200 millioner kroner til cyklisterne: Berygtet og kaotisk cykelgade skal forbedres

Der er 200 millioner kroner på vej til nye cykelprojekter. Det gælder blandt andet Torvegade på Christianshavn. Se, om der er forbedringer på vej i dit område nederst i artiklen.

Hver dag suser knap 25.000 cyklister gennem Torvegade på Christianshavn. Det gør gaden til den tredjemest cyklede strækning i Danmark.

Og det kan i den grad mærkes.

For forholdene lever langt fra op til Københavns Kommunes ønske om en god cykelinfrastruktur.

Men det skal der laves om på nu.

quote Det er positivt, at der også kommer statsstøtte til cykelprojekter på Christianshavn.

Asbjørn Kaasgaard, formand, Christianshavns Lokaludvalg

Mindre bus - mere cykelsti

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har nemlig udmøntet 200 millioner kroner til 39 forskellige cykelprojekter på tværs af landet.

Det gælder blandt andet Torvegade på Christianshavn, hvor Københavns Kommune har søgt om 26.923.784 kroner til at forbedre forholdene.

Det skal gøre fremkommeligheden bedre, øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister. 

Det betyder blandt andet, at der skal være mindre plads til biler og mere plads til cyklister. Og det glæder Asbjørn Kaasgaard, der er formand for Christianshavns Lokaludvalg.

- Det er positivt, at der også kommer statsstøtte til cykelprojekter på Christianshavn, siger han til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Men vi undrer os over,  at Københavns Kommune har fremsendt det mindst ambitiøse af de to forslag, som har været til behandling i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Christianshavns Lokaludvalg har støttet et mere vidtgående forslag, som ud over at forbedre cykelfremkommeligheden også ville begrænse biltrafikken markant.

Lang kamp

Christianshavns Lokaludvalg er i flere år kommet med forslag til forbedringer af netop Torvegade, som Asbjørn Kaasgaard kalder for både "utryg" og "kaotisk".

- Men det er som regel strandet. Ikke på vilje, men på økonomi, så nu håber vi, at vi kan komme i dialog med kommunen om at forbedre projektet, siger han og fortsætter:

- Samtidig ser vi frem til at kommunen finder midler til til deres halvdel af projektet.

Torvegade er et problematisk sted at være cyklist. Det slog Cyklistforbundet fast, da de i 2019 lavede en kortlægning af utrygge steder i trafikken

Her kunne cyklister indberette, hvilke steder, de synes, er utrygge at cykle. Ved Torvegade havde en cyklist skrevet:

"Smal cykelsti, buspassagerer ikke opmærksomme, dårlige oversigtsforhold."

Og mange andre bakkede op:

"Farligt sted, hvor buspassagerer, trods helleanlæget, tror de har ret til at træde ud foran cyklerne på cykelstien."

Kommunale projekter

De 39 cykelprojekter, som forligskredsen har afsat midler til, er fordelt på 30 kommunale projekter og ni videns- og innovationsprojekter.

I TV 2 Lorrys sendeområde har otte kommuner søgt støtte til kommunale projekter. 

Læs mere om, hvor mange penge de otte kommuner har søgt - og hvad pengene skal bruges på - i faktaboksene herunder.

Lejre Kommune: Trafiksikker cykelrute, både lokalt og regionalt

For at skabe en sammenhængende og trafiksikker cykelrute på regionalt niveau ønsker Lejre Kommune at etablere enkeltrettede cykelstier langs begge sider af Munkholmvej.

Projektet omfatter: 

 • Enkeltrettede cykelstier i begge sider af Munkholmvej, i alt 8,4 km cykelsti (2,0 m brede)
 • Bred skillerabat mellem vej og sti (generelt 2,0 m)
 • Øget fokus på cyklister i signalanlæg
 • Tydeliggørelse af cyklister ved sideveje.

  Ved smalle passager er det nødvendigt at erstatte skillerabatten i én eller begge vejsider med kantsten.


I begge ender af projektstrækningen bliver de nye cykelstier sluttet til eksisterende enkeltrettede stier.

Budget: 23.725.000 

Ansøgt tilskud: 11.862.500

Frederikssund Kommune: Enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup

Københavnsvej i Slangerup (byzone) er en 1,2 km lang strækning, hvor der i dag er kantbaner i en bredde af ca. 0,9 m, som dog flere steder forsvinder for at give plads til midterheller.

Formålet med projektet er at opnå sikre og trygge cykelforhold på en indfaldsvej i Slangerup, som binder erhvervsområde og boligområder i østbyen sammen med bymidten og Slangerup Station. Samtidig er det en delstrækning af kommende supercykelsti mellem Frederikssund og Farum, som har potentiale for mange cykelpendlere.

Projektet omfatter:

 • Etablering af enkeltrettede cykelstier og fortov adskilt med kantsten i begge vejsider
 • Etablering af midterheller i tre vigtige krydsningspunkter
 • Forbedringer for bløde trafikanter i signalregulerede kryds
 • Flytning af busstop, busperroner og cykelsti ført bagom busstop.

  Budget: 18.380.000 

  Ansøgt tilskud: 9.190.000

Gentofte Kommune: Ombygning af eksisterende rundkørsel til cykelvenligt signalreguleret kryds

Projektet omfatter ombygning af rundkørslen Brogårdsvej/Søbredden til et signalreguleret kryds med henblik på at forbedre trygheden og sikkerheden for cyklister.

Der er tale om en stærkt trafikeret rundkørsel på en af kommunens primære trafikveje i forbindelse med til- og frakørsel ved Lyngbyvej til større trafikmål såsom Gentofte Sportspark, IKEA og større varehuse i samme område, Novo Nordisk samt Tjørnegårdsskolen og Vidar Skolen.

Signalanlægget vil blive udført med cykeldetektering og -prioritering. Det planlægges at afvikle cykeltrafikken på tværs af Brogårdvej i egen fase eller forskudt, så den kan afvikles konfliktfrit i forhold til den øvrige trafik.

Budget: 3.737.000 

Ansøgt tilskud: 1.868.500

Halsnæs Kommune: Fællesstier og delte stier på Strandvejen, Frederiksværk

Projektet omhandler etablering af en tryg, sikker og sammenhængende cykelrute på hele Strandvejen for både eksisterende og nye cyklister - heriblandt skolebørn, pendlere til arbejde, motionister, turister og folk med ærinder i Frederiksværk. Strandvejen er blevet udpeget som utryg at cykle på. Ved at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for cyklister på Strandvejen vil Halsnæs kommune skabe en mere attraktiv cykelrute mellem Frederiksværk og det sydlige Halsnæs. Projektet strækker sig over ca. 2,8 km. Det omhandler en kombination af fællesstier, delte stier og cykelbane på Strandvejen. Herudover etableres der 8 fartdæmpere.

Projektet er inddelt i 4 delstrækninger:

 • Delstrækning 1: Delte stier (250 m)
 • Delstrækning 2: Fællesstier (280 m)
 • Delstrækning 3: Cykelbane og fællesti (440 m)
 • Delstrækning 4: Fællesstier og delte stier og fartdæmpere (1,85 km).

  Budget: 13.530.000 

  Ansøgt tilskud: 6.765.000

Lyngby-Taarbæk Kommune: Cykelsti på Grønnevej

Grønnevej betegnes på strækningen mellem Virum Torv og kommunegrænsen til Rudersdal kommune som et ”missing link” af Lyngby-Taarbæk Kommune i kommunens cykelstinetværk. Det er en strækning på 700 m. Strækningen har status som sekundær trafikvej. Der er i dag cykelbaner langs vejen.

Projektet omfatter ombygning af strækningen med enkeltrettede cykelstier. Det er muligt at anlægge enkeltrettede cykelstier som en del af delt sti med en cykelstibredde på 1,75 m og fortov på 1,35 m. Cykelstien opnår dermed vejledende normal bredde for cykelsti som del af delt sti. De enkeltrettede cykelstier anlægges i asfalt og adskilles af en kantsten mod kørebanen.

Budget: 5.830.000 

Ansøgt tilskud: 2.915.000

Rudersdal Kommune: Bedre sikkerhed for cyklister på Hørsholm Kongevej

Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykelstier langs Hørsholm Kongevej mellem Kongevejen og Sandbjergvej, en strækning på 4 km der forbinder supercykelstiruten Allerødruten, der går mellem København og Allerød. De enkeltrettede cykelstier anlægges med en bredde på 1,5 m. Skillerabatten mellem vej og cykelsti er på 1 m, i skillerabatten opsættes der kantpæle. Stien belyses med dioder i cykelstien. Cykelstien føres bag om parkering.

Busstoppesteder på strækningen optimeres for at undgå krydsende busser på tværs at cyklisternes rute.

Udkørsel fra sideveje/skovveje tydeliggøres, og cyklisterne synliggøres med gennemført cykelsti, afgrænset på begge sider af kantsten og flere rækker brosten samt cykelsymboler.

Budget: 34.500.000 

Ansøgt tilskud: 17.250.000

Tårnby Kommune: Supercykelsti i Tårnby Kommune Lufthavnsrute

Amager Strandvej er et missing link for at lave en god cykelforbindelse mellem den nordlige del af Amager og Lufthavnen i Tårnby Kommune.

Hovedformålet er at opgradere lufthavnsruten i Tårnby Kommune til en supercykelsti. Dette sker ved at udvide de eksisterende enkeltrettede cykelstier på Amager Strandvej mellem Saltværksvej og Skøjtevej, så de bliver 2,25 m brede.

Projektet indeholder desuden skiltning (vejvisningsskilte med supercykelstiernes ruteidentifikation (L46), rutenummer (C86) og rutenavn på skiltene), afmærkning (supercykelstiafmærkning), servicetiltag (fx fodhvilere og serviceinformationsskiltning) og kampagne.

Budget: 1.350.000

Ansøgt tilskud: 675.000

Københavns Kommune: Torvegade - Forbedrede cykelforhold

Torvegade er en central trafikåre på Christianshavn og i København med en ÅDT på omtrent 25.000 cyklister, men kapaciteten på cykelstierne er i spidstimen for længst overskredet, og forholdene for cyklister lever ikke op til Københavns Kommunes ønsker om en god cykelinfrastruktur.

Projektets formål er at forbedre fremkommeligheden, trafiksikkerheden og trygheden for cyklister. Ombygningen vil også medføre forbedrede forhold for andre bløde trafikanter.

Projektet vil nedlægge busbanerne i begge retninger med undtagelse foran Christianshavn Torv. I begge ender af Torvegade etableres et gating-signal, der prioriterer busserne ind på strækningen. Dette er en løsning, der allerede anvendes på Amagerbrogade og Nørrebrogade. Den ekstra plads bruges til at udvide cykelstierne fra eksisterende varierende bredde på mellem 1,8 - 2,6 meter til en varierende bredde på mellem 2,75 meter og 3,5 meter. Herudover ændres forhold og ensretninger på nogle af de tilstødende gader til Torvegade, hvilket vil mindske risikoen for højresvingsulykker. Endelig etableres der cykelshunt og flexzoner. Projektstrækningen er ca. 800 m lang.

Budget: 53.847.568

Ansøgt tilskud: 26.923.784


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik