Ny vej flytter lastbiler fra baghaven - men nu er skolebørn i fare, mener beboere

En helt ny vej på Prøvestenen flytter omstridt lastbiltrafik længere væk fra boligbyggeriet Margretheholm. Beboerne frygter dog for de lokale skolebørn.

Der var udsigt til, at endeløse rækker af lastbiler hver dag i mange år praktisk talt ville tromle igennem baghaverne hos beboerne i boligbyggeriet Margretheholmen på Amager.

Lastbilerne skulle fragte jord til den nye, kunstige ø - Lynetteholm - der om 50 år vil stå færdig med boliger til 35.000 københavnere og være et værn mod stormflod.

Men mandag har By & Havn, der på vegne af kommune og stat står bag Lynetteholm, nu offentliggjort den længe ventede VVM-redegørelse, der viser, hvordan det kolossale byggeri vil påvirke miljø og borgere i København.

Og her er nyhederne bedre for beboerne i det 600 boliger store Margretheholm bedre end det, de i første omgang blev stillet i udsigt.

Lynetteholm - kort fortalt

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.  


I 2070 skal Lynetteholm stå færdig som en ny bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København. Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder. 


Fra 2021 skal den kunstige ø anlægges ved at fylde overskudsjord i en ramme. Den proces kan tage mellem 30 og 40 år. 


Visionen blev præsenteret i efteråret 2018 af den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S). Siden har den efterfølgende regering, overborgmester samt et flertal på Københavns Rådhus videreført visionen om Lynetteholm.

By og Havn har nemlig ændret planer. Man vil således nu bygge en to kilometer lang vej fra fra den sydlige del af Prøvestenen - Benzinøen i folkemunde - over Kraftværkshalvøen og indløbet til Margretheholm Havn til det sydøstlige hjørne af Refshaleøen, hvor opfyldningen begynder.

Denne rute er valgt ud fra et “balanceret hensyn til boliger, kolonihaver, trafiksikkerhed og en fortsat brug af Margretheholm Havn,” skriver By og Havn i VVM-redegørelsen.

Der skal alt i alt transporteres 80 millioner ton jord ud til Lynetteholm, og TV 2 Lorry kunne i november sidste år fortælle, at det første oplæg til jordtransport fra By og Havn betød, at der igennem en 30-årig periode skulle køre 72 lastbiler i timen nærmest gennem baghaven hos Margretheholmens beboerne

Udsigten til den tunge trafik fik både de lokale beboere til råbe op, ligesom ejendomsmæglere i området fik travlt med at vurdere boliger.

Men med anlægget af den nye vej på Prøvestenen vil transporten altså nu blive flyttet 330 meter væk fra beboerne i Margretheholmen. Men det løser ikke alle problemer. 

Bekymret for skolebørnene

Anna Hesseldahl, der er bestyrelsesmedlem i Den overordnede Grundejerforening Margretheholm, som huser 2000 beboere - heraf 500 børn, så allerhelst, at jorden blev sejlet væk, så man kunne blive fri for den tunge lastbilstrafik, men hun glæder sig over, at vejen trods alt er blevet rykket længere væk fra deres hjem.

- Når de nu skal køre derud, så er vi glade for, at de har hørt vores høringssvar og placeret vejen så langt væk fra den her bydel som muligt. Men det er stadig tæt på, og vi kommer til at høre og se det ske, siger Anna Hesseldahl til TV 2 Lorry.

- Det, vi er meget bekymrede for, det er etableringen af hele pladsen derude, hvor de skal modtage jorden. Den starter allerede nu og kører de næste tre år, og den kommer til at køre på en lillebitte vej, hvor vi har alle vores mange skolebørn, der krydser hver morgen – og igen om eftermiddagen, når de skal til fritidsaktiviteter.

- Der er hverken fodgængerovergang, der er ikke lyskryds og ingen cykelstier, så det er en utrolig farlig situation, man udsætter mange børn for hver dag, siger hun.

Omvendt betyder den nye vej, at der skal bygges en dæmning med en oplukkelig bro over indløbet til Margretheholm Havn, og det kan lamme lystbådesejladsen fra havnen.

Hvad er en VVM-redegørelse?

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.


En VVM skal kortlægge viden om miljøpåvirkninger fra et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets konsekvenser for miljøet og tage stilling til de forskellige løsningsforslag. 


Med miljøpåvirkninger forstås både påvirkninger på menneskers liv såvel som dyreliv og planteliv samt luft, klima, vand, jordbund, landskab og kulturarv. VVM-redegørelsen oplyser om et anlægsprojekt konsekvenser for alt dette. 


Idéen er, at beslutningstagerne har et godt oplysningsgrundlag for at kunne træffe beslutninger om store anlægsprojekter.


Derudover skal en VVM sikre, at et foreslået projekt bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.


Kilde: Erhvervsstyrelsen

Lynetteholm forventes først at være færdigudbygget i år 2070. Der skal være plads til 35.000 indbyggere, ligesom der skal være arbejdsplads til ca. 35.000.
Lynetteholm forventes først at være færdigudbygget i år 2070. Der skal være plads til 35.000 indbyggere, ligesom der skal være arbejdsplads til ca. 35.000.
Foto: By & Havn, COWI, Arkitema og Tredje Natur

700 lastbiler om dagen

Selv om en ny vej altså flytter den tunge trafik, forbliver antallet af lastbiler, der skal køre til og fra Refshaleøen, stort set det samme.

By og Havn regner således med 350 lastbiltransporter til Refshaleøen om dagen - altså 700 gange frem og tilbage.

Det svarer til antallet af lastbiler, der i dag kører overskudsjord fra byggerier i hovedstaden til Nordhavn, hvor der i disse år skyder kunstige holme til fremtidig beboelse op. Derfor vil antallet af lastbiler gennem København være det samme, men ruterne vil ændre sig.

Kortet herunder viser, hvor der fra næste år og syv til ti år frem vil komme mindre lastbiltrafik (de grønne streger), og hvor der vil komme mere lastbiltrafik (de røde streger), i forhold til i dag.

By og Havn regner med, den nye Østlig Ringvej vil stå færdig om syv til ti år, og at fremtidig jordtransport derfor i højere grad vil komme nordfra.

Tallene på stregerne viser antallet af daglige lastbiltransporter, der enten bliver forøget eller falder på den givne strækning:

trafikopdateret

På kortet ses det tydeligt, hvordan særligt Christmas Møllers Plads, Vermlandsgade, Uplandsgade, Prags Boulevard og så altså den nye vej på Prøvestenen bliver tungere belastet af lastbiltrafik.

Kun meget lidt bliver sejlet

Ud af den samlede mængde på 80 millioner ton jord vil 2,7 millioner ton blive sejlet med pram til Lynetteholm. 

Det er jord, som befinder sig i Nordhavn, men som ikke kan tippes i havet, fordi der ikke længere er plads.

Hvis mere jord blev sejlet til Lynetteholm, ville det give mindre lastbiltransport på Nordøstamager. Men det er en dårlig idé, argumenterer By og Havn i VVM-redegørelsen:

“Mængden af lastbiltrafik fra byggepladserne gennem byen som helhed til et evt. udskibningssted eller karteringsplads vil dog være uændret. Sejlads af jorden er forbundet med øgede anlægs- og driftsomkostninger samt en højere miljøbelastning, som følge af en ekstrahåndtering af jorden med entreprenørmaskiner og pramsejlads sammenlignet med lastbilkørsel,” lyder det.

Mandag siger Anne Skovbro, administrerende direktør i By og Havn, til TV 2 Lorry, at det har været vigtigt for By og Havn at analysere alle muligheder for jordtransport. Men at konklusionen taler sit tydelige sprog:

- Hvis vi skal pramme alt, bliver det svært rent praktisk, fordi mange af byggepladserne med jord ligger langt fra land, og fordi det er fire gange så klimabelastende. 

Hun håber, at de nye løsninger med blandt andet en ny vej over Prøvestenen, viser, at By og Havn har lyttet til de kritikere, der sidste år tordnede mod de daværende planer om jordtransport. 

Tidsplan for Lynetteholm: 50 års anlægsprojekt

 • November 2020: VVM-redegørelse af anlægget af Lynetteholm afsluttes og sendes i høring i otte uger.


 • Januar 2020: Høringsperioden afsluttes med en omfattende rapport (en såkaldt hvidbog). 


 • Marts 2021: Lovforslaget om at anlægge Lynetteholm fremsættes i Folketinget med henblik på endelig vedtagelse af projektet. 


 • 2021: Landanlæg til jordopfyldning etableres, og selve anlægget af øens perimeter påbegyndes. Første store træk af lastbiler frem og tilbage til Lynetteholm.


 • 2021-2023: VVM-undersøgelse af en ny metrolinje og Østlig Ringvej fra Nordhavn til Lufthavnen.


 • 2021 - : Opfyldning af arealet til Lynetteholm.


 • 2023: Der træffes en beslutning om anlæg af metro og en Østlig Ringvej.


 • 2024 - : Udbud, projektering og anlæg af metro og Østlig Ringvej sættes i gang.


 • 2025-2035: Arkitektkonkurrence om overordnet plan for Lynetteholm. Herefter laves der masterplaner for Lynetteholms delområder, mens kommuneplanrammer og lokalplaner vedtages af Københavns Kommune.


 • 2035: Projektet delåbnes. De første boliger er klar til indflytning. Metroforbindelse og Østlig Ringvej står færdigbygget og kan nu åbne. Dele af kystlandskabet kan tages i brug.


 • 2035-2045: Rensningsanlægget Lynetten flyttes eller overdækkes.


 • 2070: De sidste beboere forventes flytter ind på Lynetteholm, der nu står endeligt færdigbygget med 35.000 indbyggere som en ny bydel i København med metro, ringvej og kystlandskab med klimasikring. 


Kilde: Københavns Kommune

Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet bedyrede ellers i november sidste år, at de ville have By & Havn til at finde en anden løsning på jordtransporten til Lynetteholm end med lastbiler.

I slutningen af august måned i år vedtog alle partier på Københavns Rådhus på nær Alternativet og Enhedslisten en aftale om Lynetteholm

Den indeholdt blandt andet følgende formuleringer:

- At etableringen af Lynetteholm skal ske så klimavenligt som muligt.

- At der i forbindelse med VVM-undersøgelsen for anlægget af Lynetteholm skal undersøges, hvordan jordtransporten kan håndteres med mindst mulige konsekvenser for den eksisterende by.

VVM-redegørelsen skal nu i offentlig høring i otte uger, og derefter skal politikerne i Københavns Kommune og Folketinget tage stilling til By og Havns planer.

Det forventes, at en planlov om projektet bliver vedtaget i marts måned 2021.Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik