, at man ophører med yderligere udpining af Køge Bugt, så planter og dyr kan få fred og ro til at reetablere sig i det skrøbelige økosystem. Vi er indstillet på, at råstofindvinding ikke skal fortsætte, og dermed fornys, siger Charlotte Munch, der er spidskandidat for Danmarksdemokraterne i Københavns Omegns Storkreds.

- Indvindingen skal stoppes, og sandsugning skal forbydes. Processen er stærkt skadelig for havmiljøet. Mangeårigt misbrug af ressourcerne i bugten er en af de største enkeltårsager til at det marine liv i bugten i dag er i en sølle forfatning, siger Trine Mach, spidskandidat for Enhedslisten i Sjællands Storkreds.

Ordførere fra SF, Alternativet og Frie Grønne svarer ligeledes, at sandsugning i Køge Bugt skal stoppes ”hurtigst muligt”.

Radikale Venstres Zenia Stampe taler for at udfase praksissen - blandt andet med argumentet, at områderne i bugten ifølge Miljøministeriet er defineret som "tabt natur".

- Og det understreger bare, hvor voldsom udnyttelsen allerede er i dag. Alligevel lægger regeringen i deres nye udkast til havplan op til en tidobling af råstofindvindingen i Køge. Vi vil gå den modsatte vej og udfase råstofindvindingen og genoprette naturen i Køge Bugt, siger Zenia Stampe (RV).

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Sådan foregår sandsugning på havet:

Sandsugning er en form for råstofindvindning, hvor lange rør fra skibe suger sand, grus og ral op fra havbunden med et eller to rør. Herefter sorteres vandet fra, og materialer som sand og ral kan også sorteres fra hinanden ved sugningen.

Der findes to forskellige metoder til sandsugning: stiksugning og slæbesugning.

Ved stiksugning ligger skibet stille og suger med et fremadrettet sugerør. Det skaber de kegleformede huller og fordybninger i havbunden.

Ved slæbesugning sejler skibet langsomt fremad og suger med et bagudrettet sugerør. Denne metode efterlader lange spor i havbunden med en bredde på omkring 1,5 meter og en dybde på op til 40 centimeter.

Det indvundne materiale anvendes især i byggebranchen, hvor det kan bruges fra alt beton til opfyld af landvindinger i havet.

Det er Miljøstyrelsen, der udsteder tilladelserne til entreprenører til at suge sand fra den danske havbund. Det er dog virksomhederne bag sandsugningerne, der selv skal foretage miljøkonsekvensvurderinger. Ofte bliver disse foretaget af et konsulenthus, hvorefter Miljøstyrelsen give endelig tilladelse.

Det er anerkendt af Miljøstyrelsen, at sandsugning har indvirkning på havbunden, og eksperter har påpeget, at praksissen har en ødelæggende effekt.

Kilde: Miljøstyrelsen

I Venstre taler miljøordfører Jacob Jensen for at begrænse råstofindvending i bugten – men ikke for decideret at stoppe det.

- Råstofindvending i Køge Bugt skal begrænses for at skåne det sårbare dyreliv, der i forvejen er truet. Men det kan ikke stå alene. Derfor mener vi også, at man bør se på at håndtere spildevandsudledninger til bugten langt bedre end i dag, hvor der er alt for mange overløb med urenset spildevand til havet ved skybrud, siger Jacob Jensen (V).

Mens Dansk Folkepartis René Christensen ikke vil forholde sig til sandsugning specifikt og i stedet foreslår, at ”10 procent af dansk hav skal være urørt”,  siger Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, at sandsugning i Køge Bugt skal stoppes.

- Et af de steder, hvor konsekvensen af råstofvindingens ødelæggelser ses tydeligt og ikke tager de nødvendige hensyn, er sandsugning. Vi skal derfor opretholde et stop for sandsugning i Øresund samt sætte en stopper for sandsugning i Køge Bugt. De sidste rester af vores fælles naturarv skal bevares til kommende generationer, siger Pernille Vermund (NB).

Ved artiklens oprindelige udgivelse havde hverken Lea Wermelin (S) eller miljøordfører Mette Gjerskov (S) besvaret TV 2 Lorrys henvendelser. 

Senere på dagen stiller miljøordfører Mette Gjerskov dog op til interview. 

Her forklarer ordføreren, at partiet har en ambition om, at øget genanvendelse af byggematerialer forhåbentlig på sigt kan udfase behovet for at indvinde råstoffer på havet via sandsugning.

- Vi ser positivt på de partier, der nu går ud og siger, at de helt vil stoppe eller udfase sandsugning. Det skal vi selvfølgelig tage med, når vi går ind til forhandlinger om den kommende havplan, siger Mette Gjerskov.

Ifølge ordføreren vil Socialdemokratiet ved disse forhandlinger gå efter at "begrænse sandsugning og råstofindvinding til færre områder og mindre arealer i det danske hav".

Konservative, Moderaterne, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har ikke besvaret TV 2 Lorrys henvendelser. 

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Med de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt må skibe som dette suge op til lidt mere end tre millioner kubikmeter sand fra havbunden fordelt på fem områder.
Med de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt må skibe som dette suge op til lidt mere end tre millioner kubikmeter sand fra havbunden fordelt på fem områder.
Foto: Jan Henningsen

Naturnationalpark eller ej?

I Øresund nord for Køge Bugt er der gennem mange år også flittigt blevet sandsuget, men i 2018 blev der indført forbud mod råstofindvinding i det farvand.

Siden er Øresund blevet udpeget som kommende marin naturnationalpark, hvilket betyder, at naturen ”så vidt muligt får lov at udvikle sig på egne præmisser” og altså formodentlig et farvel til industrielle aktiviteter, der kan skade havet.

Det er dog ikke sikkert, at status af naturnationalpark vil betyde, at råstofindvending fra havbunden forbydes. De specifikke rammer for naturbeskyttelse i de kommende marine parker er fortsat til politisk forhandling.

Den geografiske afgrænsning af den kommende park er heller ikke fastlagt, men tidligere har miljøministeren præsenteret to modeller: en smal og en bred.

Mens den smalle model afgrænser det beskyttede område fra Gilleleje i nord til Amagers sydlige spids, indlemmer den brede model også hele Køge Bugt til og med Stevns Klint i naturnationalparken.

Netop denne model har otte borgmestre i kommunerne langs Køge Bugt talt for.

De otte partier, der har besvaret TV 2 Lorrys henvendelser, er alle enten fortalere for eller ”åbne over for”, at Køge Bugt skal være en del af naturnationalpark Øresund.

Herunder kan du se, hvordan de forskellige partier forholder sig til spørgsmålet om sandsugning i Køge Bugt samt området som en del af den marine naturnationalpark for Øresund:

283553-e7bc8273.jpeg

Jacob Jensen

V
Jacob Jensen

Venstre

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Ja, råstofindvending i Køge Bugt skal begrænses for at skåne det sårbare dyreliv, der i forvejen er truet. Men det kan ikke stå alene. Derfor mener vi også, at man bør se på at håndtere spildevandsudledninger til bugten langt bedre end i dag, hvor der er alt for mange overløb med urenset spildevand til havet ved skybrud.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Ja, vi er meget åbne over for at diskutere muligheden for at gøre Køge Bugt til en marin nationalpark.

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Vi synes som udgangspunkt, at det er et godt forslag at gøre Køge Bugt til en marin nationalpark, ligesom man har gjort det med Øresund. Derfor bør vi tage en dialog om, hvorvidt råstofindvendingen bør fortsætte eller ej den dag, de nuværende kontrakter for råstofindvending løber ud.

Hvad vil du gøre for at hjælpe det marine dyr- og planteliv i Køge Bugt, der ifølge eksperter er truet? 

Venstre har om nogen været meget optagede af at sikre havmiljøet i Køge Bugt. Blandt andet i sagen om Lynetteholmen var Venstre bannerfører for, at der blev sat en stopper for dumpningen af slam i Køge Bugt, og vi mener, at der bør indføres et totalt stop for dumpning af slam i bugten. Som nævnt før kæmper vi også for, at spildevandet skal håndteres langt bedre, så det ikke løber ud i følsomme naturområder som Køge Bugt. Og så vil vi gerne investere endnu mere i marine virkemidler, der kan forbedre dyre- og plantelivet som for eksempel etablering af flere stenrev, ålegræs og miljømuslinger.

283711-f4f5441e.jpeg

Carl Valentin

SF
Carl Valentin

Socialistisk Folkeparti

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Ja. Danmark har brug for en national råstofplan og ikke mindst en handleplan med virkemidler for, hvordan sekundære råstoffer (for eksempel nedbrudt beton og optaget havbund, som i dag dumpes gratis i havet) kan erstatte jomfruelige råstoffer. Desuden er det helt afgørende at Havplanen ændres, så indvindingsområderne placeres helt uden for områder med biodiversitetsinteresser. 

Indvinding i Køge Bugt bør derfor begrænses hurtigt, og når Køge Bugt udpeges til marin naturnationalpark skal indvindingen naturligvis stoppes. Køge Bugt er en del af Øresund. 

Det er besluttet at der skal placeres en marin naturnationalpark i Øresund, men hidtil har udspillet fra regeringen ikke været tilfredsstillende og tilladt skadelige aktiviteter. SF vil arbejde for, at marine naturnationalparker skal have samme strenge beskyttelse som naturnationalparker på land – ellers giver det ikke mening at udpege hverken nordlige Øresund eller Køge Bugt til naturnationalparker.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Ja. Køge Bugt bør være en del af beskyttelsen af hele Øresund.

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Hurtigst muligt.

Hvad vil du gøre for at hjælpe det marine dyr- og planteliv i Køge Bugt, der ifølge eksperter er truet? 

Uanset hvad der sker: Vandkvaliteten er helt elendig, også i Køge Bugt. Uanset om indvindingen stoppes, og området udpeges, er det en forudsætning for forbedrede forhold, at fiskeri med bundslæbende redskaber forbydes, og at landbrugets forurening bringes ned, så vi kan få retableret god økologisk vandkvalitet. Og så skal byerne ved bugten naturligvis stoppe med at klappe havneslam i Køge Bugt. 

283776-58276e45.jpeg

Trine Pertou Mach

Ø
Trine Pertou Mach

Enhedslisten

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Absolut. Indvindingen skal stoppes, og sandsugning skal forbydes. Processen er stærkt skadelig for havmiljøet. De huller, sugningen efterlader på havbunden, er døde, fordi nyt, friskt og iltrigt vand ikke kan komme derned. De bliver til grusgrave, fyldt med sort slam og svovlbrinte.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

I allerhøjeste grad. Mangeårigt misbrug af ressourcerne i bugten er en af de største enkeltårsager til, at det marine liv i bugten i dag er i en sølle forfatning.

Vi fik på finansloven for 2022 afsat midler til to nye marine naturnationalparker, hvoraf den ene skal ligge i Øresund. Så det vil vi slås videre for på den anden side af valget.

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Ja, det mener vi. Sandsugning er noget af det mest invasive, man overhovedet kan foretage sig på havbunden – det er endda værre end bundtrawl. Bugten lider allerede, og sandsugning ødelægger endnu mere.

Vi ønsker simpelthen, at sandsugning fra havområderne så hurtigt skal forbydes inden 2025.

Hvad vil du gøre for at hjælpe det marine dyr- og planteliv i Køge Bugt, der ifølge eksperter er truet? 

Først og fremmest skal anlæggelse af fantasiøerne i Hvidovre stoppes. Rensningen fra de nuværende anlæg skal forbedres, der skal være krav om ordentlig VVM-processer, der tilgodeser den marine natur, blandt andet ved etablering af stenrev.

283805-f4d1d3db.jpeg

Charlotte Munch

DD-Flag_Tegnebraet-1
Charlotte Munch

Danmarksdemokraterne

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Ja, det er på tide, at man ophører med yderligere udpining af Køge Bugt, så planter og dyr kan få fred og ro til at reetablere sig i det skrøbelige økosystem.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Ja, vi er indstillet på, at råstofindvinding ikke skal fortsætte og dermed fornys. Vi er også meget optagede af, at Køge Bugt bliver en marin nationalpark, men det kræver, at alle kommunerne omkring Køge Bugt sætter sig rundt om bordet, og drøfter Køge Bugts fremtid.

283802-ee47b433.jpeg

Zenia Stampe

RV
Zenia Stampe

Radikale Venstre

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

I Radikale mener vi, at råstofindvindingen i Køge Bugt skal udfases, da det har fatale konsekvenser for havmiljøet i området. Miljøministeriet definerer områderne omkring Køge Bugt som ”tabt natur”, og det understreger bare, hvor voldsom udnyttelsen allerede er i dag.

Alligevel lægger regeringen i deres nye udkast til havplan op til en tidobling af råstofindvindingen i Køge. Vi vil gå den modsatte vej og udfase råstofindvindingen og genoprette naturen i Køge Bugt. Lige nu har vi for eksempel svært ved at realisere planer om at genoprette stenrev tæt på kysten, fordi områderne pludselig er reserveret til råstofindvinding.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Det er ikke sikkert, at vi kan stoppe alle tilladelser på helt kort sigt. Men vi skal under ingen omstændigheder tidoble dem, som regeringen lægger op til. Tværtimod vil vi på kort sigt skrue op for afgiften på råstofindvinding, så byggebranchen er tvunget til at udvikle bæredygtige alternativer i stedet for at bruge sand og grus. På lang sigt arbejder vi for en total udfasning af råstofindvinding, så Køge Bugt kan blive en del af naturnationalpark Øresund.

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Ja, vi mener at råstofindvindingen i Køge Bugt på sigt skal udfases. Vi kan ikke sætte et år på endnu. Men vi arbejder for at lave en langsigtet helhedsplan for genopretningen af naturen i Køge Bugt, der skal indeholde konkrete mål for udfasning af råstofindvinding, men også for stop af klapning og reduktion af landbrugets kvælstofudledning. Planen skal også rumme mål for naturgenopretning, herunder genetablering af stenrev og plantning af ålegræs. Havmiljøet og alle borgerne omkring Køge Bugt fortjener langsigtede og holdbare svar.

43696-f35ee981.jpeg

Torsten Gejl

Å
Torsten Gejl

Alternativet

Mener du, at råstofindvending (f.eks. sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Ja. Råstofindvinding i Køge Bugt skal stoppes, da det kan øge erosionen af kysten i Køge Bugt. Efter valget vil vi arbejde for, at den kommende havplan sørger for at beskytte blandt andet Køge Bugt. Regeringens havplan lægger nemlig op til, at der vil kunne ske råstofindvinding ved den sydlige del af Køge Bugt lige op ad det naturbeskyttede Natura 2000-område langs Stevns Klint og kun to kilometer fra klinten, som også er på UNESCOs verdensarsliste.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Ja. Vi ønsker ikke at der udstedes nye tilladelser, og vil arbejde for at gøre Køge Bugt til marin nationalpark.

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Vi mener, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes senest ved tilladelsernes udløb d. 1. december 2025. 

283470-f6dac7aa.jpeg

Susanne Zimmer

friegroenne
Susanne Zimmer

Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Mener du, at råstofindvending (for eksempel sandsugning) i Køge Bugt skal begrænses?

Ja, det mener vi i høj grad. Vi skal generelt minimere vores aftryk på naturens økosystemer, som er i historisk dårlig tilstand. Vandtilstanden i Køge Bugt er enormt dårlig, og livet i havet er ved at blive slået fuldstændigt ihjel. Det er veldokumenteret. Sandsugning har katastrofale konsekvenser for fiskebestandene, ålegræsset og havbunden, hvis tilstande det kan tage rigtig mange år at genoprette.

Det betyder, at vi drastisk skal minimere de projekter, vi indvender råstofferne til. Det vil sige, at vi skal nedsætte vores forbrug og fetich med unødvendige store infrastrukturprojekter og store byggeprojekter. Frie Grønne foreslår for eksempel et stop for mere ny fossil infrastruktur (for eksempel motorveje) og en strakspause for al ikke absolut nødvendigt nybyggeri. Vi skal minimere efterspørgslen på råstofferne.

Når de nuværende tilladelser til råstofindvending i Køge Bugt udløber, er du så fortaler for at stoppe for nye tilladelser med henblik på at gøre Køge Bugt til marin nationalpark?

Ja. Vi er fortalere for at så meget som muligt af vores havmiljø beskyttes og det marine liv genoprettes. For os er biodiversitets- og naturhensyn det vigtigste at tage vare på – og så må erhverv, både fiskeri og byggeprojekter, tilpasse sig dertil.

En marin nationalpark vil være en kæmpe gevinst og et godt sted at starte på at vende den ulykkelige udvikling for vores havmiljø. Vi er også stærke fortalere for marine naturnationalparker, der er endnu strengere beskyttet end bare nationalparkerne. Hvor præcis de skal ligge kræver dog en økosystembaseret havplan. Men ja til mindst en beskyttelsesgrad som marin nationalpark, selvfølgelig!

Mener du, at råstofindvending i Køge Bugt skal stoppes helt? I så fald hvornår?

Ja. Køge Bugt er et meget skrøbeligt naturområde, som vi skal passe på i stedet for at ødelægge. Det skal ske så hurtigt som muligt.

Hvad vil du gøre for at hjælpe det marine dyr- og planteliv i Køge Bugt, der ifølge eksperter er truet? 

Vi vil både stoppe råstofindvendingen og igangsætte tiltag, der er sigter på at bidrage til en genopretning af naturens og det marine livs tilstand. Det gælder for eksempel marine naturnationalparker, etablering af stenrev med videre.

283412-5e4f2eef.jpeg

René Christensen

DF
René Christensen

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har ikke besvaret de fire spørgsmål, der blev sendt. I stedet har miljøordfører René Christensen sendt følgende udtalelse:

"For DF er det vigtigt at vi beskytter vores naturressourcer, også under havet. DF har for længst foreslået at 10 procent af dansk hav skal være urørt hav, til gavn for havmiljøet. Vi er åbne overfor om Køge Bugt kunne være indbefattet af de 10 procent."

283353-2a2e2bc3.jpeg

Pernille Vermund

NB
Pernille Vermund

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige har ikke besvaret de fire spørgsmål, der blev sendt. I stedet har partiformand Pernille Vermund sendt følgende udtalelse:

"Der er en begrænset mængde af råstoffer i Danmark, så vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt. Det er vigtigt, at vi har fokus på genanvendelse og genbrug samt hensyntagen til naboer, naturbeskyttelse, fiskeri, miljø og økonomi. Et af de steder, hvor konsekvensen af råstofvindingens ødelæggelser ses tydeligt og ikke tager de nødvendige hensyn, er sandsugning. Vi skal derfor opretholde et stop for sandsugning i Øresund samt sætte en stopper for sandsugning i Køge Bugt. De sidste rester af vores fælles naturarv skal bevares til kommende generationer."

283552-417297f9.jpeg

Mette Gjerskov

S
Mette Gjerskov

Socialdemokratiet

Er I for eller imod sandsugning?

- Svært at sige, om man er for eller imod sandsugning. Vi har behov for råstoffer, og vi vil gerne beskytte havmiljøet så meget som overhovedet muligt, og derfor har vi fremlagt en havplan, der begrænser de områder, hvor kan suges sand.

Hvordan?

- Vi vil begrænse de områder, hvor man overhovedet kan søge om tilladelse.

Skal tilladelserne fortsætte efter 2025 og 2026?

- Det afhænger af forhandlingerne om havplanen. Ambitionen er at begrænse og passe på Køge Bugt, alt hvad vi kan, og få en samlet plan også for Køge Bugt, så vi beskytter havmiljøet.

Vil I stoppe sandsugning?

- Vi ser positivt på de partier, der nu går ud og siger, at de helt vil stoppe eller udfase sandsugning. Det skal vi selvfølgelig tage med, når vi går ind til forhandlinger om havplanen.

- Når det så er sagt, så er der masser af ting, der skader havmiljøet. Derfor skal vi have en samlet plan – også for, hvordan vi får råstoffer.

Hvor skal råstofferne så komme fra?

- Vores ambition er at øge genanvendelse i byggematerialer, sådan så vi måske helt slipper for at skulle sandsuge. Vi vil gerne begrænse sandsugning og råstofindvinding til færre områder og mindre arealer i det danske hav. I 2023 har vi et overblik over, hvor hurtigt og i hvilke mængder, vi kan genanvende råstoffer fra bæredygtigt byggeri.

283537-4f211368.jpeg

Benjamin Lindberg

Moderaterne_M
Benjamin Lindberg

Moderaterne

Hvad mener Moderaterne om sandsugning?

Vi har som parti ikke taget en beslutning om, hvor vi står henne, men som lokal kandidat fra Køge Bugt-området, er det meget vigtigt for mig at sige, at jeg er imod sandsugning her. Det er rigtig dårligt for havmiljøet.

Hvordan vil I sikre, at havmiljøet bliver skånet på baggrund af den her sandsugning?

Stop for sandsugning i Køge Bugt.

Vil I stoppe sandsugning lige her og nu, eller er det først et stop, der kommer på sigt?

Nu er der indgået nogle aftaler om koncession for 2025, og vi er nødt til at respektere de aftaler, vi har indgået, men efterfølgende synes jeg, at vi skal stoppe.

Flere eksperter peger på, at dyre- og plantelivet bliver påvirket af sandsugning. Hvorfor stopper I ikke bare nu?

Når der er indgået aftaler, så må vi respektere de aftaler, der er indgået, og ja, det er rigtig voldsomt for miljøet det her, men der er alternativer, som vi kan bruge i stedet for. Det at lave grusudgravning og sandudgravning på land er væsentligt bedre for miljøet.

Når sandsugningen stoppes, hvor skal man så få råstofferne fra?

Der er mulighed for udgravning på land, og det, synes vi, er et meget bedre forslag, fordi der kan genoprettes efterfølgende – det kan der ikke på havmiljøet i samme omfang. Det koster nogle penge, men dem er vi nødt til at finde.

Har I nogle konkrete planer i Moderaterne for, hvor der så kan graves henne?

Nej, det har vi ikke. Jeg ved, at regionen og staten har nogle områder, der er udlagt til det og undersøger, hvad der kan graves. Det må vi lige se, hvad de kommer med først.

Hvis det står til Moderaterne, kan man så forvente, at der kommer huller rundt omkring på Sjælland?

Huller kommer der decideret ikke, men der kommer nogle udgravninger, som kan bruges rekreativt efterfølgende. Vi kan se det i Hedeland. Der er mulighed for efterfølgende at bruge områderne, hvis man gør det fornuftigt og klogt.

Hvordan vil I i Moderaterne sørge for at hjælpe dyre- og plantelivet, der er i Køge Bugt?


Når skaden først er sket, så er den meget lang tid om at blive genoprettet. Det skal ske fra naturens side, og det er også derfor, at vi skal have stop for det.

Hvad vil I konkret gøre i jeres parti for at sikre, at dyre- og plantelivet bliver bevaret i Køge Bugt?

Der er flere muligheder. Hvis vi stopper for sandsugningen, så er der mulighed for efterfølgende at lave det (Køge Bugt, red.) til naturpark, og sige at man ikke må bruge det til industrielt brug fremadrettet.

Hvor skal pengene til udgravning på land findes henne?

Vi har blandt andet foreslået CO2-afgift på virksomhederne, og så kommer der også de nærmeste par dage en række forslag fra os på miljøområdet.

Opdatering klokken 20:15
Artiklen og grafikken er opdateret med citater fra Benjamin Lindberg (M). Tidligere er artiklen og grafikken opdateret med en kommentar fra Mette Gjerskov (S) og Nye Borgerliges Pernille Vermund.

I søndagsmagasinet 'Køge Bugt - liv eller losseplads?' dykker TV 2 Lorry ned i Køge Bugts historie og havmiljøets tilstand. Se søndagsmagasinet herunder:

Livet i Køge Bugt lider under sandsugning og har også måttet stå model til dumpning af slam og mange andre menneskelige påfund. For en passioneret lystfisker som Allan Scheller gør det ondt at se, hvordan vi behandler havbunden. Men han gør sit for at få lidt af det tabte liv tilbage i Køge Bugt.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik