Skal skraldemænd agere politi? Her har kommunerne givet borgere affaldsgebyrer

16 kommuner siger i TV 2 Lorrys rundspørge, at de har mulighed for at tildele borgere gebyrer, hvis de ikke sorterer deres affald korrekt.

Forkert håndtering af affald kan blive kvitteret med et gebyr til borgere i flere af kommunerne i Lorryland.

Gebyret skal dække de ekstraomkostninger, som kommunerne får, hvis en borger sorterer sit affald forkert. Det kan for eksempel dække ekstra tømninger af affaldet.

quote Skal man kunne straffe sin nabo ved at gå over og blande hans skrald, så han får en bøde? Der er noget, der er dybt skævt

Nick Allentoft, Frederiksberg

Frederiksberg-borger, Nick Allentoft, har derfor spurgt TV 2 Lorry, om det virkelig kan være rigtigt, at skraldemænd skal agere politi.

Det har han gjort i vores Spørg Os-funktion, hvor alle kan sende de spørgsmål ind til TV 2 Lorry, som de synes har brug for en undersøgende behandling af redaktionens journalister.

Følg med på Spørg Os siden

  • Se, hvad vi allerede har svaret på
  • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
  • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk

Kom ind på siden her

_

- Jeg undrer mig over det, fordi: Hvad skal retsprincipperne være? Det er der ingen, der ved. Skal standarden være, at skraldemændende skal gøres til politifolk? Og hvad med nabokonflikterne? Skal man kunne straffe sin nabo ved at gå over og blande hans skrald, så han får en bøde? Der er noget, der er dybt skævt, forklarer han.

Nick Allentoft, der i en årrække har været byrådsmedlem i Furesø Kommune, bor i dag på Frederiksberg, og han ønsker altså svar på, om Lorrylands kommuner rent faktisk har gjort brug af muligheden for at give bøder - eller gebyrer - for ukorrekt affaldshåndtering.

Og et svar skal han få.

13 kommuner kan give gebyrer

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge til de 34 kommuner, der ligger i vores sendeområde. 20 kommuner er vendt tilbage til os med et svar på, om de har givet bøder til deres borgere for at have sorteret deres affald forkert.

Fire kommuner oplyser, at de slet ikke gør brug af hverken gebyrer eller bøder, men i stedet går oplysningens vej, hvis de opdager fejl i borgernes affaldssortering.

13 kommuner siger, at de godt kan give gebyrer, men at de ikke har gjort brug af muligheden.

Det er dog ikke ensbetydende med, at ingen kommuner har tildelt borgere affalds-gebyrer.

Affaldsaktørbekendtgørelsen

§ 9. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 8, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. § 8, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen. 

Stk. 2. Borgere og grundejere skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald.

Kapitel 13

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der pkt 3) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 8, stk. 6, § 9, stk. 1, 2. pkt., eller § 12, stk. 1, 2. pkt.,


Tre kommuner siger nemlig til TV 2 Lorry, at de har benyttet sig af mulighed for at opkræve ekstra gebyrer, hvis de har opdaget forkert sorteret affald.

En af de kommuner er netop Nick Allentofts kommune, Frederiksberg. De skriver til TV 2 Lorry, at borgere og virksomheder på Frederiksberg kan blive opkrævet et fejlsorteringsgebyr, hvis de gentagne fejlsorterer deres affald.

quote Det duer ikke altid at indrette hele samfundet efter det fåtal, der begår fejl, og på det område her, hvor det kræver en absolut fejlfri sortering, så synes jeg, at man flytter en byrde over på borgerne

Nick Allentoft, Frederiksberg

Det er dog ikke ret ofte, at det sker, oplyser kommunen:

'Proceduren er sådan, at ejendommen først får en eller flere varslinger af gebyret samtidig med en grundig sorteringsvejledning. Om der er tale om en eller flere varslinger beror på en konkret vurdering.'

Frederiksbergborgere kan, i følge Frederiksberg Kommune, modtage et gebyr på 500 kroner, hvis der efter varslinger af gebyret fortsat sker fejl.

Gentager det sig igen indenfor tre måneder, stiger gebyret til 2.000 - og for hver gang den pågældende type af affald fejlsorteres igen indenfor tre måneder fra seneste fejlsortering er gebyret 2.000 kroner.

Så mange gange har Frederiksberg givet affalds-gebyrer

I langt de fleste tilfælde er varslingsbreve tilstrækkeligt, oplyser kommunen.

I 2019 blev der udsendt 608 breve vedr. fejlsorteringer. Heraf var 3 gebyropkrævninger og de resterende var varsling af gebyr.

I 2020 blev der udsendt 274 breve vedr. fejlsorteringer. Heraf var 1 en gebyropkrævning og de resterende var varsling af gebyr.

I 2021 er der indtil videre udsendt 274 breve vedr. fejlsorteringer. Alle har været varsling af gebyr.

I forbindelse med den kommende realisering af ’Ressource- og Affaldsplan 2026 – Genbrugslaboratorium Frederiksberg’ og udrulning af de nye nationale regler for affaldsindsamling vil Frederiksberg Kommune genoverveje brugen af fejlsorteringsgebyret, siger de.

Ødelæggende for innovationskraften

Der er altså 16 kommuner i Lorryland - af dem, der har svaret på TV 2 Lorrys henvendelse - der har valgt at lade det være en mulighed at give gebyrer, hvis borgerne ikke sorterer deres affald korrekt.

Nick Allentoft er med egne ord forundret over den tilgang, de pågældende kommuner, har til borgernes affaldssortering, forklarer han:

- Det duer ikke altid at indrette hele samfundet efter det fåtal, der begår fejl, og på det område her, hvor det kræver en absolut fejlfri sortering, så synes jeg, at man flytter en byrde over på borgerne, siger han og fortsætter:

- Jeg hørte engang nogen, der udviklede en måde at sortere affald på et samlebånd, og det fik mig til at tænke på, hvorfor vi ikke i stedet styrker innovationsindsatsen? Jo mere, vi beder borgerne om at sortere, jo mindre behøver affaldsselskaberne at udvikle nye løsninger.

Det er kommunerne selv, der beslutter, hvordan de håndterer affaldssortering, og hvilke regler der skal være på området, men alle kommuner er forpligtet til at lave et regelsæt, hvor det fremgår, at borgere skal sortere affald i eksempelvis dagrenovation, plastik og pap.

Er du nysgerrig på, hvad din kommune svarede på vores rundspørge? Så læs med her:

Spørgsmål: Har I som kommune nogensinde gjort brug af bøde/gebyr for forkert affaldssortering - og i så fald, hvor mange gange?

Allerød: "Allerød har ikke gjort brug af bøder for forkert affaldssortering."

Ballerup: "Ballerup Kommune har ikke uddelt bøder eller ekstra gebyrer til borgere, som ikke sorterer affald korrekt."

Brøndby: "I Brøndby Kommune besluttede man politisk at gøre det muligt at udstede et gebyr for forkert sortering, dog først efter at forvaltningen havde været i dialog med den pågældende et passende antal gange. Vi har endnu ikke benyttet muligheden."

Dragør: "Dragør Kommune gør ikke brug af bøder. Vi vejleder i stedet for om korrekt sortering."

Egedal: "Gebyret har eksisteret i flere år, men har ikke været anvendt hos os."

Fredensborg: "Nej"

Frederiksberg: "På Frederiksberg kan borgere og virksomheder blive opkrævet et fejlsorteringsgebyr ved gentagne fejlsorteringer af affald."

Frederikssund: "Nej, vi har aldrig givet bøder for forkert sortering, men det betyder ikke at vi ikke tager fejlsortering alvorligt.

Skraldemanden lægger seddel ved forkert sortering, og hvis affaldet ikke er sorteret ved næste tømning, bliver affaldsspanden ikke tømt. Det resulterer i næsten alle tilfælde at borger henvender sig til kundeservice/kommunen, og får dermed snakket sortering igennem. Borger får besked på at rette fejlen, hvad næsten alle gør. Borger kan få afhentet en fejlsorteret spand 1 gang uden ekstra omkostninger."

Gentofte: "Nej"

Glostrup: "Vi har ikke anvendt bøder overfor borgerne i forbindelse med forkert affaldssortering.

Vi benytter et særgebyr hvis kunderne skal have tømt affald der ikke er tømt korrekt. Særgebyret er baseret på den timepris renovatøren skal have for at tømme uden for rute.

Hvis boligselskaberne genere fejlsorteringer får vi en ekstra regning fra Vestforbrænding som følge af ”svigtlæs”. Denne ekstra regning sender vi videre til boligselskabet."

Greve: "Greve Kommune har ikke gjort brug af bøder for forkert affaldssortering."

Hvidovre: "Vi har ikke givet bøder for fejlsortering. Vi beder i stedet borgeren om at sortere igen."

Hørsholm: "Hørsholm Kommune har endnu ikke benyttet strafbestemmelsen i Affaldsaktørbekendtgørelsen. Det vil i givet fald ikke være kommunen, der udskriver bøden, men politiet. Kommunen indskærper over for borgeren, og hvis der fortsat er en overtrædelse vil vi indgive en politianmeldelse og herfra vil det være en politisag.

Hørsholm Kommune har ikke gjort brug af bøder og gebyr for forkert affaldssortering. Det har ikke være nødvendigt. Renovatøren kan dog undlade at tømme ved grove fejlsorteringer og borger/grundejer kan blive bedt om at fjerne fejlsorteringer inden beholderen vil blive tømt næste gang. Det er typisk i boligselskaber/ejendomme, hvor dette er relevant."

Lejre: "Lejre Kommune har ikke bøder/gebyr, hvis borgerne ikke sorterer korrekt."

Rudersdal: "Vi har ikke bøde/gebyr for forkert affaldshåndtering i Rudersdal Kommune."

Rødovre: "Rødovre Kommune har ikke benyttet sig af muligheden for at give borgerne bøder/gebyr for forkert affaldshåndtering."

Stevns: "I forhold til indsamling og sortering af husholdningsaffald, som hentes hos private, har vi ikke givet bøder grundet forkert sortering.

I Stevns Kommune, får borgere som fejlsorteret hængt et mindre skilt på deres beholder, hvorpå der står at de har fejlsorteret og derfor ikke har fået tømt deres beholder.

Herefter har borgeren muligheden for at rette op på fejlen inden næste tømning, hvorefter deres beholder bliver tømt. Da borgerne ofte retter op på fejlen, slutter sagen altså her.

Nogle borgere vælger dog at bestille en ekstra tømning af deres beholder, hvorfor der her vil opkræves et gebyr for ydelsen ”ekstra tømning”. 

Solrød: "Vi har ikke gjort brug af bøder i forbindelse med forkert affaldssortering i Solrød Kommune."

Tårnby: "Vi ikke har gjort brug af bøder for fejlsorteringer – vi har heller ikke et gebyr for dette. Det skal nævnes, at vi ikke ser gennem fingrene når der fejlsorteres, og som det er nu, tømmer ARC (Amager Ressource Center) ikke beholdere, hvis de ser fejlsorteret affald. Derudover går vi i dialog med de adresser, hvor vi ofte oplever fejlsorteringer, og tager en snak med dem om, hvordan de sorterer korrekt."

Vallensbæk: "Vi har ikke har gjort brug af bøde/gebyr for forkert affaldssortering i Vallensbæk."

Spørg Os - Formular

_