Cykelsikkerhed, mere idræt og skoletoiletter: Sådan skal ubrugte millioner fordeles i København

Der er penge til nye idrætsfaciliteter, bedre skoletoiletter, overdækning af motorvej og bedre forhold for cyklister i aftalen om overførselssagen 2022-2023 - der også kaldes “den lille budgetaftale.”

Der bliver nu sat en milliard kroner af til blandt andet idrætsfaciliteter, cykelsikkerhed, skoletoiletter og overdækning af motorvej i Københavns Kommune.

Det fremgår af aftalen for overførselssagen 2022-2023, som partierne bag budgetaftalen for 2023 har indgået tirsdag.

I aftalen bliver der sat penge af til en række projekter, hvoraf flere har været kendt i offentligheden - men manglet finansiering.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Overførselssagen

Overførselssagen kaldes også ‘den lille budgetaftale’. Partierne bag den seneste budgetaftale fordeler heri ubrugte penge fra det seneste år.

I overførselssagen bliver der brugt såkaldte “engangspenge” - ofte til anlægsprojekter. Normalt bliver en del af pengene brugt på projekter, hvor der mangler midler, mens andre penge er til politisk forhandling.

Partierne bag overførselssagen 2022-2023 er Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti - de samme partier, der indgik budgetaftalen for 2023.

Socialdemokratiet - med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen - og SF var ikke med i aftalen.

I aftalen, der bærer titlen ”En ny retning for København II” er der blandt andet sat penge af til øget sikkerhed og bedre fremkommelighed for cykler gennem Torvegade på Christianshavn. Sikkerheden på Frederikssundsvej bliver også forbedret, og det glæder teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL).

- Biltrafikken er en af de største udfordringer i København. Trafikken er det område, der halter mest i forhold til at reducere CO2-udledningerne, og biltrafikken fører hvert år til dødsfald både på grund af ulykker og luftforurening, siger hun i en pressemeddelelse. 

Omdiskuteret kunstgræsbane opføres i Mimersparken

I aftalen er der også sat penge af til at bygge en ny såkaldt 8v8-bane - svarende til en halv 11-mandsbane - i Mimersparken på Nørrebro.

I februar måned besluttede et flertal i både Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle placeres en kunstgræsbane i den sydlige del af Mimersparken som erstatning for den skrinlagte kunstgræsbane i Nørrebroparken.

Banen i Nørrebroparken satte Miljø- og Fødevareklagenævnet en stopper for efter klager fra lokaludvalg og Danmarks Naturfredningsforening.

Dertil kommer en pulje på 101 millioner kroner til et generelt løft af idræt og også penge til idrætshaller. Kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (R), mener, at der er tale om en "virkelig god aftale," hvor der bliver løftet grønt. 

- Vi skylder de 800 unge, at de kan komme til at spille fodbold. Det er ikke ideelt, men nu kommer der ro om kunstbanen, siger hun til TV 2 Kosmopol. 

- Jeg er også glad for det nye havnebad, puljen til mere kultur og fritidsfaciliteter i København og de små ting som VM i fodbold for hjemløse.

Der er også sat penge af til en screening af, hvordan Helsingørmotorvejen kan overdækkes

I boksen herunder kan du få det fulde overblik over, hvordan pengene er fordelt: 

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Her er hele aftalen

"Need to"-sager

 • Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole til elever med ADHD og autisme

 • Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper samt legestue på Gårdstedet

 • Planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole, inkl. tilvalg af madskole, udvidet idrætshal og 8-mands kunstgræsbane

 • Planlægningsbevillinger til skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole, inkl. tilvalg af madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og kunstgræsbaner

 • Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution i Bystævneparken

 • Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse

 • Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen

 • Supplerende anlægsbevilling til udvidelse af tandplejekapaciteten på tre lokationer

 • Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, alternativt scenarie 5 med korkinfill på bane 1 og bane 2, ekskl. tilvalg af forbedret drift og spillerindgang

 • Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

 • Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling

 • Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden

 • Rådgivningsmidler ifm. nøglefærdigt byggeri af botilbud til borgere med handicap på Amagerbanen Nord

 • Supplerende driftsmidler til husleje ifm. forlænget genhusning på tilbuddet Hyldeblomsten

 • Hybelinstitutionen - Udskiftning af boliger til anbragte unge

 • Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej

 • Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser efter servicelovens § 107 til borgere med en sindslidelse, inklusive tilvalg af intern rokade og optimering af kvadratmeter

 • Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem

 • Ændret praksis ifm. revision af takster

 • Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

 • Anlægsmidler til etablering af elevatortårn ved botilbuddet Holme

 • Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger

 • Ombygning og renovering af ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA

 • Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

 • Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

 • Fremtidens Sølund

 • Merudgifter til busterminalen ved Dybbølsbro, scenarie 1 - finansiering fra busfremkommelighedspuljen

Rettidig omhu

 • Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å skole

 • Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium

 • Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud

 • Skæve boliger på Emdrupvej

 • Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen

 • Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning

 • Anlægsbevilling til renovering af Borgervænget, inklusive tilvalg af modernisering af fælleslokaler

 • Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, scenarie 1 - udvidelse af cykelstier på hele strækningen

 • 24 meter bolværk ved Amaliehaven

 • Renovering af Huset-KBH i Magstræde

 • Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år

 • Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift

 • Løft af energimærker i kommunens ejendomme

 • Udfasning af olie- og gasfyr

 • Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd

 • Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg

 • Lovliggørelse af Enghavevej 80

 • Genhusning af Sankt Joseph (planlægning)

 • Håndtering af frivillige ABA i borgerrettede ejendomme

 • Planlagt vedligehold af belysning

 • Vedligehold af kloakker på kommunens ejendomme

 • Mindreforbrug på Kokkegården, Kødbyen

 • Merindtægter fra salg af rettigheder

 • Øvrigt som drøftet i forligskredsen

 • Supplerende anlægsbevilling til pavillonboliger på Bådehavnsgade til fordrevne ukrainere

 • Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2022

Hensigtserklæringer

 • Grøn vejledning og opkvalificering samt videreførelse af støtte til Tech Nordic Advocates

 • Åbne skolegårde

 • "Planlægningsbevilling til ungehus på Vesterbro og bevillinger til ungeværket Rubinen i

 • Sydhavnen"

 • Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter

 • Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage

 • Nyt Havnebad ved Fisketorvet, scenarie 1 - helårsdrift og fri sauna

 • Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt

 • Øget tilskud til børn, unge og sorg

 • Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm

 • Overdækning af Helsingørmotorvejen, scenarie 3 - screening med fokus på de fysiske forhold

 • Kompensation for stigende priser i 2022 - BUF

 • Kompensation for stigende priser i 2022 - SOF

 • Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser

 • Kommunale tryghedsvagter (tekst)

Øvrige

 • Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

 • Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere

 • Cph Volunteers

 • Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb

 • Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1

 • "Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien

 • og Covid-eftervirkninger, model 1"

 • Forbedring af skoletoiletter, scenarie b - 7 skoler

 • Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb, scenarie 1 og 2

 • "Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose', finansiering af forløb over 880 årligt

 • samt pukkelafvikling i 2022"

 • Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej, scenarie 1 - alle etaper

 • Kunstgræsbane i Mimersparken

 • Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap

 • Bedre virksomhedspraktikker

 • HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer, scenarie 2 - opnormering fra 64 til 120 pladser årligt

 • Underværksaktiviteter i Folehaven

 • Screening og planlægningsbevilling vedr. faciliteter til Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby

 • Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller, ekskl. tilvalg af flere FerieCamp-aktiviteter

 • Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter

 • De Glade Rødder

 • Undersøgelse og bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024

 • Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdelsesindsats i vandet i højsæsonen 2023-2024

 • Tilskud til projektet "Poesiens Magt"

 • Leje af Kastrup Skøjtehal

 • Bunkeafvikling i Huslejenævnet, scenarie 1 - eksterne ressourcer til nedbringelse af 75 sager

 • Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser

 • Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH

 • Støtte til TechBBQ's iværksætterprogram

 • Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser

 • Erstatningsparkeringspladser vedr. TM09 Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej

 • Kassereservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine

 • Genopfyldning af klima- og metropuljen

 • Pulje til idræt og kultur

 • Trivsel og fællesskaber

Kilde: Overførselssag 2022-2023 - ”En ny retning for København II”

Børne- og ungdomsborgmester og politisk leder for Konservative Jakob Næsager (K), hæfter sig blandt andet ved, at der nu endeligt bliver sat penge af til at bygge de to skoler i Sydhavnen og i det nye Vesterbro-kvarter Jernbanebyen. 

Derudover betoner han de mange millioner, som partierne har forpligtet sig til at bruge på at renovere byens skoletoiletter. 

- Børn bryder sig ikke om at gå på toilettet i skolen. For at skabe bedre trivsel, skal vi have bedre skoletoiletter, siger Jakob Næsager til TV 2 Kosmopol.

Der skal i forbindelse med budgettet for 2024 bruges "et betragteligt beløb" - Jakob Næsager nævner 250 millioner kroner - på toiletrenoveringerne. 

- Jeg tror aldrig, at der er blevet brugt så mange penge på toiletter i danmarkshistorien, siger han. 

Både Jakob Næsager og Mia Nyegaard understreger over for TV 2 Kosmopol, at der er forhandlet med "ualmindelig god kemi" blandt aftalepartierne, og at parterne nu viser, at de "tager ansvar." 

I efteråret 2022 detonerede en bombe under Københavns Rådhus, da det stod klart, at Socialdemokratiet - med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen - ikke var med i budgetaftalen. 

- Dengang sagde overborgmesteren, at det var den gale retning at gå i. Nu har vi fundet hinanden og går videre i den samme retning. Vi synes, at vi gør meget godt for københavnerne, siger Jakob Næsager. 

TV 2 Kosmopol arbejder på at få en kommentar fra Sophie Hæstorp Andersen. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik