Elever skal sidde to meter fra hinanden: Her er de nye retningslinjer til genåbningen

Alt legetøj skal vaskes mindst to gange om dagen i daginstitutionerne - og ingen må have eget legetøj med.

Som led i den gradvise genåbning af Danmark fra 15. april har Sundhedsstyrelsen nu udsendt retningslinjer for genåbningen af folkeskolen for 0. til 5. klasserne og for daginstitutionsområdet.

En af retningslinjerne går blandt andet på, at eleverne skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne, og at frikvartererne kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid, lyder det blandt andet i retningslinjerne.

Det fremgår af nye retningslinjer for genåbning af skoler og daginstitutioner, som Sundhedsstyrelsen tirsdag har udsendt.

I forhold til daginstitutionsområdet oplyser Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt, at børnene så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen både inde og ude, ligesom styrelsen anbefaler, at der er et frit gulvareal på 6 kvadratmeter per barn i vuggestuer og 4 kvadratmeter per barn i børnehaver.

Derudover fremgår det af retningslinjerne for både daginstitutionerne og skoleområdet, at hvis man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko, så kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole alligevel – noget, som flere forældre har udtrykt bekymring for.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Uddrag fra pjecen til skoler og daginstitutioner.
Uddrag fra pjecen til skoler og daginstitutioner.
Foto: Sunhedsstyrelsen

Det samme gør sig gældende, hvis man bor i husstand med en person, der har fået konstateret smitte. I den forbindelse anbefaler styrelsen, at smittede personer i så høj grad det er muligt isolerer sig i hjemme væk fra andre i husstanden.

Herunder kan du se retningslinjerne for henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet - fælles for begge områder er, at ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom.

Se alle retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen i denne udgivelse.

- Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

Ifølge styrelsen er man syg, når man har symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse.

Fold boksene ud for at se alle de nye retningslinjer for skoler og daginstitutioner:

Fælles for både skoler og daginstitutioner:

 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd.
 • At ansatte og elever oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der eventuelt benyttes håndsprit.
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for håndvask.
 • Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.
 • At der på institutionens arealer, for eksmpel ved indgangen og øvrige relevante steder, hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med covid-19.
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
 • Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).
 • Ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen.
 • Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller (som minimum hver anden time), efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/hys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen, og vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • Kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder med mere.
 • Anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, for eksempel på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås med personer som du ikke bor i hustand med.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra institutionen og skolen.
 • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Alle skal være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80 grader i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alt mad skal portionsanrettet. Der må ikke være buffet.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden når de spiser.
 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.
 • Større forsamlinger skal undgås – for eksmpel morgensang.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs hvis muligt, ellers via video/telefon.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer for skoleområdet:

 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.
 • Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.
 • Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt.
 • Legetøj som ikke kan vaskes må ikke anvendes indtil covid-19 epidemien er overstået.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette.
 • Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.
 • Der skal leges i mindre grupper på for eksmpel fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.
 • Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, i henhold til gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed i forhold til børn med mere.
 • Undervisning tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt grundet for eksempel på grund af vejret.
 • Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, for eksempel madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.
 • Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.
 • Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.
 • SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Det kan betyde at SFO/fritidsordningen skal arrangeres således, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasse/grupper af elever og elevernes pasning derfor foregår der.
 • Aktiviteter skal i det omfang det er muligt foregå udenfor.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer for daginstitutionsområdet:

 • Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.
 • Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud.
 • Børn skal så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen både inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.
 • Så vidt det er muligt skal der sikres afstand mellem børnene når de sidder ved borde.
 • Der anbefales et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer, fire kvadratmeter per barn i børnehaver. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der kan være tilstede. Det kan være nødvendigt at dele børnene op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, så børn opholder sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved legeaftaler uden for dagtilbuddet anbefales, at der leges med så få børn som muligt og med børn fra den stue i dagtilbud som barnet i forvejen er sammen.
 • Hyppig rengøring af blandt andet legetøj, håndtag, gelændre, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Hav derudover fokus på de flader, der er i børnenes nå-højde.
 • At der bliver udarbejdet instrukser for hygiejne.
 • At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe.
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn.
 • At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer.
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
 • Ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen.
 • Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller.
 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flyende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra en stue til en anden eller er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue.
 • Man må kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, lommetørklæder og underlagspapir.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved at børnene afleveres i intervaller. Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit efter brug.
 • Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.
 • Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette f.eks. være, når børnene sover, spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette for eksempel være når de spiser og når de går hjem.
 • Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
 • Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter pandemi er overstået.
 • Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.
 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.
 • Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang.
 • Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke leges med børn på andre stuer.
 • Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx. fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).
 • Legepladsen kan inddeles, så børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon.
 • Der skal sikres let adgang til god håndhygiejne med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder.
 • Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret. o Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.
 • Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter i mellem børnene.
 • Maden må ikke deles og alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik