Ældre, børn og handicappede får den helt store sparekniv: “Det er så lavt”

Et enigt socialudvalg i Københavns Kommune har vedtaget et budgetforslag for 2020, der kan ramme udsatte hårdt, lyder advarslen fra politikerne i udvalget.

Mindre tid til borgere med sociale problemer, slut med tryghedsbesøg til udsatte ældre og færre omsorgstimer til borgere på botilbud.

Det er bare et lille udpluk af en lang række besparelser, der kan findes i et budgetforslag for 2020, som et enigt socialudvalg i Københavns Kommune har vedtaget.

Udvalget var blevet pålagt at finde 84,1 millioner kroner på alt fra hjemmepleje over udsatte børn til handicappede og sindslidende.

En massakre

Og nu står både røde og blå medlemmer af udvalget i kø for at beklage sig. Skammen hænger nærmest som en skygge over deres brødebetyngede kommentarer, da TV 2 Lorry taler med dem.

- Det er en massakre. Et frygteligt spareforslag. Vi kan ikke længere spare ved at sammenlægge indkøb og skifte til elpærer. Nu skærer vi, hvor det gør virkelig ondt, siger Charlotte Lund (EL).

Her skal der spares

 • Hjemmepleje - 6,8 mio. kr.
 • Børnefamilier med særlige behov -19,2 mio. kr.
 • Borgere med sindslidelse -10,4 mio. kr.
 • Udsatte voksne - 0,8 mio. kr.
 • Borgere med handicap -19,7 mio. kr.
 • Tværgående opgaver og administration - 27,9 mio. kr.

 

I alt - 84,9 mio. kr.

 

Kilde: Københavns Kommune

- Det her er besparelser i den helt borgernære service og kernevelfærd. Det her er at fratage grupper noget, de får i alle andre kommuner. Det falder mig virkelig for brystet. Det er ikke i orden, siger Line Ervolder (K).

- Det gør ondt. Men vi er landet på et punkt, hvor det gør mindst ondt, siger Laura Rosenvinge (S). 

Men hvis det er så grelt, hvorfor går I så med til det?

- Vi politikere skal kunne prioritere midlerne og tage hårde beslutninger. Det er vi nødt til, siger Laura Rosenvinge.

Påvirker serviceniveauet

Socialudvalget med socialborgmester Mia Nyegaard i spidsen er således forpligtet til at levere et såkaldt budget i balance forud for efterårets overordnede budgetforhandlinger. 

Flere af besparelserne vil ifølge forhandlingsbilag “påvirke serviceniveauet på området”. Det gælder blandt i forhold til en besparelse på Den Sociale Døgnvagt, en “generelt reduktion på samtlige rammer i Borgercenter Handicap” ligesom servicen bliver forringet, når udsatte ældre ikke længere kan få hjælp til at strukturere deres hverdag. 

En del af besparelserne er også afviklingen af behandlingshjemmet Spanager. TV 2 Lorry har tidligere beskrevet, hvordan det kan få fatale konsekvenser for udsatte børn og deres forældre.

Derudover vil der også blive skåret i personaleudgifter og administration. 

Oversigt over udvalgte besparelser

Målrettet serviceniveau - 3,1 mio. kr.

"Socialforvaltningen yder som del af sin hjemmepleje også hjælp til dagligt strukturerende opgaver hos de borgere, der har behov for hjælp til at få struktur i hverdagen. Forslaget omfatter at afskaffe denne indsats. Forslaget påvirker serviceniveauet på området."

 

Vi går på arbejde, når der er brug for os - 1,5. mio. kr.

"Socialforvaltningen foreslår, at der på hjemmeplejeområdet indføres en mere dynamisk vagtplanlægning, der afspejler borgergruppens behov."

 

Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet - 0,85 mio. kr.

"Socialforvaltningen har leaset 29 biler til brug på hjemmeplejeområdet. Der lægges i forslaget op til at afskaffe hovedparten af bilerne over tid frem mod 2022."

 

Etablering af rengøringskorps - 1,0 mio. kr.

"Forslaget handler om at etablere rengøringskorps i de to hjemmeplejecentre i Socialforvaltningen. Ved at ansætte andre faggrupper end SOSU-personale forventes det at opnå et provenu på 1 mio. kr. Forslaget påvirker serviceniveauet på området."

 

Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald - 0,35 mio. kr.

"Socialforvaltningen har en række borgere, der modtager tryghedsbesøg af hjemmeplejen. Disse besøg forslås ændret til tryghedsopkald. Forslaget påvirker serviceniveauet på området."

 

Besparelse på den Sociale Døgnvagt - 0,8 mio. kr.

"Der foreslås foretaget en besparelse på Den Sociale Døgnvagt, der udmøntes via en generel besparelse i ressourcerne, nedjustering af åbningstider og opgaver i dagtimerne. Forslaget påvirker serviceniveauet på området."

 

Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge - 0,5 mio. kr.

"Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap."

 

1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling - 1,0 mio. kr.

"Med forslaget effektiviseres det samlede budget til dagbehandling med 1 % af på tværs af Socialforvaltningen og Børne - og Ungeforvaltningen."

 

Reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og fælles standarder for supervision samt rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud - 2,75 mio. kr.

"Forslaget går på reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og reduktion i brug af eksterne supervisorer via indførsel af fælles standarder for supervision og øget brug af interne supervisorer. Dertil indlægges en rammebesparelse på egne døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet svarende til 1 % af områdets samlede budget. Forslaget påvirker serviceniveauet. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges."

 

Sammenlægning af to døgninstitutioner - 2,0 mio. kr.

"Socialforvaltningen sammenlægger Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til ét tilbud, som led i en løbende kapacitetstilpasning af døgninstitutionsområdet."

 

Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften - 2,0 mio. kr.

"Den nuværende målgruppe til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) er faldende. I forbindelse med et kommende udbud af opgaven, vil der kunne realiseres en økonomisk gevinst gennem tilpasning af antallet pladser"

 

Borgerstyret Personlig Assistance - reduktion i tilskud - 2,3 mio. kr.

"Forslaget vedrører reduktion i tilskud til hjælperne i BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i form af, at 6. ferieuge ikke længere vil blive dækket, da dette ikke er et krav jf. bekendtgørelsen til BPA-ordningen"

 

Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser - 2,0 mio. kr.

 "Socialforvaltningen sælger aktuelt ca. 120 døgntilbudspladser til borgere med handicap til andre kommuner baseret på, at borgerne er i dagtilbud i fire hverdage ugentligt. Med forslaget vil Københavns Kommune fremadrettet opkræve betalingskommunerne for manglende dagtilbudsdage, såfremt borgerne ikke benytter dagtilbud svarende til en praksis, Københavns Kommune har mødt fra enkelte andre kommuner"

 

Fokuseret procentuel reduktion på samtlige rammer - 7,7 mio. kr.

"Med henblik på at opnå måltallet til kataloget af effektiviseringsforslag i 2020 fremsættes forslag om en generel reduktion på samtlige rammer i Borgercenter Handicap, dog ekskl. overførsler og sagsbehandling. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. På udførerområdet kan der f.eks. blive tale om mindre vikardækning, eks. ved sygdom hos det faste personale, færre ressourcer til aktiviteter på tilbuddene og generelt færre omsorgs- og plejetimer til de borgere, der bor på botilbud."

 

Effektiviseringer/servicereduktio ner på de tværgående områder - 5,0 mio. kr.

"På de tværgående områder gennemføres fokuserede effektiviseringer på Servicecenter og Digitalisering, og derudover gennemføres en generel reduktion af løn og driftsudgifter over det samlede tværgående område."

 

Derudover indgår en række investeringsforslag også i den samlede liste af besparelser.

 

Kilde: Københavns Kommune

Line Ervolder fra Det Konservative Folkeparti undrer sig over, at de svageste får så lidt, selvom hovedstadskommunen er blandt de mest velhavende i landet.

- Servicen er så ufattelig ringe på det her område i Københavns Kommune. Vi har alle sammen fået nok. Vi sidder med budgettet og overvejer, om de handicappede kan få en årlig udflugt. “Nej det kan de ikke”. Det er så lavt, siger Line Ervolder.

Advarer om konsekvenser

Også Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) vrider sig.

- Det rammer lidt over det hele i stedet for, at det er et område, der holder for, siger hun og betoner nødvendigheden i, at området bliver tilgodeset, når budgetforhandlingerne i Københavns Kommune indledes til september.

Således sendte Socialudvalget spareforslaget af sted til godkendelse i Økonomiudvalget med en opsigtsvækkende advarsel:

“... økonomien på socialområdet er så presset, at der ved det kommende budgetforlig for hele Københavns Kommune bør tilføres økonomiske midler til socialområdet, hvis en række vigtige indsatser ikke skal lukke ned, hvilket vil betyde, at effektiviseringerne dermed i høj grad vil gå ud over de udsatte københavnere." 

Socialborgmester Mia Nyegaard anfører, at hele socialområdet i flere år nu er blevet presset til det yderste. Selvom antallet af børnesager, diagnoser, indberetninger, tilfælde af ungdomsfattigdom og hjemløshed stiger og stiger, følger pengene ikke med. 

- Vi har haft de samme penge til flere udsatte borgere. Vi mangler 500 millioner kroner for at være på de andre storbyers serviceniveau, siger Mia Nyegaard. 

Håber på penge retur

Nu håber hun på, at nogle af besparelserne kan rulles tilbage ved budgetforhandlingerne til efteråret. 

Hvis I alle er enige om, at den er helt gal på det her område, hvorfor får I så ikke flere penge?

- Det fik vi også sidste år. Men jeg tror ikke, det er nogens skyld. Der er sket så meget i kommunen - så har der været skoler, der skulle renoveres - og så har vi ikke fået kigget på det her område. Det er samtlige partier, der ikke har prioriteret det nok i et par år. Så nu er det massivt, siger Mia Nyegaard. 

Hos Socialdemokratiet, der også sidder på Overborgmesterposten, håber Laura Rosenvinge også på, at flere penge løber retur.

- Vi er en socialdemokratisk kommune, så jeg regner med, at vi kan få overbevist kollegerne om, at vi skal have flere midler til området, siger hun. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik