18-årig blev udsat for magtanvendelser flere gange månedligt - en dag blev det særligt voldsomt

For de anbragte unge på døgninstitutionen Nexus byder tilværelsen på fysiske magtanvendelser fra personalet – ofte tenderende til vold. 18-årige Gustav Thor Jensen boede på stedet i små to år og fortæller, hvordan opholdet fik en brat ende efter en voldsom hændelse i sommeren 2022.

I knap to år boede Gustav Thor Jensen som anbragt på Københavns Kommunes døgninstitution, Nexus.

Her bor unge mellem 14 og 18 år, som eksempelvis har lidt af omsorgssvigt, begået personfarlig kriminalitet eller har forskellige psykiatriske vanskeligheder.

Gustav Thor Jensens ophold på institutionen startede som en frivillig anbringelse.

Han lider af ADHD, og derhjemme var han begyndt at være udadreagerende og svær at bo sammen med for sin mor, Mia Sørensen.

- Jeg var kommet ind i lidt problemer herhjemme. Og så tænkte vi alle sammen, at det var bedst, at jeg kom derop i en periode, forklarer han til TV 2 Kosmopol.

Gustav Thor Jensen er den ene af de forurettede unge, der sidste sommer var udsat for en hård fysisk magtanvendelse på Nexus.

I forbindelse med den netop ankede voldssag mod ham, har han sammen med sin mor, Mia Sørensen, sagt ja til at mødes med TV 2 Kosmopol.

Som at være i et fængsel

Til at starte med skulle opholdet blot være på et par måneder.

Men det ændrede sig, da Gustav Thor Jensen i forbindelse med en magtanvendelse slog en ansat.

Hændelsen fik ifølge Mia Sørensen Ungdomskriminalitetsnævnet til at indstille Gustav Thor Jensen til at blive boende på institutionen, indtil han fyldte 18 år.

Ifølge Gustav Thor Jensen selv blev han ikke mødt med den fornødne omsorg og støtte på Nexus. I stedet blev han gradvist forrået af den hårde hverdag.

Han begyndte at ryge mere hash. Og han begyndte at være mere udadreagerende.

- Man bliver jo påvirket af dem, man går sammen med. Det er jo nogle andre typer, der bor sådan et sted. Jeg synes, jeg blev hårdere, siger Gustav Thor Jensen.

Men det er ikke kun de andre unge på institutionen, som skaber et hårdt miljø, mener han.

- Jeg har en fornemmelse af, at mange af de ansatte kommer fra det samme miljø. De har måske været igennem ting, som mange af os unge selv har været i. Jeg kan mærke det på måden, de er på, måden de snakker på og deres opførsel generelt.

Ifølge Gustav Thor Jensen var de ansattes måde at være på dog ikke et positivt bidrag til kulturen på institutionen.

- Jeg synes, at de opsøgte mange magtanvendelser. Man føler næsten, at man er inde i et rigtigt fængsel, med den måde de behandler en på.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Hvad er en fysisk magtanvendelse?

En fysisk magtanvendelse består i enten at fastholde eller at føre en person væk.

Brugen af magtanvendelser er beskrevet i "Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge".

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på anbringelsessteder må kun ske undtagelsesvis og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den unges personlige integritet.

Det er en betingelse for fysisk magtanvendelse at barnet eller den unge udviser en adfærd, herunder vedvarende chikane, der er til fare for barnet eller den unge selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet.

Personalet på delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger kan ud over de nævnte tilfælde anvende fysisk magt når barnet eller den unge overtræder regler i en fastsat husorden, og magtanvendelsen er nødvendig for at bringe overtrædelsen til ophør.

Kilde: Retsinformation.dk

Mindst hver femte magtanvendelse var vold

Den komplekse sammensætning af udadreagerende unge mennesker, der skal bo og fungere sammen på en døgninstitution som Nexus, kræver særlige kompetencer hos de ansatte.

Det forklarer Kirsten Gunvor Løth, der er formand i Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS).

- Det er arbejdspladser, hvor trusselsniveauet i perioder kan være meget højt, og hvor personalegruppen derfor skal være meget struktureret i forhold til, hvordan man holder konfliktniveauet lavt.

Kirsten Gunvor Løth ønsker ikke at udtale sig specifikt om forholdene på Nexus, men forholder sig overordnet til denne type døgninstitutioner.

- Det er vigtigt for ansatte på en sådan døgninstitution at have en evne til at regulere sit følelsesregister og arbejde ud fra en tilgang, hvor udadreagerende adfærd så vidt muligt undgås, siger hun.

Mia Sørensen, mor til Gustav, mener at kunne se et mønster i typen, der ansættes på døgninstitutionen.
Mia Sørensen, mor til Gustav, mener at kunne se et mønster i typen, der ansættes på døgninstitutionen.
Foto: Mette Ejlersen/TV2 Kosmopol

Ønsket til de særlige kompetencer mødes dog - efter Gustav Thor Jensens mening - ikke af personalet på Nexus.

- Jeg har nok cirka været udsat for magtanvendelse fire til fem gange om måneden. Af dem var i hvert faldt et tilfælde om måneden så voldsomt, at jeg ikke vil kalde det en magtanvendelse. Jeg vil kalde det for vold, siger Gustav Thor Jensen.

Ph.d. og docent ved socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Ann-Karina Eske Henriksen, har forsket i forholdene på institutioner som Nexus.

Hun udtaler sig heller ikke specifikt om Nexus, men mener, at den korrekte pædagogiske tilgang til unge på sådanne døgninstitutioner kan holde behovet for magtanvendelser på et meget lille niveau.

- Der skal jo ikke være daglige eller ugentlige magtanvendelser. Og hvis der er det, kan det kun være ledelsens ansvar.

TV2 Kosmopol har forsøgt at få et interview med Nexus' leder, Bo Løfberg, men han har ikke ønsket at medvirke.

Ifølge Mia Sørensen og Gustav Thor Jensen har de ansatte på Nexus været med til at skabe et mere råt miljø på stedet.
Ifølge Mia Sørensen og Gustav Thor Jensen har de ansatte på Nexus været med til at skabe et mere råt miljø på stedet.
Foto: Mette Ejlersen/TV2 Kosmopol

Ansættelseskultur skaber råt miljø

Som mor til en anbragt og derved hyppig besøgende på Nexus, mener Mia Sørensen at have set et mønster i, hvem der er ansat på døgninstitutionen.

Hun har lagt mærke til, at mange af de ansatte har været fysisk robuste.

Gustav Thor Jensen mener, at personalets fysiske udtryk og attitude var med til at skabe et råt miljø på institutionen.

- De er alle sammen kæmpe dørmandsagtige typer, siger han.

TV 2 Kosmopol har flere gange tidligere fortalt om udfordringer på Nexus.

Således har rapporter fra Socialtilsynet samt tidligere ansatte og tidligere beboere på institutionen gennem en årrække kunnet berette om problemer med brugen af magtanvendelser.

Kirsten Gunvor Løth fra LFS udtrykker bekymring for institutioner, hvor fysiske magtanvendelser bliver en del af kulturen.

- Det øjeblik, magtanvendelse bliver hverdag, har man en institution, der bliver afmægtig. Jeg ville blive bekymret, hvis jeg så en institution gentagne gange have rigtig mange magtanvendelser, og man ikke fik ændret på sin tilgang.

En voldsom hændelse

"Voldsomme hændelser" – sådan beskriver Socialtilsyn Øst situationen, der sidste sommer førte til, at Nexus kom under skærpet tilsyn.

Socialtilsyn Øst var - ifølge den seneste tilsynsrapport fra januar i år - "alvorligt bekymret for, om tilbuddet i tilstrækkelig grad havde kendskab til gældende lov indenfor reglerne om magtanvendelse og om forebyggelse af vold og overgreb".

Sent på aftenen den 23. juni 2022 gik en magtanvendelse galt.

Her blev Gustav Thor Jensen og en dengang 15-årig dreng udsat for en voldsom behandling, der senere blev anmeldt til politiet.

Anklagen i Hillerød Byret lød på vold og grov vold, som angiveligt skulle være begået i forening mellem de tre tidligere ansatte mod de to unge anbragte drenge.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Efter den voldsomme hændelse på Nexus i sommeren 2022, tog Gustav Thor Jensen billeder af sig selv, for at dokumentere de skader, han havde pådraget sig i forbindelse med de ansattes fysiske magtanvendelse
Efter den voldsomme hændelse på Nexus i sommeren 2022, tog Gustav Thor Jensen billeder af sig selv, for at dokumentere de skader, han havde pådraget sig i forbindelse med de ansattes fysiske magtanvendelse
Foto: Privatfoto

Ifølge de tiltaltes udtalelser i retten havde Gustav og den anden dreng en yderst truende adfærd, som nødvendiggjorde magtanvendelsen.

Beskrivelsen af drengenes adfærd i perioden op til den voldsomme hændelse blev bekræftet af flere vidner i retten.

Men Gustav Thor Jensen betragter ikke sig selv som værende truende i situationen.

Men du fortæller jo mig nu, at du blev hårdere af at være på institutionen. Kan du så ikke godt forstå, at de ansatte havde noget frygt, når du pludselig blev sur og udadreagerende?

- Jeg kan ikke se, hvordan de skal være bange for mig, Gustav på 50 kilo, når der står tre voksne. Jeg kan ikke se, hvorfor de skulle være så bange, forklarer Gustav Thor Jensen.

TV 2 Kosmopol har i forbindelse med denne historie forsøgt at få en uddybende kommentar fra de tidligere ansatte, der er tiltalte i sagen. 

Ingen af dem har ønsket at udtale sig.

En uventet dom ankes

Dommeren frifandt to af de tre tiltalte, mens den tredje modtog en betinget dom på tre måneder.

En dom, der vakte stor utilfredshed hos Gustav Thor Jensens familie, som var mødt op til domsafsigelse i retten.

Stod det til dem, skulle dommen være væsentligt hårdere og gælde for mindst to af de tiltalte.

Den holdning var anklager Martin Stassen enig i. Han udtalte sig forud for byretssagen til TV 2 Kosmopol.

- Det har en betydning, at det drejer sig om unge mennesker, som er i myndighedernes varetægt på en institution, hvor de gerne skulle være skærmet og beskyttet. Og derfor ser vi, at det er en mere grov sag end bare en traditionel voldssag, sagde anklageren.

Sagen er nu blevet anket til Landsretten. Og det er til stor glæde for Gustav Thor Jensen og hans familie. De er da heller ikke i tvivl om, hvad de håber af fremtiden for Nexus.

- Det skulle lukkes, udtaler Mia Sørensen om sin søns bopæl gennem næsten to år.

Hun mener, at døgninstitutionen skaber et meget hårdt miljø for både de unge og de ansatte.

Lidt mere pragmatisk lyder det fra Gustav Thor Jensen selv:

- Der skal, i hvert fald komme nye regler og en ny ledelse. Der skal gøres noget ved stedet, hvis ikke det skal lukkes.

- Fuldstændig uacceptabel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune svarer i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol:

"Vi tager dommen til efterretning og vil fortsætte vores arbejde med at forebygge, at den slags episoder opstår."

I en senere besked, som reaktion på Gustav Thor Jensen og Mia Sørensens udtalelser, uddyber forvaltningen. 

"Sidste sommer fandt der en hændelse sted på Nexus, som var fuldstændig uacceptabel, og som også førte til et skærpet tilsyn, som nu er ophævet.

Vi arbejder målrettet med at sikre de unges trivsel på Nexus, og helt overordnet kan vi ikke genkende det billede, som tegnes af Nexus og vores medarbejdere i udtalelsen."

TV 2 Kosmopol har i forbindelse med historien ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Københavns socialborgmester, Karina Vestergård Madsen (EL).

Hun har ikke ønsket at stille op til et interview.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik