Skåne med hård kritik af Lynetteholm: Frygter store naturødelæggelser

Sydsvenskerne udtrykker bekymring over planerne om den kunstige ø i Øresund. De frygter store konsekvenser for havmiljøet og stiller sig skeptiske over for miljøkonsekvensrapporten.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det offentlige Danmarks planer om at bygge den kæmpemæssige ø Lynetteholm får nu hård kritik fra naboerne på den anden side af Øresund.

I Skåne har Lensstyrelsen, der er den statslige myndighed i den sydsvenske region, indgivet et meget kritisk høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm, hvor de gør modstand mod regeringen og Københavns Kommunes vision om en kunstig ø ud mod Øresund med plads til 35.000 indbyggere.

- Lensstyrelsen modsætter sig, at der gives tilladelse til den ansøgte aktivitet, skriver svenskerne som den første sætning i høringssvarets sammenfatning.

Vandstrømning gennem Øresund falder

Her udtrykker lenet skepsis over for rapporten, som de mener ikke er fyldestgørende og undlader at belyse alle de påvirkninger på miljøet, som projektet vil medføre.

Derudover er svenskerne meget bekymrede over påvirkninger på havstrømmen i Øresund, som Lynetteholm vil ændre.

Her peger den svenske myndighed på, at den kunstige ø vil få vandstrømningen gennem Øresund til at falde med en kvart procent, hvilket vil reducere tilførslen til Østersøen. 

Og det er stærkt problematisk, mener Skåne Len.

- Der er en risiko for, at tilførslen af iltrig vand til Østersøen falder, når den samlede strøm reduceres. Det er indlysende, at Østersøen og dets organismer allerede i dag har store problemer med lave iltniveauer i grundvandet. Østersøen har brug for mere iltrig vand, ikke mindre, udtaler Kristian Wennberg, der er chef for vandenheden Skånes lenstyrelse, i en pressemeddelelse.

Hvad er en VVM-redegørelse?

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.


En VVM skal kortlægge viden om miljøpåvirkninger fra et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets konsekvenser for miljøet og tage stilling til de forskellige løsningsforslag.


Med miljøpåvirkninger forstås både påvirkninger på menneskers liv såvel som dyreliv og planteliv samt luft, klima, vand, jordbund, landskab og kulturarv. VVM-redegørelsen oplyser om et anlægsprojekt konsekvenser for alt dette.


Idéen er, at beslutningstagerne har et godt oplysningsgrundlag for at kunne træffe beslutninger om store anlægsprojekter.


Derudover skal en VVM sikre, at et foreslået projekt bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.Kilde: Erhvervsstyrelsen

Frygt for forureningsspredning

Lenstyrelsen frygter også at forurenede stoffer fra havbunden vil sprede sig langt mere end det, miljøkonsekvensrapporten i første omgang har vurderet.

For ifølge skåningerne er de danske myndigheders beregninger af dette langt fra tilstrækkelige til at give et retvisende billede af mulige konsekvenser for eksempelvis Øresunds EU-beskyttede naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder.

- Vi frygter, at spredningen kan påvirke vigtige Natura 2000-områder som Saltholm og Falsterbo-halvøen, siger Carl Lindqvist, der er vandadministrator ved Skåne Len.

Visualisering af Lynetteholm, som man forestiller sig, at halvøen vil se ud under anlægsfasen.
Visualisering af Lynetteholm, som man forestiller sig, at halvøen vil se ud under anlægsfasen.
Foto: By & Havn

Tab af marine levesteder

Et tredje bekymringspunkt fra vores svenske naboer handler om tab af ålegræs på bunden af havet, som vokser ved Trekronerfortet og i Københavns Havn. 

Det kommer nemlig til at forsvinde ved anlæggelsen af Lynetteholm.

Og ålegræs er et vigtigt levested for dyreliv. Her finder man fisk, krabber, snegle og muslinger, mens ålegræs også agerer føde for en række af havets fugle.

- Lensstyrelsen frygter, at det samlede tab af marine levesteder vil have en samlet indvirkning på Øresund, står der i høringssvaret.

Lynetteholm - kort fortalt

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


I 2070 skal Lynetteholm stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København. Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


Fra 2021 skal den kunstige ø anlægges ved at fylde overskudsjord i en ramme. Den proces kan tage mellem 30 og 40 år.


Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.

Rapport deler vandene

Det er ikke første gang, VVM-rapporten, som det kommunalt og statsligt ejede By & Havn – som står for udviklingen af Lynetteholm – har bestilt, får kritik for at undlade at belyse alle de miljøpåvirkninger, projektet vil medføre.

Tilbage i december fremførte flere miljøorganisationer over for TV 2 Lorry en kritik af, at miljøkonsekvensrapporten hverken tager stilling til den tilhørende metrolinje og havnetunnelen med den østlig ringvej, som skal infrastrukturbinde og fuldende projektet.

På samme vis er udvinding af sand til øen fra havområdet Kriegers Flak heller ikke belyst i rapporten.

Her fik organisationerne opbakning fra en ekspert på området, der påpegede, at man ifølge regler fastsat af EU-kommissionen ikke må dele en VVM-rapport op i bidder - den såkaldte "salami-metode" - hvis der er kendskab til afledte følger af projektet som kræver en vurdering.

- Hvis det er blevet meldt ud, at der skal være en transportkorridor til Lynetteholm som en del af projektet, så er det en direkte afledt følgevirkning af Lynetteholm, og så skal den belyses, lød det dengang Peter Pagh, der er juraprofessor med speciale i miljøret på Københavns Universitet.

Kan havne for EU-domstol

For nylig annoncerede en række af de miljøorganisationer i Ingeniøren og Politiken Byrum, at de havde taget skridtet videre og nu ville prøve at gå via EU-domstolen i et forsøg på at bremse Lynetteholm.

By & Havn har ikke ønsket at bevare kritikken af Lynetteholm med den tilhørende VVM-rapport fra Länsstyrelsen i Skåne og henviser i stedet til Transportministeriet.

Her har transportminister Benny Engelbrecht (S) tidligere udtalt til TV 2 Lorry, at han ikke mener, at der er tale om såkaldt ”salami-metode”.

- Anlægget af en metroforbindelse og Østlig Ringvej vil naturligvis også blive VVM-undersøgt, hvis der er flertal for det i Folketinget og enighed om det med Københavns Kommune, har transportministeren tidligere udtalt i et skriftligt svar.

Høringsperioden for både miljøkonsekvensrapporten og anlægsloven til Lynetteholm er for nylig blevet afsluttet. Nu skal der udarbejdes en rapport for dette – en såkaldt hvidbog.

Bevæbnet med den og de mange høringssvar skal politikerne i Folketinget nu på banen for at beslutte, om byggeriet af den enorme ø skal sættes i gang.

Lovforslaget om at anlægge Lynetteholm bliver fremsat i Folketinget i marts eller april og kan – hvis der er flertal – være endeligt vedtaget inden sommerferien. 

Tidsplan for Lynetteholm: 50 års anlægsprojekt

 • Februar 2021: VVM-redegørelsen og anlægsloven af Lynetteholm har været i offentlig høring i otte uger. Høringsperioden afsluttes med en omfattende rapport (en såkaldt hvidbog).


 • Marts 2021: Lovforslaget om at anlægge Lynetteholm fremsættes i Folketinget med henblik på endelig vedtagelse af projektet.


 • 2021: Landanlæg til jordopfyldning etableres, og selve anlægget af øens perimeter påbegyndes. Første store træk af lastbiler frem og tilbage til Lynetteholm.


 • 2021-2023: VVM-undersøgelse af en ny metrolinje og Østlig Ringvej fra Nordhavn til Lufthavnen.


 • 2023 - : Opfyldning af arealet til Lynetteholm.


 • 2023: Der træffes en beslutning om anlæg af metro og en Østlig Ringvej.


 • 2024 - : Udbud, projektering og anlæg af metro og Østlig Ringvej sættes i gang.


 • 2025-2035: Arkitektkonkurrence om overordnet plan for Lynetteholm. Herefter laves der masterplaner for Lynetteholms delområder, mens kommuneplanrammer og lokalplaner vedtages af Københavns Kommune.


 • 2035: Projektet delåbnes. De første boliger er klar til indflytning. Metroforbindelse og Østlig Ringvej står færdigbygget og kan nu åbne. Dele af kystlandskabet kan tages i brug.


 • 2035-2045: Rensningsanlægget Lynetten flyttes eller overdækkes.


 • 2070: De sidste beboere forventes flytter ind på Lynetteholm, der nu står endeligt færdigbygget med 35.000 indbyggere som en ny bydel i København med metro, ringvej og kystlandskab med klimasikring.Kilde: Københavns Kommune
Vis mere
MPPC_103_V1_2

Politiet vil ændre på farlig opførsel på cykelstierne

Skoletoilet Rådmandsgade Skole

Lang og klam udsigt til bedre toiletforhold på skoler:
På Nørrebro må fem børnehaveklasser deles om to toiletter

Vis mere