Her kan borgere snart sortere affald i ni forskellige dele - som en af få kommuner

Trods en kort tidsfrist er Solrød Kommune klar til at leve op til regeringens og et bredt flertal i Folketingets krav om en udvidet og grønnere affaldsordning.

Som en del af den grønne omstilling og for at nedbringe CO2-udledningen har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal genanvendes langt mere. 

Et af midlerne til at nå det mål er, at danskerne skal sortere deres husholdningsaffald endnu mere.

Fra den 1. juli i år skal alle private husholdninger sortere affald i ni forskellige dele. Mad-, papir-, pap-, metal-, glas- og plastaffald. Samt drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og restaffald.

Fra det næste årsskifte følger yderligere en tiende fraktion, når vi også skal til at sortere vores tekstilaffald.

Som en af få kommuner i landet er Solrød klar til at løfte opgaven. Byrådet har nemlig vedtaget at sende et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring. Det skal sikre, at Solrød Kommune er klar til at rulle ændringerne i affaldsordningen ud fra den 1. juli 2021 og fremefter. Regulativet er i høring fra den 23. marts 2021 til og med den 20. april 2021.

- Der er ingen tvivl om, at øget genanvendelse af husholdningsaffaldet er en vigtigt måde til, at vi i endnu højere grad kan sætte gang i den nødvendige grønne omstilling, og i Solrød Kommune er vi allerede rigtig godt på vej, siger borgmester Niels Hörup (V) i en pressemeddelelse.

Fakta: Sådan bliver den nye ordning

Den kommende affaldsordning betyder, at:


• Fødevarekartoner sorteres sammen med plast (det vil sige, at der ikke kommer nye affaldsspande)

• Tekstiler samles ind i poser ved fortovet hos enfamilieboliger

• Haveaffald bliver hentet hele året

• Papbeholder bliver obligatorisk

• Tekstiler samles ind i beholdere ved fælles bebyggelser

• Der kommer miljøkasser ved alle enfamilieboliger, hvor adgangsforholdene tillader det

• Der kommer miljøskabe ved bebyggelser, der ikke har miljøkasser

• Småt elektronik kan lægges i en pose som supplement til de røde miljø-kasser


Kilde: Solrød Kommune

Han henviser til, at kommunens genanvendelsesprocent i slutningen af 2020 lå på hele 57 procent, hvilket er meget tæt på det mål, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har sat for genanvendelse i 2030. 

- Det kan vi godt være stolte af. Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og det er derfor også nødvendigt, at vi i endnu højere grad tænker affald som en ressource. Derfor er det også super dejligt at opleve solrøddernes store engagement, og jeg er overbevist om, at solrødderne også kommer til at tage ændringerne med sortering af fødevarekartoner og tekstiler til sig, siger borgmester Niels Hörup.

Forsøgsordning har banet vejen

I en rundspørge, der blev foretaget i februar, til de 34 kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde svarede kun tre kommuner – Frederiksberg, Herlev og Solrød – at de forventede at kunne leve op til kravet om sortering af de i første omgang ni affaldstyper, når kravet træder i kraft 1. juli.

I de tre kommuner har man allerede affaldsordninger, der nogenlunde matcher de nye krav fra Folketinget, så man ikke har brug for en helt så stor omlægning som i andre kommuner.

Den udvidede affaldsordning medfører, at borgerne i Solrød Kommune skal til at sortere affald i ti fraktioner i stedet for de otte, som de sorterer i nu. De nye fraktioner er fødevarekartoner, som skal sorteres senest fra den 1. juli, og tekstiler, som skal sorteres senest fra den 1. januar 2022.

Ordningen medfører ikke, at borgerne får flere affaldsspande, da fødevarekartonerne skal sorteres sammen med plast, og tekstilerne skal sorteres i en pose.

Det er en ordning, som Solrød Kommune allerede har rigtig gode erfaringer med, fordi flere borgere i Havdrup og Solrød Strand i en tidsperiode på fem måneder har prøvet kræfter med en forsøgsordning med regeringens nye sorteringskrav.

- Vi kan konstatere, at forsøget med at sortere de nye fraktioner har været en stor succes. Borgerne har taget ordningen til sig, og erfaringerne er, at det har været intuitivt at sortere både fødevarekartoner og tekstiler, siger Niels Hörup.

