Hver fjerde kirke i København har haft problemer med psykisk dårligt arbejdsmiljø

Af Sabina Louise Nesheim 14. juli 2021

Under et tilsynsbesøg i en af kirkerne i Københavns Stift vurderede Arbejdstilsynet i august 2020, at der var risiko for, at de ansatte skulle få angst, hjertekarsygdomme og PTSD, hvis ikke kirken satte ind med en forebyggende indsats.

Arbejdstilsynet nævner i et sagsakt, som TV 2 Lorry har set, at de ansatte blandt andet oplevede at blive kritiseret og mistænkeliggjort af andre ansatte bag deres ryg, de blev ignoreret, og de oplevede at blive talt nedsættende til i et tonefald, “som om der tales til et barn,” lyder det i rapporten.

I september 2020 fritog Københavns biskop med øjeblikkelig virkning to præster for al kirkelig tjeneste i en anden kirke i Københavns Stift. Præsterne sagde, at de var blevet udsat for krænkelser og chikane af kirkens menighedsråd, og biskoppen skrev i et brev:

‘Som biskop har jeg både ret og pligt til at gribe ind, inden præsterne bliver syge på grund af et ualmindeligt dårligt arbejdsmiljø.’

I en tredje kirke i Københavns Stift har de ansatte lagt øre til trusler som: “jeg skal nok få skovlen under dig, hvis du ikke ...", "jeg vil klage til biskoppen.." og "jeg skal nok komme efter dig... ". Der står desuden i rapporten:

“Den psykiske vold er karakteriseret af krænkende handlinger såsom usandheder og beskyldninger om de ansattes adfærd og arbejde, trusler, manipulationer, humør der svinger fra at rose til vredesudbrud. Skriftlige og telefoniske klager over de ansattes adfærd. Den psykiske vold har stået på i 4 år.”

Artikelserien tager udgangspunkt i Nathanaels Kirke på Amager, hvor Ulla Bentzen har været ansat som kirketjener i knapt ni år. Det skulle drive hende så langt ud, at hun stadig i dag oplever psykiske mén fra tiden i kirken.
Artikelserien tager udgangspunkt i Nathanaels Kirke på Amager, hvor Ulla Bentzen har været ansat som kirketjener i knapt ni år. Det skulle drive hende så langt ud, at hun stadig i dag oplever psykiske mén fra tiden i kirken.
Foto: Sabina Louise Nesheim/TV 2 Kosmopol

Og i Nathanaels Kirke på Amager føler kirketjenere sig mobbet til opsigelse, mens menighedsrådsmedlemmer er blevet bagtalt og truet. Meget er foregået efter, at kirken ellers havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at stoppe forekomsten af mobning mellem de ansatte.

Men den historie kender du, hvis du har læst med i denne artikelserie, der afdækker omfanget og forekomsten af mobning bag kirkernes mure i Københavns Stift. Hvis ikke, kan du læse dem her:

Mobning bag kirkens mure

Elsk din næste, og vær god mod andre lyder det søndag efter søndag fra prædikestolene i kirkerne i Københavns Stift. Det er måske derfor, at det er let at tro, at alt bag kirkernes mure ånder fred. En række personer med en fortid i en af stiftets kirker er stået frem for at fortælle deres oplevelser med mobning, magtkampe og trusler - og om de psykiske og fysiske konsekvenser, som tiden i kirkens tjeneste har haft for dem. TV 2 Lorry har fået adgang til en lang række sagsakter og rapporter fra Arbejdstilsynet, interne mails samt dagbogsnotater fra tidligere ansatte. Med sagsakter og historier fra tidligere ansatte i kirken, sætter TV 2 Lorry nu fokus på mobning og konflikter bag de 96 kirkers mure i Københavns Stift.

Eksemplerne længere oppe er kun et spinkelt udpluk af de alvorlige emner, der er blevet berørt, når Arbejdstilsynet de sidste 10 år har givet påbud og vejledninger om arbejdsmiljøet i kirker og menighedsråd i stiftet.

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i en optælling over det seneste årtis tilsynsreaktioner givet af Arbejdstilsynet til kirkerne Københavns Stift.

Det fremgår af aktindsigten, at over en fjerdedel af kirkerne i Københavns Stift i løbet af de sidste 10 år har modtaget et påbud eller en vejledning, der påpeger problemer med de ansattes psykiske arbejdsmiljø. Ikke alle tilsynsreaktionerne handler om det interne samarbejde.

quote Arbejdet med brugerne er ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er risiko for, at de konstaterede problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold (...) kan have indvirkning på de ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt.

Uddrag fra Arbejdstilsynets påbud til menighedsrådet i Københavns Domkirke fra 2016

En tilsynsreaktion fra Arbejdstilsynet lyder, at en pågældende kirke skal sørge for at “forebygge mobning og psykisk vold,” mens en anden kirke er blevet påbudt at “sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning”.

En tredje tilsynsreaktion påbyder, at en kirke “sikrer, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed” mens en fjerde påbyder at en kirke “forebygger uklare kommunikations- og samarbejdsrelationer med elementer af mobning for præsterne”.

Med andre ord. Psykisk vold, krænkende handlinger og mobning har i et årti fundet sted i mange af kirkerne i Københavns Stift.

Det viser tallene:

I Københavns Stift er der 119 kirker, men i denne artikel har TV 2 Lorry udelukkende taget udgangspunkt i de 96 kirker, der ligger i vores sendeområde, og vi har dermed undtaget de bornholmske kirker. Når vi gennem denne artikel nævner Københavns Stift, er det altså de 96 kirker, der er geografisk placeret i hovedstadsområdet. Der er tildelt sammenlagt 281 tilsynsreaktioner til de 96 kirker de sidste 10 år. I perioden 1. april 2011 - 1. april 2021 er der givet 47 tilsynsreaktioner, der går på kirkernes psykiske arbejdsmiljø og blandt andet handler om at forebygge mobning, psykisk vold, krænkende handlinger og uklare krav. Det kan både være et påbud eller en vejledning om forholdene. Ikke alle tilsynsreaktionerne handler om det interne samarbejde. Nogle handler om interaktioner med borgere i kirkernes område, eller borgere, der kommer i den pågældende kirke. I samme periode er der givet 47 tilsynsreaktioner, der går på mangelfulde Arbejdspladsvurderinger (APV’er). Arbejdstilsynet oplyser, at det er et tilfælde, at der er givet 47 af hver. 25 ud af 96 kirker har fået et påbud eller en vejledning om kirkens psykiske arbejdsmiljø. 9 ud af de 25 kirker har modtaget påbud eller vejledning om psykisk arbejdsmiljø mere end én gang.

Selv ikke kirken er fri for konflikter

Tallene taler deres tydelige sprog, mener Karin Nielsen, der er konfliktmægler hos Center for Konfliktløsning, og som har mange års erfaring med og kendskab til de konflikter, der kan opstå i de danske folkekirker.

- Meget mobning udspringer af konflikter, der ikke er blevet taget i tide, og når jeg læser de her tal, synes jeg ikke, at det ser godt ud. Der er mange - alt for mange - tilfælde af mobning, og der er virkelig noget at tage fat på, siger hun.

Karin Nielsen vurderer, at de mange tilfælde af dårligt psykisk arbejdsmiljø og karakteren af dem tegner et billede af, at der ikke er nok fokus på trivslen blandt de ansatte i kirkerne i Københavns Stift.

- Det er udtryk for, at der har manglet fokus på de her problemer gennem lang tid, for ellers ville det være blevet opdaget, men hvis man går og putter sig i et sogn et eller andet sted, kan meget ske, hvis ingen tager affære, siger hun:

- Jeg tror, at man i mange år har overset Folkekirken i det her. Man har tænkt, at alt var fryd og gammen, men det er ikke godt, at man tror, at man i kirken er fri for konflikter, for dem har man jo alle vegne. Der har måske ikke været tradition for at have fokus på de ansattes trivsel.

Jette Svane har været medlem af menighedsrådet i Nathanaels Kirke på Amager, som denne artikelserie tager udgangspunkt i. Det holdt hun kun til i tre måneder på grund af voldsomme konflikter med flere andre medlemmer, som hun følte sig hetzet af.
Jette Svane har været medlem af menighedsrådet i Nathanaels Kirke på Amager, som denne artikelserie tager udgangspunkt i. Det holdt hun kun til i tre måneder på grund af voldsomme konflikter med flere andre medlemmer, som hun følte sig hetzet af.
Foto: Sabina Louise Nesheim/TV 2 Kosmopol

På 10 år har Arbejdstilsynet givet 47 tilsynsreaktioner til kirkerne i Københavns Stift. Ligeledes har tilsynet givet 47 reaktioner, der handler om mangler i de ellers lovpligtige Arbejdspladsvurderinger (APV’er).

Især det sidste tal springer i øjnene på Louise Dinesen, der er erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

- Det undrer mig, at der er så mange, der får anmærkninger omkring deres arbejdspladsvurderinger, for apv-processer er et led i at forebygge både vold, trusler, krænkelser og mobning, og så er det lovpligtigt.

Louise Dinesen peger på, at de mange tilfælde med mangelfulde arbejdspladsvurderinger er et udtryk for en kultur i Københavns Stift, hvor man ikke arbejder systematisk med forebyggelse af mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø:

- Det systematiske arbejdsmiljøarbejde er et værn mod mistrivsel og en sikkerhed for, at vi ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det er afgørende for at fange problemerne og skabe trivsel. Konsekvenserne er, at kulturen kan skride, og at vi ikke får taget hånd om problemerne tids nok, og der derfor udvikler sig dysfunktionelle mønstre på arbejdspladsen, siger hun.

Sådan er stiftet organiseret

Der er ti stifter i Danmark, og hvert stift ledes af en biskop, som tilmed er ledende præst i stiftets domkirke. Københavns Stift har ni provstier og 94 sogne (heraf ligger 21 på Bornholm). Provstier og sogne er geografisk afgrænsede områder. Hvert provsti har en provst, der er overhovedet blandt provstiets præster og fører tilsyn med præsterne. Der er mindst én kirke i hvert sogn. I nogle sogne er der to eller flere kirker. Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn. To eller flere sogne kan dog beslutte at have fælles menighedsråd. Menighedsrådet er arbejdsgivere for kirkefunktionærerne.

Magten er hos menighedsrådet

Den danske folkekirkes måde at organisere sig på har gennem tiden været genstand for en del kritik.

Det skyldes, at nogle af de vigtigste beslutninger, der involverer de enkelte kirker, tages af den pågældende kirkes menighedsråd - et råd, der udelukkende består af frivillige.

Menighedsrådets ansvar er stort, og medlemmerne har meget magt i kirkernes daglige drift.

Blandt rådets ansvarsområder er kirkernes økonomi - og dermed hvad kirkeskatten skal bruges på.

Når den enkelte kirke skal ansætte ny præst, er det menighedsrådet, der udpeger de præstekandidater, de ønsker, hvorefter Kirkeministeriet står for selve ansættelsen - og så er det også menighedsrådet, der har ansvar for sognets bygninger, kirkegårde, jordområder, mens også omsorgsarbejde - diakoni - er blandt rådets områder.

Og så står menighedsrådet også for ansættelser af personale i kirken, hvilket medfører, at de har arbejdsgiveransvar for de ansatte og står for deres løn, pension og arbejdsmiljø.

Menighedsrådets magt

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Menighedsrådets opgaver berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Som arbejdsgiver skal menighedsrådet sørge for, at medarbejdernes arbejdsforhold sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten. Menighedsrådene er lokale, demokratiske valgte offentlige myndigheder. Menighedsrådene står ikke i noget almindeligt underordnelsesforhold til nogen anden myndighed. Menighedsrådets afgørelser kan derfor kun påklages til en højere myndighed (typisk provstiudvalget).

Det er netop den opbygning, som professor i arbejdsmiljø, Peter Hasle, påpeger som en af de væsentligste årsager til de mange problemer med psykisk arbejdsmiljø i Københavns Stift, da TV 2 Lorry deler arbejdstilsynets reaktioner med ham.

- Det der slår mig først, er, at noget tyder på, at her er der nogle arbejdspladser, som har en ikke-professionel ledelse, og hvor der er nogle uklare arbejdsgiver- og arbejdstager-forhold. Man har formentlig ikke styr på arbejdsmiljølovgivningen, og formentlig mangler man kompetencer i personaleledelse, som gør, at man så har svært ved at forholde sig til konflikter, mobning og krænkelser, siger han.

quote Der er bagtalelse, rygtespredning og negativ omtale af ansatte i andres påhør. Fx oplyser en ansat, at vedkommende på sin første dag fik rundvisning, hvor flere kolleger blev negativt omtalt, bl.a. at de ikke var effektive

Uddrag fra Arbejdstilsynets påbud til Nathanaels Kirke i 2020

Adspurgt, om det billede, tallene fra Arbejdstilsynet tegner af arbejdsmiljøet i kirker i Københavns Stift, er normalt, lyder svaret:

- Nej, det synes jeg ikke er normalt. Mobning og krænkende handlinger er trods alt nogle relativt sjældne begivenheder. At der er en fjerdedel af kirkerne (i Københavns Stift red.), der har fået et påbud om psykisk arbejdsmiljø, det er mange.

Peter Hasle påpeger udover de mange tilsynsreaktioner, der går på det psykiske arbejdsmiljø, og som er omdrejningspunktet for denne artikel, at der tilmed er mange tilsynsreaktioner, der går på fysiske elementer - såsom fare for nedstyrtninger, glatte gulve, og generelt dårlige fysiske arbejdsforhold.

Og så spørger Peter Hasle, hvorfor Arbejdstilsynet har lavet så mange tilsynsbesøg i Københavns Stift. Tilsynet har nemlig givet 281 reaktioner til kirker i Københavns Stift de sidste 10 år, og det mener forskeren er usædvanligt mange.

Per Dreyer var for en kort stund formand for menighedsrådet i Nathanaels Kirke på Amager, som artikelserien her tager udgangspunkt i. Der oplevede han blandt andet, at et andet medlem rakte en fuckfinger til ham under et møde.
Per Dreyer var for en kort stund formand for menighedsrådet i Nathanaels Kirke på Amager, som artikelserien her tager udgangspunkt i. Der oplevede han blandt andet, at et andet medlem rakte en fuckfinger til ham under et møde.
Foto: Privatfoto/Per Dreyer

Arbejdstilsynet afviser dog at have haft særligt skærpet fokus på arbejdsmiljøproblemer i stiftet.

- Arbejdstilsynets tilsyn er risikobaseret – det betyder blandt andet, at der føres flere tilsyn i de brancher, der har udfordringer med arbejdsmiljøet. Derfor har vi også gennemført forholdsvis mange tilsyn hos kirker og menighedsråd, siger Arbejdstilsynet.

Forklaringen er med andre ord, at kirker ofte har arbejdsmiljøproblemer, lyder det:

- Og ikke mindst problemer med psykisk arbejdsmiljø, hvor den delte ledelse mellem præster og menighedsråd nogle gange kan skabe uklarheder og tvivl om ansvar og fordeling af arbejdsopgaver. Derudover er der risiko for vold i kirker beliggende i udsatte områder, oplyser Arbejdstilsynet.

Det undrer Peter Hasle, at problemer med mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø er så udbredt i Københavns Stift.

- Jeg synes jo, at det er lidt paradoksalt, at en religiøs forening, hvor det handler om at prædike næstekærlighed, har de her problemer, men kirken er jo også bare en arbejdsplads, siger han.

Blandt opgaverne, som kirkernes ansatte skal løse, er at føre sjælesorgssamtaler og lave omsorgsarbejde. Når arbejdsmiljøet flere steder er så dårligt, kan de ansatte så løse de opgaver fyldestgørende?

- Et dårligt psykisk arbejdsmiljø indvirker negativt på motivation, engagement og overskud, og det gør det også i den her branche. Man har mindre energi og mindre engagement i de opgaver, man skal lave, lyder svaret.

Hvem har ansvar for hvad?

Menighedsrådet har arbejdsgiveransvar for kirkefunktionærende og dermed ansvarlig for at lave APV’er for dem. Kirkefunktionærer kan være gravere, organister, kirkesangere, kirke- og kulturmedhjælpere, sekretærer og kordegne. Præsternes nærmeste arbejdsgiver er provsten i sognet, som er ansvarlig for udarbejdelse af APV for præsterne, men præsterne er ansat under Ministeriet for Ligestilling og Kirker og registreret i stiftet/under biskoppen. Biskoppen fører tilsyn med stiftets provster, præster og menighedsråd. Det er biskoppens opgave at føre tilsyn med præsterne gennem samtaler, rådgivning og i særlige konfliktsituationer.

Folkekirken er som Netto - en helt almindelig arbejdsplads

Det er biskop Peter Skov-Jakobsen, der er overhoved i Københavns Stift. Han er desuden ledende præst i Vor Frue Kirke.

TV 2 Lorry har konfronteret ham med de oplevelser, som vi har beskrevet i denne artikelserie, og han har også hørt, hvad de tre eksperter havde at sige om stiftets arbejdsmiljø.

Biskoppen er desuden blevet præsenteret for dokumentet med samtlige tilsynsreaktioner, som kirkerne i Københavns Stift har modtaget fra Arbejdstilsynet de sidste 10 år.

Biskoppen understreger, at han kun har ansvar for kirkernes præster, hvorfor det også kun er dem, han kan forholde sig til i interviewet.

quote Folkekirken er en helt almindelig arbejdsplads ligesom Netto er. Det er en arbejdsplads, og hvor mennesker mødes, og der må der jo også være arbejdsmiljøproblemer

Biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen

Biskoppen bliver nemlig kun involveret, hvis der er tale om arbejdsmiljøsager, der involverer præster. Andre medarbejdere end præster skal som udgangspunkt henvende sig til menighedsrådet i stedet for Københavns Stift, hvis de oplever problemer på arbejdspladsen.

Spørgsmål: 25 ud af 96 kirker har fået påbud eller vejledning om kirkens psykiske arbejdsmiljø. 9 ud af de 25 kirker har modtaget påbud eller vejledning om det mere end en gang.

Hvad tænker du som biskop om det arbejdsmiljø, der er i kirkerne i Københavns Stift?

- Generelt set tror jeg ikke, at arbejdsmiljøet i de københavnske kirker har en anden karakter end arbejdsmiljøet har på alle andre arbejdspladser. Nogle steder er det godt, enkelte steder bærer miljøet meget præg af uenighed, sådan er det på en arbejdsplads. Mennesker er jo ikke maskiner, og der er altid to parter, siger Peter Skov-Jakobsen.

Spørgsmål: TV 2 Lorry har talt med eksperter, der siger, at det kan være et problem, at menighedsrådene består frivillige, der har et omfattende ansættelses- og medarbejderansvar. Kan du se problemet i det?

- Folkekirkens ledelsesstruktur med de to søjler er kompleks, og modellen tager ikke højde for virkeligheden. Der, hvor mennesker med stærke holdninger og meninger skal mødes om et samarbejde, siger Peter Skov-Jakobsen og fortsætter:

- Selvfølgelig kan det være vanskeligt for menighedsrådene at skulle løfte alle de opgaver, som skal løftes, men der vil jeg have lov at stille mig værnene ind foran menighedsrådene og sige, at der er sandeligt også meget, man skal sætte sig ind i, så når det er allerværst, så kan det gå galt.

quote Ansatte oplyser, at (...) de er i et højt psykisk beredskab, når en bestemt medarbejder er i nærheden. En ansat oplyser: 'jeg er bange og føler mig forfulgt'. Ansatte oplyser, de tager det med hjem og sover dårligt. De ansatte oplyser, de er utrygge.

Uddrag fra Arbejdstilsynets påbud til Korsvejskirken i 2015

Eksperterne, som vi har talt med siger, at der er påfaldende mange tilfælde af mobning i kirkerne i Københavns Stift. Hvordan forholder du dig til det?

- Ja, og det er et væmmeligt problem, som vi tog fat i allerede for mange år siden.

Bare inden for det seneste år har Arbejdstilsynet givet ni reaktioner, der går på mobning, krænkende handlinger og psykisk vold. Har det hjulpet, det I gjorde?

- Der kom i 2017 en rapport vedrørende mobning blandt præster i Folkekirken, hvor det så ud som om, at 25 procent at præsterne i Danmark følte, at de havde været udsat for mobning. Og det har vi faktisk gjort en hel del ved. Det er jo også noget, som vi og menighedsrådene kan gøre noget ved via APV’er, hvor der spørges ind til det Det er desværre vanskeligt for os at se, hvad de præsterne opfatter som mobning.

Peter Skov-Jakobsen blev indsat som biskop over Københavns Stift 1. september 2009. Han er øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål og den samlende figur i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv i stiftet.
Peter Skov-Jakobsen blev indsat som biskop over Københavns Stift 1. september 2009. Han er øverste myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål og den samlende figur i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv i stiftet.
Foto: Københavns Stift/Presse

Nu siger du, at det kan I arbejde med, hvis de ansatte udfylder Arbejdspladsvurderingerne. Ud fra den oversigt over tilsynsreaktioner fra de sidste 10 år, jeg har sendt dig, fremgår det, at der i kirkerne i Københavns Stift har påfaldende mange problemer med, at netop APV’erne er mangelfulde. Hvad tænker du om det?

- Det kan jo være, fordi folk ikke mener, at de har noget at bemærke til punkterne. Jeg, som biskop, bliver involveret, hvis der er tale om en arbejdsmiljøsag, der involverer præsten.

Det er jo ikke et nyt problem det her, og oversigten fra Arbejdstilsynet viser, at der har været problemer med mobning, psykisk vold, krænkelser og mangelfulde APV’er i et årti. Anerkender du, at I har et problem med arbejdsmiljøet i Københavns Stift?

- Ved du hvad, vi har en arbejdsmiljøorganisation, vi taler meget om arbejdsmiljø, og vi ville jo ikke lave vores actioncards, vi ville ikke have noget, der hed Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, vi ville ikke lave en handleplan mod seksuel chikane, hvis ikke det var, fordi at vi prøvede på at løse nogle problemer, som vi ser. Folkekirken er en helt almindelig arbejdsplads ligesom Netto er. Det er en arbejdsplads, og hvor mennesker mødes, og der må der jo også være arbejdsmiljøproblemer.

quote Forekomsten af psykisk vold omfatter ignorering og undgåelse, kommentering af private forhold, kritiske mails bag om ryggen på ansatte, råben, overfusen på åben gade, udvisen af glæde, når en ansat forlader stedet

Uddrag fra Arbejdstilsynets påbud til Københavns Stift om Kastrup Sogn i 2020

Forskellen er vel bare, at Netto jo ikke står hver søndag og prædiker næstekærlighed - og at folk ikke betaler kirkeskat til Netto?

- Næh. Og det er jo klart, at det kan godt være, at det er vores budskab, men det er bare sådan, at Folkekirken er en meget stor arbejdsplads, og der er mange mennesker, og vi er meget forskellige, og det er det, der gør folkekirken sjov, men det er også det, der sommetider skaber arbejdsmiljøproblemer, og det er derfor, vi arbejder med det hele tiden, siger biskoppen.

Så synes du, at I indtil nu har gjort nok for at bekæmpe dårligt arbejdsmiljø og mobning?

- Så længe der er et problem, synes jeg, at det er trist, Jeg har ingen glæde ved at vide, at vi har arbejdsmiljøproblemer, og det er derfor, vi tager fat i det.

Nu har vi lavet det her interview, og jeg har præsenteret dig for resultatet fra Arbejdstilsynet, er der noget i det her, der får dig til at tænke, at du skal sætte mere ind?

- Vi har lavet en handleplan mod seksuel chikane, vi har lige lavet actioncards på forskellige områder, der også rammer det her. De er lavet til præsterne, men jeg håber også, at menighedsrådene vil lade sig inspirere af dem. og du skal slet ikke være i tvivl om, at når der er et arbejdsmiljøproblem, så prøver vi at være meget hurtige, siger Peter Skov-Jakobsen og fortsætter:

- Fremover vil jeg være opmærksom på at være meget hurtig, når sådan noget sker. Men jeg håber, at man giver os tid, ved at sige til, så snart man oplever problemer, så vi kan nå at agere. Det er meget vigtigt, at man ikke bare smider det hele med det samme.

quote Ansatte oplever (...) latterliggørelse/udstillen, fx hvor man foran andre gentagne gange får stillet det samme uforståelige svar på sit spørgsmål, så man flere gange må sige, at man ikke forstår det

Uddrag fra Arbejdstilsynets påbud til Københavns Stift om Kastrup Sogn

Københavns Stift har, som biskoppen nævner, iværksat tiltag i form af actioncards, der skal understøtte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i stiftets kirker.

Stiftet yder dog kun hjælp til kirkernes præster, da det er menighedsrådene, der har ansvaret for kirkefunktionærerne.

TV 2 Lorry har anmodet om et interview med Kultur- og Kirkeminister, Joy Mogensen (S). Vi ville gerne have spurgt ministeren, hvordan hun forholder sig til, at så mange kirker i Københavns Stift har haft problemer med arbejdsmiljøet det seneste årti.

Ministeren har dog ikke ønsket at medvirke.

Det her var tredje afsnit af TV 2 Lorrys artikelserie om arbejdsmiljøet i kirkerne i Københavns Stift. Andet afsnit af serien handler om de barske oplevelser, som en række nye menighedsrådsmedlemmer havde i Nathanaels Kirke på Amager. Første afsnit handler om samme kirke, hvor tidligere kirketjenere fortæller om deres oplevelser med mobning bag Nathanaels Kirkes mure.