Solrødderne er gode til at sortere

En analyse af kommunens nuværende affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts 2020, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Det vil sige, at Solrød Kommune allerede ligger over den nationale målsætning om at genanvende 50 procent af danskernes husholdningsaffald senest i 2022. Det er målsætningen, at den skal stige til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.

Sådan ser det ud i din kommune

TV 2 Lorry har spurgt samtlige 34 kommuner i vores område, om de når at leve op til kravet om affaldssortering i ni fraktioner 1. juli. Hvis de har svaret nej, har TV 2 Lorry spurgt, hvornår de så forventer at være klar, og hvori de primære udfordringer består. Her følger deres svar.


Albertslund


Forventer jeres kommune at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021? Svar: Nej.


Hvis ikke, hvornår er det så realistisk for jer at kunne være klar? Svar: I nogle områder i starten af 2022, i andre områder slut 2022.


Hvad de største benspænd for at nå i mål? Svar: Lovpligtig borgerinddragelse, politisk behandling, høring og godkendelse af nye regulativer for kommunens affaldsordninger og muligvis behov for udvidelse af vognparken af skraldebiler med leveringstid til følge.


Allerød


"Allerød Kommune har indført ordninger for pap, papir, glas, metal, plast samt restaffald. Men det er ikke praktisk muligt for kommunen at overholde tidsfristen for at indføre indsamlingsordninger for madaffald, fødevarekartoner og farligt affald inden 1. juli 2021."


"Det skyldes især, at vi endnu ikke ved, hvor vi skal have omlastet og behandlet madaffald. Allerød Kommune har valgt at give borgerne en todelt beholder til madaffald og restaffald, men det kræver, at der er et anlæg til omlastning i nærområdet, da mad- og restaffald skal behandles på forskellige anlæg. Forsyningsselskabet Norfors, som står for behandling og afsætning af affaldet, arbejder på at etablere et omlasteanlæg."


"Det er ligeledes usikkert, hvornår vi kan have det nødvendige udstyr som affaldsbeholdere og skraldebiler klar. Det undersøger vi pt. Endelig vil de nødvendige ændringer i kommunens affaldsregulativer først kunne vedtages i efteråret efter endt lovpligtig høring. Vi forventer, at en ordning for madaffald og fødevarekartoner kan indføres i løbet af 2022, og at husstandsindsamlingen af tekstiler og farligt affald kan igangsættes ved udgangen af 2022."


"På denne baggrund er kommunen derfor ved at udarbejde en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen."


"Sideløbende arbejder kommunen sammen med Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner om at planlægge, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald kan tilføjes i det nuværende sorteringssystem."


Ballerup


Når ikke at blive klar. Er stadig ved at udrulle seks fraktioner til alle borgere.


Brøndby


"I Brøndby Kommune har vi haft sortering i 8 af de 10 fraktioner de sidste 7 år. I haveboliger foregår det endda i 2-delte beholdere, der også gør, at vi lever op til kravet om max fire beholdere ved hver boligenhed. I etageboliger er madaffald netop kommet med som særskilt fraktion, for ellers har man også her haft sortering de sidste 7 år. Brøndby Kommune skal i februar beslutte om vi vil søge dispensation, så vi kan vente med at indføre sortering af fødevarekartoner. Årsagen til denne overvejelse er, at vi er i gang med et udbud på affaldskørslen, som skal træde i kraft pr 1. juni 2022. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at tilrette vores løsninger og tømningsfrekvenser, når vi skal indgå ny kontrakt med en renovatør."


Dragør


"Dragør Kommune forventer ikke at kunne nå at etablere nye indsamlingsordninger inden sommer. Den væsentligste årsag er ventetid på indkøb af nye renovationsbiler, men der er også tale om en større omlægning, som forudsætter god kommunikation til alle borgere, idet vi skal gå fra affaldssække til affaldsindsamling på hjul."


"Det kan oplyses, at frem til etableringen af henteordninger indsamler kommunen, som foreskrevet de anførte affaldsfraktioner med undtagelse af madaffald på genbrugsplads."


"Her har Dragør Kommune allerede en fint forgrenet indsamling af 43 affaldsfraktioner, og hvert år indsamles over 750 kg pr. borger med en genanvendelse på mere end 80 procent. Genbrugspladsen giver en unik dækning, da besøgstallene viser, at hver borger i gennemsnit bruger den over 10 gange om året. Mængderne er over de seneste to år steget med 12 procent om året. "


Egedal


"Nej – vi er ikke klar indenfor fristen mht sortering."


Fredensborg


"Fredensborg kommune kan ikke leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021."


"Vi er godt i gang med udrulning af fraktionerne pap, papir, glas, metal og plast i etageboliger, og til marts starter udrulning med disse fraktioner i villaer. Vi forventer, at dette arbejder tager ca. 6 mdr."


"For de manglende fire fraktioner mad, tekstiler, farligt affald og drikke-/fødevarekartoner, mangler der fortsat politisk beslutning om, hvordan fraktionerne skal indsamles, bestilling og indkøb af beholdere og biler; kommunikationsmaterialer, regulativændring, aftaler med behandlingsanlæg om afsætning m.m. "


"Dette kan ikke nås på 4-5 måneder, og derfor har Fredensborg Kommune planlagt at søge dispensation, sådan at fristen for implementering udskydes til udgangen af 2022."


Frederiksberg


"Frederiksberg Kommune forventer at være klar til fristen d. 1. juli ift. de 9 fraktioner, der er omfattet af denne frist. Retningslinjer for ordningen af den 10. fraktion (tekstil) afventes fra Miljøstyrelsen, idet der først er implementeringsfrist for denne pr. 1. januar 2022. Det er imidlertid en meget stram tidsplan for de 9 fraktioner, og der er, som i andre kommuner, risiko for forsinkelse."


"Processen er presset i flere henseender. Det gælder f.eks. indkøb af beholdere, indgåelse af nye aftaler om omlastning og afsætning af affald, levering af skraldebiler. Det er mange kommuner og affaldsselskaber, der skal omstille og indkøbe nyt grej på én gang, hvilket også udfordrer leverandørerne."


Frederikssund


"Kommunen kan ikke nå at leve op til tidsfristen 1. juli 2021. Derfor søger kommunen dispensation hos Miljøstyrelsen med fristudsættelse til udgangen af december 2022."


"Frederikssund Kommune har tilrettelagt en proces, som sigter på at der kan indføres en ny ordning i første halvår 2022."


"De største udfordringer består i, at kommunen skal have et nyt affaldssystem for at leve op til lovkravene. Der skal både helt nye flerkammerspande og en ny indsamlingskontrakt til at lave en lovmedholdelig ordning. Det er i princippet en politisk proces og to EU-udbud der skal gennemføres."


Furesø


"Furesø Kommune kan, ligesom de fleste kommuner, ikke være klar med ni fraktioner til sommer. Det skyldes, at afsætning og tilrettelæggelse af ordningerne skal være på plads, for at få den optimale indsamling. Derudover er den lovfastsatte, demokratiske proces for beslutningen af ordningerne i kommunen også tidskrævende, og sidst men ikke mindst, skal der indkøbes flere skraldebiler til indsamlingen, disse biler har op til 1-1½ år leveringstid."


"Furesø Kommune er, ligesom de andre interessentkommuner i Vestforbrænding, i gang med at udarbejde en anmodning til Miljøstyrelsen om dispensation for datoen 1. juli 2021."


"Vi planlægger en implementering i hele 2022, således at alle ved udgangen af 2022 sorterer i 10 fraktioner."


Gentofte


"Ja, dog med undtagelse af madaffald og pap ved villaer og rækkehuse, hvor henteordning først implementeres ved udløb af kommunens nuværende kontrakt med privat leverandør 27/2-2023."


Gladsaxe


"Gladsaxe Kommune vil ikke kunne leve op til alle krav om sortering i alle husstande pr. 1. juli 2021. Det er for tidligt at sige hvornår, vi kan være i mål."


"Vi indsamler allerede otte af de ni fraktioner, som skal indsamles fra 1.juli 2021, men en del har været baseret på frivillighed. Så nogle husstande mangler mere end andre.


"Vores farligt affaldsordning er et tilbud til alle husstande, men skal udvides, da ikke alle kan afleverer fx kemikalier i dag."


"Alle husstande mangler den nye fraktion mad- og drikkekartoner."


"Derudover mangler alle husstande tekstiler, som vi skal indsamle fra 1. januar 2022 – her afventer vi fortsat Miljøstyrelsens vejledning."


"I den politiske aftale ligger der en forventning om ensretning af affaldsindsamlingen, derfor har det været vigtigt for os at finde fælles løsninger som minimum i Vestforbrændings opland. Det er ved at være på plads nu, hvor vi også har fået affaldsbekendtgørelsen. Så nu ligger der en politisk beslutningsproces foran os."


"Når politikerne har taget stilling til hvordan indsamlingen skal indrettes, er der en række opgaver, der skal løses:


• Vi skal vedtage et nyt regulativ inden vi kan ændre i indsamlingen.

• Vi skal indgå aftaler om indsamling

• Vi skal indkøbe og udbringe beholdere – her ved vi, der kan være leveringstid.

• Vi skal informere borgere om ændringerne


Information er en proces, der kræver tid. Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås ved direkte dialog, særligt i de store boligselskaber. Den dialogbaserede tilgang er tidskrævende, men en forudsætning for et godt resultat. Det vil betyde at nogle ændringer bliver udrullet etapevis i etageejendomme."


"Vores store kontrakter udløber først i 2024, så vi kan ikke ”bare lige” ændre på ordningerne, men det er vigtigt for os at finde løsninger, så vi kan komme hurtigt i gang."


Glostrup


Forventer jeres kommune at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021? Svar: Nej.


Hvis ikke, hvornår er det så realistisk for jer at kunne være klar? Svar: Fra 1. maj 2022.


Hvad de største benspænd for at nå i mål?


Svar: "Af den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremgår det, at kommunerne skal have implementeret henteordninger for de ni affaldsfraktioner senest 1. juli 2021 (dog ikke tekstil)."


"Den enkelte kommune kan dog inden 1. marts 2021 søge dispensation til at igangsætte ordningen senere. Det gælder blandt andet, hvis kommunens nuværende udbud udløber inden for en relativ kort tidshorisont efter 1. juli og det derfor er økonomisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber."


"Dette er tilfældet i Glostrup Kommune, da vores nuværende udbud udløber til maj 2022 og udbudsprocessen er gennemført. Kommunen vil derfor søge dispensation til igangsættelse fra 1. maj 2022, når den nuværende affaldsordning udløber."


Greve


"Greve Kommune indførte i 2020 en meget omfattende ny affaldsordning. Affaldsordningen betyder, at kommunen nu indsamler syv af de ni fraktioner, som skal indsamles fra 1. juli 2021 – helt konkret restaffald, madaffald, glas, papir, pap, metal og plast."


"Vi forventer ikke at nå i mål 1. juli 2021 med drikkekartoner og farligt affald, men vi forventer at være klar 1. januar 2022, når vi også skal indsamle tekstil."


"Det er der flere grunde til:


En ny affaldsordning skal behandles og godkendes i en politiske proces samt udmøntes i nyt regulativ for husholdningsaffald. I denne proces indgår også, at ordningen skal i høring.


Vi er bundet den kontrakt, som vi har indgået med renovatøren for indsamling af affald. Der foregår i øjeblikket juridiske undersøgelser af, om kontrakten kan indeholde den nye ordning. Hvis ja, skal kontrakten genforhandles. Hvis man ikke kan finde en rimelig aftale, står vi i en ny situation."


"Den nye ordning skal finansieres, når ordningens endelig form er vedtaget og dens elementer har været i udbud, vil dette indgå i et nyt budget og dermed nye affaldsgebyrer, der skal vedtages af Byrådet."


Gribskov


Forventer jeres kommune at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021?


Svar: "Det korte svar er nej. Administrationen arbejder på en plan for udrulning og implementering af 10 affaldsfraktioner hos borgerne. Den vil blive forelagt udvalget Udvikling, By og Land på et af de kommende møder. Her tager politikerne stilling til, hvordan og hvornår Gribskov Kommune kan leve op til de nye krav."


Hvis ikke, hvornår er det så realistisk for jer at kunne være klar? Svar: "Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår vi kan være klar."


Hvad er de største benspænd for at nå i mål?


Svar: "Det tager tid at planlægge sortering i 10 fraktioner, når vi fx har så mange sommerhuse i Gribskov Kommune med små, smalle veje med mange træer. Her kan det fx være svært at placere og afhente eksempelvis 4 affaldsbeholdere pr. bolig med store to-kammer renovationsbiler."


Halsnæs


"Halsnæs Kommune planlægger at gennemføre ny affaldssortering i foråret 2022."


"Det nye system forudsætter udbud og indkøb af nye beholdere og renovationsbilar. Det kan ikke gennemføres til 1. juli 2021."


"Her er link til beslutning fra november 2020, hvor Byrådet beslutter hvordan det nye system skal indrettes.


Den nye affaldsbekendtgørelse rummer mulighed for at kommunerne kan søge om dispensation, hvis kommunen ikke kan nå at få systemet igangsat til 1. juli 2021."


"Halsnæs Kommune vil gøre brug af denne mulighed."


Helsingør


"Nej! Fra sommeren 2021 vil godt 2/3 af alle husstande i kommunen sortere i fem fraktioner eller mere – men vi er ikke oppe på 10."


"Vi forventer at finde løsningerne til vores kunder, så hurtigt det er muligt – og vi regner med at være i mål med alle 10 fraktioner i løbet af 2022. For tekstiler gælder det nationale sorteringskrav i øvrigt først fra sommeren 2022."


"Regeringen har fastsat regler, der ude i virkeligheden umuligt kan implementeres inden for tidsfristen."


"Bekendtgørelsen for affaldssortering af de 10 fraktioner blev først udstedt af ministeriet mellem jul og nytår 2020. Og derefter skal kommunen udarbejde et regulativ, der fastsætter serviceniveau – og som forsyningsselskabet så skal udarbejde løsninger ud fra. Og med respekt for høringsperioder og borgerinddragelse er tidsfristen simpelt hen urealistisk."


Herlev


"Ja, Herlev Kommune forventer at være klar til den 1. juli 2021. Dog skal fraktionen tekstiler først implementeres pr. 1 januar 2022."


"Som nævnt forventer Herlev Kommune at nå i mål. Det kræver dog, at alle de husstande, der mangler materiel, får det, idet det indtil videre kun været obligatorisk at have beholderen til mad- og restaffald, mens det har været frivilligt at have beholdere til papir, glas, metal, plast, pap og farligt affald. Med de nye krav ændres dette til at være obligatorisk for alle husstande."


"Udover materiel kræver implementeringen af de nye krav grundig kommunikation til samtlige hustande, således at der kendes til dels implementeringsforløbet, dels de konsekvenser, den nye lovgivning vil have for netop dem."


Hillerød


"Hillerød Kommune lever i dag op til kravene i den hidtidige affaldsplan om sortering i 8 affaldsfraktioner både i kommunens etageboliger og parcelhuse. Hillerød Kommune har på baggrund af de for nylig udsendte bekendtgørelser og vejledninger udarbejdet en plan for implementering af de to nye affaldsfraktioner, tekstiler og mad-og drikkevarekartoner."


"Den plan lever både op til den politiske intention om at gennemføre implementeringen hurtigst muligt, og på den anden side også er økonomisk og miljømæssigt afbalanceret. Derudover respekterer planen den politiske proces med bl.a. borgerhøring pga. de væsentlige ændringer, der skal besluttes."


Hvidovre


"Hvidovre indsamler i dag 7 genbrugsfraktioner: mad, rest, metal, glas, papir, plast og pap. Tekstiler og farligt affald forventer vi at kunne nå indenfor tidsfristen men indsamling af madkartoner forventes at blive udskudt med et år til juli 2022."


"Det er vigtigt, at både politikere og borgere er velinformerede inden nye genbrugsordninger sættes i gang, og god information tager tid. Det tager også tid at få leveret en ny ’skraldevogn’, der er specialindrettet til fx afhentning af en bestemt type ’affald’ til genbrug. Der går 12-18 måneder fra vi køber sådan en ’skraldevogn’ til den bliver leveret. Den lange leveringstid hænger også sammen med en stor efterspørgsel fra øvrige kommuner og de private renovationsselskaber."


Høje-Taastrup


"Vi forventer ikke at kunne være klar allerede fra 1. juli 2021 – vi håber på 1. januar 2022. Kommunen skal have nyt affaldsregulativ (det er lovfæstet i affaldsbekendtgørelsen) Vi skal tillige forhandle ændringerne med renovatøren. Og vi skal via vores medlemskab af VestForbrænding få styr på at afsætte fraktionerne på en økonomisk og miljøvenlig fornuftig måde."


Hørsholm


"Hørsholm Kommune har et samarbejde med Rudersdal og Allerød kommuner omkring alle fraktioner. Det er ikke praktisk muligt for os at overholde tidsfristen for at indføre indsamlingsordninger for madaffald, fødevarekartoner og farligt affald inden 1. juli 2021."


"Det skyldes især, at vi endnu ikke ved, hvor vi skal have omlastet og behandlet madaffald. Hørsholm Kommune har valgt at give borgerne en todelt beholder til madaffald og restaffald, men det kræver, at der er et anlæg til omlastning i nærområdet, da mad- og restaffald skal behandles på forskellige anlæg. Forsyningsselskabet Norfors, som står for behandling og afsætning af affaldet, arbejder på at etablere et omlasteanlæg."


"Det er ligeledes usikkert, hvornår vi kan have det nødvendige udstyr som affaldsbeholdere og skraldebiler klar. Det undersøger vi pt. Endelig vil de nødvendige ændringer i kommunens affaldsregulativer først kunne vedtages i efteråret efter endt lovpligtig høring. Vi forventer, at en ordning for madaffald og fødevarekartoner kan indføres i løbet af 2022, og at husstandsindsamlingen af tekstiler og farligt affald kan igangsættes ved udgangen af 2022. På denne baggrund er kommunen derfor ved at udarbejde en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen."


"Sideløbende arbejder vi sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner om at planlægge, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald kan tilføjes i det nuværende sorteringssystem."


Ishøj


"Ishøj Kommune søger, som de fleste øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, dispensation fra den nye bekendtgørelse. I Ishøj er den primære årsag, at der jf. Affaldsbekendtgørelsen skal vedtages nye affaldsregulativer, hvilket tager ca. et halvt år."


"Når det endelige affaldsregulativ formentlig er vedtaget på den anden side af sommerferien, ved vi hvilke ordninger, der kommer til at gælde i Ishøj, og derefter kan eventuelle indkøb og distribution af nye beholdere og indgåelse af kontrakter for afhentning af affaldet indledes. Afhængig af leveringstid på beholdere, flere skraldebiler og kontraktforhold er de nye ordninger måske indført ved årsskiftet 2021/2022. Kan der ikke leveres beholdere og skraldebiler, vil tidspunktet for fuld implementering selvfølgelig afhænge af dette."


"Kommunen kan ikke indkøbe nye beholdere m.v. før regulativerne er vedtaget, og vi dermed ved hvilke ordninger, der skal implementeres."


København


"I Københavns Kommune har vi implementeret otte af de ni fraktioner. Vi mangler således kun at implementere fraktionen mad- og drikkevarekartoner. Kommunen vil påbegynde udrulningen af mad- og drikkevarefraktionen til sommer (juni) – først i etageejendommene og efterfølgende vil villaerne blive en del af ordningen."


Køge


Forventer jeres kommune at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021? Svar: Nej.


Hvis ikke, hvornår er det så realistisk for jer at kunne være klar?


Svar: "Hvis vi taler om alle de resterende nye fraktioner (for Køge Kommunes vedkommende pap fra énfamilieboliger og sommerhuse, fødevarekartoner, tekstiler og farligt affald fra alle brugergrupper), så er det bedste bud lige nu: omkring årsskiftet 2022/2023. Det er dog muligt, at vi kan være klar med indsamling af tekstiler (afhænger bl.a. af hvordan lovgivningen på dette område bliver udformet) før."


Hvad er de største benspænd for at nå i mål?


Svar: "For de fleste fraktioners vedkommende (pap fra énfamilieboliger, fødevarekartoner og farligt affald fra énfamilieboliger) vil det være tiden til gennemførelse af udbud af indkøb af beholdere + leveringstiden for beholdere (p.t. ca. 12 måneder), som for alvor udgør en begrænsning."


"Hertil kommer selvfølgelig tiden til de nødvendige politiske beslutningsprocesser, lovpligtige høringsperioder m.v. sammenholdt med at området næppe vil få tilført ekstra ressourcer til den kraftigt øgede mængde af opgaver/timeforbrug – i forbindelse med tilvejebringelse af det formelle grundlag for at iværksætte – og opkræve gebyrer for – de nye affaldsordninger.


"Her menes især: Udarbejdelse af affaldsplan (som ikke må stride mod den nationale affaldsplan, som endnu ikke er kommet i endelig form), revidering af affaldsregulativerne og beregning/fastsættelse af nye gebyrer."


"Hertil kommer selvfølgelig tiden til de nødvendige politiske beslutningsprocesser, lovpligtige høringsperioder m.v. sammenholdt med at området næppe vil få tilført ekstra ressourcer til den kraftigt øgede mængde af opgaver/timeforbrug – i forbindelse med tilvejebringelse af det formelle grundlag for at iværksætte – og opkræve gebyrer for – de nye affaldsordninger. Her menes især: Udarbejdelse af affaldsplan (som ikke må stride mod den nationale affaldsplan, som endnu ikke er kommet i endelig form), revidering af affaldsregulativerne og beregning/fastsættelse af nye gebyrer."


Lejre


"Lejre kommune forventer ikke at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021


Vi forventer at kunne være klar i løbet af 2022. Vi er i øjeblikket ved at afsøge muligheder for indsamling af de tre (fire) fraktioner, som vi mangler for at kunne leve op til kravene (drikke- og fødevarekartoner, pap, farligt affald og tekstil). "


"Den største udfordring er, at der er mange forskellige ting, der skal være på plads for at kunne sortere i flere fraktioner:


• Aftale med affaldsindsamler

• Aftale med modtager af affaldet

• De rette skraldespande med de rette mærkater

• Orientering og dialog med borgere

• Regulativændringer

• Ændrede takster"


Lyngby-Taarbæk


"I Lyngby-Taarbæk er der allerede truffet beslutning om at indføre indsamlingsordninger for ni ud af de ti affaldstyper (mad- og drikkekartoner udestår). Senest har Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 vedtaget nye ordninger, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har haft i udbud og siden kontraktindgåelsen i foråret 2020 har planlagt implementeringen af. Denne implementering er planlagt til at strække sig over hele 2021 og ind i 2022. Det er vurderingen, at det hverken er praktisk muligt eller hensigtsmæssigt at forcere en implementering til den 1. juli 2021."


"Dette skal ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2021 får travlt med at indkøre en ny kontrakt med en ny renovatør med opstart den 1. april, samt i denne forbindelse hjemtage den telefoniske kundebetjening. Herudover skal Forsyningen i 2021 udrulle en ny haveaffaldsordning (forår), indsamling af madaffald fra villaer og rækkehuse (forår), ny papordning for villaer og rækkehuse (efterår) og indsamling af tekstiler i storskraldsordningen (efterår). Især udrulningen af den nye madaffaldsordning med nye 2-delte beholdere har krævet og kræver fortsat meget planlægning, og forventes at være en ressourcekrævende proces med mange borgerhenvendelser."


"Af nedenstående tabel ses status for indsamling af de ti affaldstyper. Det er angivet med kursiv i de tilfælde, hvor tidsfristen ikke overholdes."


"Affaldsfraktion Villa/rækkehuse Etageboliger


Restaffald Er implementeret Er implementeret


Madaffald Udrulles i april 2021 Udrulles i 2022


Papir, glas, metal, plast Er implementeret Er implementeret


Pap Udrulles i efteråret 2021 Er implementeret


Mad- og drikkekartoner Ikke vedtaget Ikke vedtaget


Farligt affald Er implementeret Udrulles i 2022 (er igangsat)


Tekstilaffald Udrulles i efteråret 2021 Udrulles i efteråret 2021"


Roskilde


"I Roskilde Kommune er vi allerede godt på vej mod de ti husstandsnære fraktioner. Borgerne kan i dag derhjemme sortere følgende fraktioner:


• Restaffald

• Madaffald

• Glas

• Metal

• Papir/karton

• Batterier


Derudover kan de aflevere pap i de offentlige containere rundt omkring i kommunen. Men vi kan ikke nå at få en gennemtænkt, bæredygtig og økonomisk ansvarlig ordning for alle 9 fraktioner op at køre fra 1. juli 2021."


Rudersdal


"Det er ikke praktisk muligt for Rudersdal Kommune at overholde tidsfristen for at indføre indsamlingsordninger for madaffald, fødevarekartoner og farligt affald inden 1. juli 2021."


"Det skyldes især, at vi endnu ikke ved, hvor vi skal have omlastet og behandlet madaffald. Rudersdal Kommune har valgt at give borgerne en todelt beholder til madaffald og restaffald, men det kræver, at der er et anlæg til omlastning i nærområdet, da mad- og restaffald skal behandles på forskellige anlæg. Forsyningsselskabet Norfors, som står for behandling og afsætning af affaldet, arbejder på at etablere et omlasteanlæg."


"Det er ligeledes usikkert, hvornår vi kan have det nødvendige udstyr som affaldsbeholdere og skraldebiler klar. Det undersøger vi pt. Endelig vil de nødvendige ændringer i kommunens affaldsregulativer først kunne vedtages i efteråret efter endt lovpligtig høring. Vi forventer, at en ordning for madaffald og fødevarekartoner kan indføres i løbet af 2022, og at husstandsindsamlingen af tekstiler og farligt affald kan igangsættes ved udgangen af 2022."


"På denne baggrund er kommunen derfor ved at udarbejde en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen. Sideløbende arbejder kommunen sammen med Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner om at planlægge, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald kan tilføjes i det nuværende sorteringssystem."


Rødovre


"Rødovre startede meget tidligt med at sortere affaldet for at genanvende ressourcerne i affaldet. Vi indsamler derfor allerede ni ud af de ti fraktioner, så vi er næsten i mål. Vi mangler kun indsamling af mad- og drikkevarekarton. Det er endnu uvist, om vi når at få den fraktion med inden den 1. juli 2021. Vi forventer, at der er taget stilling til det i slutningen af marts 2021."


"Hvis Rødovre Kommune vælger at søge om udsættelse af indsamlingsordningen for mad- og drikkevarekarton, vil kommunen i overgangsordningen tilbyde borgerne, at de kan aflevere mad- og drikkekartonaffald i en bringeordning på Rødovre Kommunes Genbrugsstation."


"Da klimaplanen lægger op til, at et almindeligt parcelhus højst har 2-4 affaldsbeholdere, er det ved brug af tokammerbeholdere nødvendigt, at der skal ske en sammenblanding af mindst to fraktioner. Kommunens planlægning af, hvordan de ti fraktioner indsamles, kunne først reelt startes, da der med affaldsbekendtgørelsen i december blev endelig klarhed over hvilke fraktioner, der måtte sammenblandes."


"Sammenblandingen af to fraktioner har direkte indvirkning på afsætningen af det indsamlede affald. Rødovre Kommune afsætter det indsamlede affald via aftaler, som Vestforbrænding har indgået på vegne af interessentkommunerne. For at få det maksimale udbytte mht. genanvendelsesgrad, genanvendelseskvalitet og økonomi er det vigtigt, at der er så meget konsensus som muligt på tværs af kommunerne om fraktionernes sammensætning. Det er også et element i klimaplanen."


"Når det er besluttet, hvordan indsamlingen skal implementeres, skal indsamlingsmateriel i form af indsamlingsbiler og eventuelle beholdere sendes i udbud. Så snart det er modtaget, vil indsamlingen af mad- og drikkekartonaffald kunne blive implementeret."


Solrød


Forventer jeres kommune at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering i ni fraktioner allerede fra 1. juli 2021?


Svar: "Ja (inkl. tekstiler)"


"Solrød Kommune søger om dispensation for tidsfristen vedr. indsamling af miljøfarligt affald ved etageboliger og samlede bebyggelser. Dette skyldes, at boligforeninger pålægges en uforudset udgift, når de skal indrette et område til opbevaring af miljøfarligt affald. Dette forventes derfor at skulle gennem en proces i den enkelte boligforening med fx generalforsamling og budgetlægning, som ikke kan nås inden for tidsfristen."


"Desuden vil den politiske proces kunne forårsage forsinkelser, da tidsplanen er så stram, at de politiske indstillinger vil skulle godkendes i første omgang uden ændringsforslag for at kunne nå deadline."


Stevns


"Nej, vi når det ikke. Vi forventer at være klar 1. maj 2022. Vi har netop pr. 1. maj 2020 indført ny affaldsordning med sortering i seks fraktioner. Vi er i samarbejde med de øvrige ARGO kommuner og der arbejdes bl.a. på fælles udbud af en eller flere af de resterende 4 fraktioner."


Tårnby


"Tårnby Kommune har ikke mulighed for at leve op til de nye affaldsregler fra 1. juli 2020. Der forelægges snarest en sag til politisk beslutning i forhold til, hvordan kommunen kommer i mål med at leve op til de nye regler."


Vallensbæk


"Vi har sammen med de andre kommuner i Vestforbrænding søgt udsættelse."


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik